X hits on this document

56 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 15

tieto obe réžie, pretože platí zásada, že z realizovaných výnosov (predajnej ceny) musia byť uhradené úplne náklady. Musia byť súčasťou predajnej ceny, ale nie súčasťou ocenenia ZVV a aktivovaných výkonov pre potreby FÚ.

Pre potreby riadenia sa zostavujú:

a, plánové (predbežné) kalkulácie

b, skutočné kalkulácie

1. V prípade plánových kalkulácií:

a, na začiatku roku sú základom vp. cien

b, pri zostavovaní ponukovej predajnej ceny vychádzame pri priamych nákladoch z hodnôt predchádzajúceeho obdobia, ktoré upravíme o aktuálne zmeny. (zvýšenie cien vstupov, nové normy a normatívy vyplývajúce z technických inovácií na trhu)

2. v prípade skutočnej výslednej kalkulácie čerpáme údaje z analytickej evidencie triedy 5 + 599 sú vp. tr. 8. Teda tu je nevyhnutné maximálne presne identifikovať a evidovať každý vzniknutý náklad. Najlepšie je viesť v rámci VPÚ (vnútropodnikové účtovníctvo) evidenciu nákladov a výnosov podľa zodpovedných nákladových stredísk a podľa výkonov.

17.  Kalk. úplnych a neúplnych N, zisk výrobku, prísp. zisk vrátane grafu bodu zvratu a bodu želaného zisku

Kalkulácia nákladov pozostáva z dvoch skupín nákladov:

-priamych, zväčša jednotkových nákladov

-režijných nákladov, t.j. spoločných nákladov pre viac výrobkov.

Priame náklady sú charakteristické väčšinou svojou variabilitou, t.j. ich objem sa mení závisle od zmeny objemu výrobky. Časť priamych N môže mať fixný charakter, napr. priame odpisy (nie sú jednotkové). Časť objemu režijných N závisí od objemu výroby, t.j. variabilná réžia N (hlavne výrobná réžia, technologická réžia). Čať režijných N sa za určité obdobie nemení, t.j. fixná réžia  (hlavne správna réžia).

Kalkulácia N, ktorá  “absorbuje“ všetky N podniku, t.j. priame a režijné, variabilné aj fixné podľa uvedeného kalkulačného vzorca sa nazýva kalkulácia úplnych N výrobku (klasická kalkulácia). Kalkulácia, ktorá obsahuje variabilné N, t.j. variabilné priame N a variabilnú časť réžie sa nazýva kalkulácia neúplnych, alebo kalkulácia variabilných N.

Porovnaním úplných vlastných N výrobku s jeho predajnou cenou dostaneme zisk výrobku. Všeobecnou snahou podnikateľa je zvyšovať celkový objem zisku. Jednou z ciest rastu celkového zisku je zvyšovanie obbjemu realizácie. Tu môže dôjsť (pri klasických kalkuláciách) k mylnému predpokladu, že prenásobením fyzického objemu reaalizácie výrobkovým ziskom, zisteným podľa klasickej kalkulácie, dostaneme celkový zisk. Napr. keď zisk výrobku je 10 Sk pri realizácii 1000 ks bude zisk 10 000 Sk, pri realizácii 1500 ks bude  15 000 Sk. Zvyšovaním objemu výroby a realizácie sa znižuje podiel fixných N v kalkulácii a naopak, znížením objemu výroby a realizácie rastie podiel fixných režijných N. Tým sa mení aj ukazovateľ výrobkového zisku.

Nie je teda vhodné uvažovať, že zisk bude vytvárať každý vyrobený a predaný výkon, ale vzniká ako výsledok celého vyrobeného a predaného objemu výkov v určitom čase.

Z = ni=1 ( ci – vi )qi – F

Zisk = ni=1 zi. qi

ci = odbytová ceny i-tého výkonu

vi = variabilné N i-tého výkonu

qi = predané množstvo i-tého výkonu

F = fixné N určitého obdobia

i = výkon 1až n

príspevkový zisk = marža

príspevok na úhradu- musí uhradiť F aj zisk

Príspevkový zisk je čiastka, ktorou výrobok, zákazka prispieva ku krytiu fixných N a k tvorbe zisku. Pri výpočte  príspevkového zisku výrobku sa výrobok zaťaží len variabilnými nákladmi. Využíva sa pri kalkulácii variabilných nákladov. Vyjadruje predajný úspech výrobku.

Manažér firmy potrebuje informácie o zisku i príspevkovom zisku výrobku, teda potrebuje kalkulácie úplnych a neúplnych nákladov.

Nakresliť graf zo strany 39 v zošite

18.  Využitie kalkulácií úplnych a neúplnych N. Kalkulačný vzorec pre kalkuláciu variabilných N – jednoduchá  i stupňovitá forma.

Kalkulácie úplnych N sú nezastupiteľné z hľadiska dlhodobého, pretože realizované výkony majú kryť všetky náklady a priniesť zisk.

Kým z dhlhodob. Hľ. musí podnik dodržať zásahu úplneho krytia nákladov, z krátkodobého hľadiska v určitých situáciách sú potrebné iné úvahy.

Kalkulácie neúplnych N sú vhodným nástrojom riadenia pri nižšom využití kapacity. Poskytujú dôležité podklady pre cenovú politiku (v krátkodobom období), pre správne stanovenie sortimentu výroby, optimalizáciu zisku, ktorý sa približuje ku Cash Flow.

V našej praxi je potrebné skvalitniť kalkulovanie s úplnymi N ( diferencované prirážky, používať aj naturálne vzťahové veličiny – strojové hodiny, kusy, plochu a tiež využívať metódy ABC). Využívanie kalkulácií neúplnych N je, až na malé výnimky, v začiatkoch.Ukazovateľ príspevkového zisku podstatne skvalitňuje krátkodobé rozhodovacie procesy, ktoré majú vplyv na finančnú situáciu firmy, hlavne na jej likviditu.

Fixné N boli už zaplatené, variabilné N sú spojené so súčasnými peňažnými tokmi.

Kalkulačný vzorec pre kalkuláciu variabilných N: jednoduchá forma

Tržby

- 11

Document info
Document views56
Page views56
Page last viewedSat Jan 21 16:13:04 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments