X hits on this document

51 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 15

1.Základné vymedzenie a vzťah FÚ a ÚVR

V krajinách s vyspelou trhovovou ekonomikou sa odlišujú 2 okruhy účtovníctva:

1.Finančné účtovníctvo (FÚ) predkladané externým užívateľom (veriteľom, bankám, daňovým orgánom)

2.Nákladové a manažérske účtovníctvo (NaMÚ) - interné potreby

Znaky 2 okruhov účtovníctva:

a)Väzby medzi oboma okruhmi existujú v niektorých oblastiach pevné, inokedy voľnejšie vzťahy.

b)Rozdielnosť, rozdiely vyplývajú jednak z toho, že každý z nich uspokojuje potreby rozdielnych užívateľov, jednak rôznych funkcií.

FÚ v spojení s účtovníctvom pre vnútorné riadenie, t.j. s NaMÚ, vytvárajú účtovný informačný systém v najširšom slova zmysle.

Štruktúra účtovného informačného systému v najširšom zmysle – schéma

Účtovný informačný systém v najširšom zmysle

FÚ (základné, podnikové,                          Účto. pre                                                                             všobecné)                                        vnútorné riadenie

                                                   (anal.,int.,prevádz.)

      Nákladové            Manažérske

        minulosť               min.i bud.                                           V                            Vnútrpodn.        Rozpočtovníctvo

              a plán.výp.   - strediskové

  (zodpovednostné)  - kalkulačné

Kalkulačný systém

               Výsledné                       Konečné

Finančná analýza

Ostatné informácie pre

rozhodovacie úlohy

(operatívna evidencia,

štatistika a iné)

 NEMÁ

právne predp.              právne predp. obsah a formu

obsah a formu                     niekt.leg.predp.čiastočne

Zák.o účte(431/2002)  upravujú niektoré jeho súčasti

Postupy účtovania

Obchodný Zákonník

Zákon o daniach z príjmu

2.Charakteristika FÚ a ÚVR (NaMÚ)

Finančné účtovníctvo (základné, podnikové, všeobecné) je právne upravené zákonom o účtovníctve, postupmi účtovania pre podnikateľov s presne vymedzenou účtovou osnovou Obchodným zákonníkom.Sleduje stav a pohyb majetku a zdrojov jeho krytia náklady, výnosy a hospodársky výsledok za podnikateľský subjekt (PS) ako celok vo finančnom vyjadrení. Obsahuje súhrnné údaje za PS. Údaje FÚ môžu byť podkladom pre spracovanie alebo pre rozhodovanie externých užívateľov (napríklad – bánk pri poskytovaní úverov, leasingových spoločností pri podpisovaní leasingových zmlúv)

Vyústením FÚ je , ktoré majú povinnosť auditu zostavujú v rámci účtovnej závierky povinne aj výkaz o peňažných tokoch (cash-flow). PS s povinnosťou auditu vyhotovujú aj výročnú správu a údaje z účtovnej závieky zverejňujú v Obchodnom vestníku vydávanom Ministerstvom spravodlivosti SR, prípadne v tlači.

Údaje sú zamerané na minulosť.

Účtovníctvo pre vnútorné riadenie (ÚVR), ktoré sa zaoberá analýzou vnútornej prevádzky a na základe jej výsledkov vypracúva varianty podnikateľskej činnosti do budúcnosti vo vzťahu k predpokladanému vývoju trhového prostredia. ÚVR budeme členiť na dve relatívne samostatné, ale zároveň veľmi úzko prepojené oblasti: oblasť nákladového účtovníctva a oblasť manažérskeho účtovníctva.

Nákladové účtovníctvo (NÚ) sa zameriava na zaevidovanie a analýzu dosiahnutých výsledkov vnútri PS, t.j. na minulosť.

Základom NÚ je vnútropodniková účtovná evidencia o nákladoch, výnosoch a hospodárrskom výsledku – vnútropodnikové účtovníctvo (VPÚ). Evidencia nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledkku v rámci VPÚ je zameraná:

- na   jednotlivé vnútrpodnikové útvary – strediskové (zodpovednostné) VPÚ,

- na jednotlivé výkony – kalkulačné VPÚ

Manažérske účtovníctvo (MÚ) na základe informácií získanných z NÚ i z FÚ robí rôzne manažérske výpočty, zostavuje rôzne prehľady, výkazy, tabuľky a grafy vyúsťujúce do návrhov, na základe ktorých možno tvoriť varianty budúcej podnikateľskej činnosti.

- 1

Document info
Document views51
Page views51
Page last viewedWed Jan 18 06:22:37 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments