X hits on this document

57 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 15

8.podporovať rozvíjanie účasti pracovníkov na riadení stredísk.

Význam:

a)v stanovovaní hodnotových úloh vnútropodnikovým útvarom z vrcholového vedenia podniku,

b)v poskytovaní podkladov na zúčtovanie a kontrolu ich plnenia,

c)vytváranie predpokladov na zvyšovanie hospodárnosti reprodukčného procesu.

Vzhľadom na zameranie rozpočtovníctva je jeho centrálne usmerňovanie nemožné, základné právne predpisy môžu prípadne riešiť len jeho hlavné zásady.

V praxi sa často zamieňajú pojmy plánrozpočet.

1)Termín plán sa používa pre určenie cieľov pri strategickom a taktickom riadení. Plánovanie je nástrojom presadzovania tzv. podnikových politík. Naproti tomu rozpočty sú obvykle nástrojom operatívneho riadenia, ktorým sa plánované ciele uskutočňujú, uvádzajú do života.

2)Rozpočty sa vyjadrujú v peňažných jednotkách, plány vždy používajú aj vecné vymedzenie cieľov, naturálne vyhodnotenie.

3)Rozpočty majú normálnu väzbu na určité časové obdobie – časový počet, kusový počet.

4)Rozpočty sa niekedy chápu len ako prevod úloh, vecne vymedzených plánom, na peňažné jednotky. S takýmto prístupom nemožno plne súhlasiť, pretože určité oblasti rozpočtovania nemožno plánom vôbec ale bo len obťažne vecne vymedziť, napr. časť réžie, náklady na výskum, zdroje financovania). Plán sa nimi nezaoberá – stanovuje úlohy. Rozpočet ich musí vypočítať alebo stanoviť.

27.  Ročné rozpočtovanie

Ročné rozpočty vytvárajú určitú sústavu.

1.Základom je plán predaja. Rozpočtovanie sa odvíja vždy od základného limitujúceho faktoru. Plán predaja musí rešpektovať obmedzenú kapacitu základného výrobného zariadenia, i dopyt na trhu.

2.Plán výroby musí brať do úvahy zásoby výrobkov, prípadne musí počítať s vytvorením zásoby na konci plánovacieho obdobia.

3.Plán výroby musí vyústiť minimálne do troch podporných pomocných rozpočtov:

-obstarania a spotreby materiálu,

-práce a miezd,

-obstarania a vyradeia IM, tento rozpočet sa poníma ako ročný výsek z dlhodobého plánu, označovaného niekedy ako kapitálový rozpočet.

4.Jadrom vlastného ročného rozpočtovania sú rozpočty tokových veličín – rozpočet N a rozpočet Vs.

5.Rozpočty  N sú základom krátkodobého útvarového rozpočtovania. Minimálne sa však musí zostavovať rozpočet režijných nákladov. Schéma strana 165 + text 164

6.Analógiou ročných účtovných výkazov je tzv. veliteľsky alebo hlavný,  základný rozpočet. Pozostáva z 3 celkov:

-rozpočtová súvaha,

-rozpočtová výsledovka,

-rozpočet peňažných tokov.

7.Rozpočtová súvaha má úzku väzbu na rozpočet peňažných tokov a na kapitálový rozpočet.

8.Rozpočtová výsledovka nadväzuje na rozpočty N a Vs. Je viacmenej ich formalizáciou do používanej štruktúry podľa výkazu Z a S.

9.Rozpočet peňažných tokov je nástrojom riadenia likvidity. Vlastné riadenie likvidity vyžaduje krátkodobé rozpočty peňažných tokov.

Vnútropodnikové rozpočty

Výška priamych N v rozpočte sa určí na základe predbežnej kalkulácie. V predbežnej kalkulácii priame N sú podložené technicko-hospodárskymi normami, ktoré stanovujú spotrebu jednotlivých druhov materiálu, práce, prípadne iných priamych N na jednotku výkonu. Výška priamych N v rozpočte závisí od výkonu strediska.

Priame náklady v rozpočte = kalkulovaný náklad na jednotku výkonu x výkon

Vzťahy kalkulácií a rozpočtovníctva ako súčasti manažérskeho účtovníctva

Riadenie nákladov

výrobku útvarov

Kalkulácie     Rozpočty

Priame N                                 Priame N  

_____________________

Režijné N   Režijné N

Nepriame (režijné) náklady sa určujú v rozpočte viarými spôsobmi, napr.:

-Podľa skúseností z predchádzajúcich obodbí (spotreba režijného materiálu)

-Podľa sadzieb, operatívnych plánov, limitov (napr. režijné mzdy podľa mzdových taríf).

30.  Vnútropodn. účtovné výkazy stredísk a vnútropodn. výnosy

- 13

Document info
Document views57
Page views57
Page last viewedSun Jan 22 06:42:30 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments