X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 64 / 121

401 views

0 shares

0 downloads

0 comments

64 / 121

Christen Mortensen, Jes Rahbeck og Peder Pugaard,  sat en ekstra ret hvor da blev foretaget sagen anlagt af Justitsen, kontra Morten Jonassen af Varde; arrestanten var løs og ledig for retten tilstede. - Dommeren bemærkede foreløbelig at årsagen på hvorfor denne sag har været optaget til doms i over 8'te dage, har været mængden af forretninger og adskillige regler som dommeren (sideskifte til pag. 516b) i afvigte uge har været nødsaget at gøre. Ligeledes bemærkedes foreløbelig at da den tiltaltes formues tilstand ifølge den fremlagte fogedforretning er så overmåde ringe, så har dommeren troet at kunne forlige om at indkalde samtlige brandlidte til at bevise eller bedyre hvad tab de måtte have lidt på uforsikrede ting da sådant ville have vidtløftig gjort sagen overmåde meget, uden at disse folk deraf kunne have haft nogen nytte, hvorfor dommeren havde anset det tilstrækkeligt hermed at bestemme deres lovlige ret i så henseende ligeså og at sådant ville ske i den endelige dom.

    Endelig fremlagde dommeren en attest fra distrikts kirurg Monrad angående Morten Jonassens knæ, hvilken attest lyder således jævnfør fol. 522. Derefter blev af dommeren og meddomsmænd afsagt sålydende dom  fol. 522. – Arrestanten blev atter til sikker bevogtning hensat, og ekstra retten hævet.

Rosenørn – Christen Christiansen – Chr. Mortensen

Jes Rabeck - Peder Pugaard.

År 1821, den 1. august, blev af byfoged justitsråd Rosenørn tillige på skriverens vegne med testes Erick Sandbek og Christian Mortensen sat en ekstra ret, hvor da blev foretaget sagen anlagt af Justitsen, kontra herrene Conrad Nielsen med flere. Prokurator Sørensen mødte, og tilkendegav ærbødigst, at andre presserende forretninger havde gjort ham det umuligt atter, i sidste 8 dage at gennemgå de i denne sag procederede vidtløftige dokumenter, samt at give mere til svar i sagen, desårsag Sørensen udbad sig et nyt passende henstand. Defensor var mødt og reserverede det tiltaltes ret. – Retten bevilligede en henstand af 8 dage, og sagen fortsættes igen næste onsdag den 8'de dennes. – Ekstra retten hævet.                 

Rosenørn.

(sideskifte til pag. 517a) Qvæstioner til Christen Dÿhre:

Document info
Document views401
Page views401
Page last viewedWed Jan 18 06:48:01 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments