X hits on this document

48 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 15

c)stredisko “Hlavná výroba“ vyrába jediný typ výrobkov a pri svojej činnosti ani neušetrilo ani neprekročilo vopred stanovené náklady

d)iba schématicky (nepodvojne) sú zaúčtované všetky prevody, okrem prevodov medzi strediskami “Doprava“ a “Hlavná výroba“.

Nákladové účtovníctvo

1.

Skutočné strediskové náklady prevzaté z FÚ

HS Hlavná výroba      480 000,- Sk       

HS Doprava               120 000,- Sk

Výkony strediska Doprava pre stredisko Hlavná výroba 10% výkonov (ocenenie v trhovej cene)    120 000,- Sk

Výkony strediska Doprava pre externých odberateľov 1 080 000,- Sk (12*900 000)

2.Výrobné výrobky strediska Hlavná výroba 1000 ks, celková hodnota 600 000,- Sk (časť ocenenia v trhovej cene)

3. Odovzdanie výrobkov zo strediska Hlavná výroba do strediska Predaj  900 ks*600,- = 540 000,- Sk

Finančné účtovníctvo

1.Prírastok výrobkov podľa VPD 1000 ks (1000*600 = 600 000,-)

2.Oceňovací rozdiel na úroveň vlastných nákladov 24 000,- Sk

3.Úbytok výrobkov za účelom predaja 900 ks ( 900*600=540 000,- Sk)

4.Oceňovací rozdiel na úroveň vlastných nákladov 21 600,- Sk

K FÚ – takéto účtovanie vo FÚ preukazuje rozdiel medzi NaMÚ a FÚ ( 123-2), nemusí to tak byť. Oceňovací rozdiel sa vo FÚ nemusí vôbec účtovať. V tom prípade by sa vo FÚ účtovali len 2 operácie:

1, Prírastok výrobkov vo vlastných nákladoch 600 000,- - 24 000,- = 576 000,- Sk

123/613

2, Úbytok výrobkov predajom vo vlastných nákladoch 540 000,- - 21 600,- = 518 400,- Sk

613/123

+ strana 29 T-éčka

16.Kalk. členenie N s dopadom na oceňovanie a účtovanie vl.produkcie. Predbežné a výsledné kalkulácie

Kalkulačným členením nákladov nazývame také členenie nákladov, podľa ktorého možno náklady priamo pripočítať na príslušný výrobok (výkon) alebo ich možno pripočítať nepriamo, napr. rozvrhovaním pomocou základní na jednotlivé výrobky, resp. výkony. To znamená, že ide o náklady, ktoré vznikajú súčasne s výrobou viacerých výrobkov.

Typový kalkulačný vzorec

1.Priamy materiál

2.Priame mzdy

3.Ostatné priame náklady

a)na jednotku

b)dajú sa určiť priamo na  celý výkon, na jednotku sa musia rozpočítať F/x*N

(pri zmene Q výrob. ostávajú nezmenené, napr. priame odpisy výrobného zariadenia)

4.Výrobná (prevádzková) réžia

a) technologická -  mení sa Q výroby, variabilná časť, napr. spotreba el. energie

b) všeobecná – nemení sa Q s výrobou – fixná časť

Vlastné náklady výroby (prevádzky) – položka 1 – 4  (12x/61x ak výrobný cyklus je menší ako 1 rok)

5.Zásobovacia réžia

6.Správna réžia (celopodniková)

Vlastné náklady výkonu – položka 1 – 6

12x/61x ak výrobný cyklus je väčší ako 1 rok

7.Odbytové náklady

a) priame – dajú sa určiť na jednotku výkonu, variabilná časť napr. obaly

b) ostatné – fixná časť odbyt. Réžie – odpisy skladu

tvoria 40 – 60% všetkých nákladov, účtujú sa ako náklady

Úplne vlastné náklady výkonu – položka 1 – 7

8.Zisk (strata)

Predajná cena výrobcu – položka 1 – 8   (311/601)

9.Daň z pridanej hodnoty

Pred. cena konečnému spotrebiteľovi položka 1 – 11

Oceňovanie  zásob vlastnej výroby (ZVV) najmä NV závisí od:

1, typu výrobného cyklu

2, dĺžky výrobného cyklu

Podľa postupov účt. pre podnikateľov možno ZVV, najmä NV oceňovať nasledovne:

-vo výrobe s krátkodobým nepretržitým cyklom, v ktorej s účtujú mzdy až na výdavky alebo polotovary – len priamymi mater. N

-v hromadnej a veľkosériovej výrobe  všetkými priamymi N

-v malosériovej a kusovej výrobe a vo výrobe s dlhodobým cyklom, položkami priamych N výr., zásob a správnej réžie

Správna réžia môže vchádzať len do ocenenia ZVV len výnimočne, ak výrobný cyklus presahuje 1 rok.

Správna a odbytová réžia sa považujú za nevýrobné náklady, pretože ich vynaložením sa nezvyšuje užitočnosť výkonov a tým ani ich výmenná hodnota. Preto sa pri ZVV aktivácii výkonov v suvahe nezahŕňajú do ocenenia majetku, ale zúčtujú sa ako náklady obdobia do výsledovky. Avšak pri prepočtoch návratnosti nákladov je nutné zahrnúť do príslušných prepočtov aj

- 10

Document info
Document views48
Page views48
Page last viewedMon Jan 16 11:13:30 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments