X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 119 / 121

417 views

0 shares

0 downloads

0 comments

119 / 121

Herom vides ingen Beskaffenhed at berette, men Amptsforvalteren sampt Herredfogderne (Siunes mig) kand best giøre Illustration.

2.

Warde Byes Indvaaneres Høyeste Handtæring bestaar af en Ringe Ager Dyrchning og aufling hvoraf dend største Deel lefuer og sig opholder undtagen de Negocerende som kun ere faa og vides ej deres Lejlighed og Vilkor, nemlig Raadmand Søren Ølgoed, Niels Joensen, Knud Ølgoed og Rasmus Ølgoed, 4re Farfuere, samt nogle faae Løbe Kremmere som gaar ud undertiden  med Kramkorfuen paa Landet, 2de Guldsmede – 1 Paruchemager – 1 Hatmager – 2 Bødkere og Drejre – 1 Muurmester – 1 Tinstøber – 2de Glarmester – 1 Reebslager, Item 4re grofue og 3de Kleinsmede – 14 á 16 Skoemagere som icke kand Estimeris andet end for Skoeflecher helst fordj de hafuer ingen Forlag – 7 a 8te Skræddere – 3de Reemsnidere – 5 á 6 Feldberedere som alle dog mest nærrer sig meere af aufling ind Handværchet, huoraf de fleste ere gandske fattige forarmede, ja huusarme folch.

3.

At Byen er saa forarmet og aftaget har forvoldet:  1ste dend skadelige Pestelence, som Anno 1652 grasserede Her I Byen, da her var rige formuende folch, huor da heele Familier bortdøde. – Derefter for det 2det skeede 1652 [!] dend svenske indfald da mangfoldige Brandskatter motte udreedis, huorofuer Byen kom I gield til da værende Borgemester Stephan Nielsen samt andere  som forstragte Byen Penge dertil. Derefter hafuer dend Sl. Mands Arfuinger og de andere Creditorer søgt Byen ved Lov og Domb og ved Udlægget bekommet Eendeel Enge fra Byen. hvilche dend hidindtil aldrig har kundet eller kand fuerkomme igien at indfrj eller løsse.

4.

Her I Byen boer ingen Skippere mens i Hoe og Hierting huor Lade og Losse Steden er, huor mange Skibe og deris Drægtighed vides ej, Huorom Tolderen som boer i Hierting kand gifue dend beste underretning. De sejler og farrer til Holland, Hamborg og Altana med

Document info
Document views417
Page views417
Page last viewedThu Jan 19 09:38:01 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments