X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 120 / 121

418 views

0 shares

0 downloads

0 comments

120 / 121

Korn og Sorte Jydepotter, saa vel som til Norge med Korn og andet, og fører Tømmertræe igien tilbage.

5.

Udj 40 Aar Jeg har været Raadmand har her ej været nogen Manufactur af nogen Slags.

6.

Her er ingen i nogen Maader til huilche Privilegia ere gifne enten Monopoliske eller Eksklusive uden alleene Barberen Christian Henrich Wolf og Danske Skoelle Holderen Jens Mathiasen Bolderup.

7.

Handværchs Lauger har der aldrig været eller er her i Byen. Her er Handværchsfolch meere end noch til fal, men søger meere at nære sig af aggerdyrchning end Handværchet.

8.

Jndbyggere er her saa mange som kand dyrche Landet. – Landvæsenet og aggerdyrchelsen kand ej vides Midel til at forbedere uden med Heede at opbryde og Pløye med mindre Engene som er kommen fra Byen som for er Meldet kunde komme tilbage igien, saa Jorden dis bedere med Giødning kunde forsiunes.

Mens motte det allernaadigst behage deris Kongl. Maytt. at anbefalle Skipperne i Hoe og Hierting at indfløtte og Needsætte sig her i Warde, kunde det Blifue en stoer Hielp til dends Opkomst Thi saa blef Baade Huuse og gaarde Beboede af dem, som kunde svare Kongens og Byens ud Redseler.           

Item om Langprangere blef afskaffede var det efter min Enfoldige Tancher ej ubilligt om motte optages udj naadigst Consideration, helst fordj de omstriffer Landet og opsnapper hvad de kand ofuerkomme være sig flesk, smør, Tallig, Honing, Vox samt andere feede Vahre, Item Fæhuder, Faareskind, Buche og geedeskind, Kalfue og Lammeskind og førrer det bort andensteds hen til Fridericia, Colding, Horsens etc.  Saa disaarsags kommer her indtet af sligt til fals I

Document info
Document views418
Page views418
Page last viewedThu Jan 19 10:13:58 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments