X hits on this document

50 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 15

Zachytávanie N a Vs hospodárskych stredísk možno v účtovníctve zabezpečiť rôznymi formami, ktoré musia vyústiť do vnútropodnikových účtovných výkazov stredísk. Označujú sa rôzne ako Výkaz hospodárenia strediska, Odpočet strediska, Výsledovka strediska, Vnútropodnikový hárok

Vnútropodnikové účtovné výkazy predstavujú komplexnú zostavu o celkovom hospodárení hospodárskeho  strediska. Ich obsah závisí od požiadaviek vnútropodnikového riadenia.

Môžu byť zostavené podľa:

a,  vzoru výkazu Z a S,

b, iných požiadaviek manažérov.

Vo výkaze  je vhodné rozlišovať prvotné a druhotné N, priame a režijné N (prehľad o N strediska, o Vs strediska a o dosiahnutom vnútropodnikovom výsledku hospodárenia, údaje o stave a pohybe zásob a ďaľších ukazovateľov vopred stanovených kalkulovaných a skutočných hodnotách).

Výkaz vyúsťuje do kontroly nákladov strediska. Porovnaním skutočných a vopred stanovených nákladov = výnosov strediska, sa zisťuje vnútropodnikový výsledok hospodárenia.

Okrem toho sa vo výkaze uvádzajú aj ďaľšie náklady, ktoré nevznikajú v súvislosti s výkonmi strediska ale v stredisku sa uplatňuje zodpovednosť za ich vznik.

Okrem hodnotových údajov môžu byť obsahom i niektoré údaje v naturálnych jednotkách.

Vnútropodnikové (interné výnosy) vznikajú v čiastkových organizačných zložkách podnikateľského subjektu a ich význam spočíva v uznaní N, ktoré príslušná organizačná zložka vynaložila nna uskkutočenené výkony. Ak skutočné N vp. útvaru sú nižšie ako uznané N, vp. útvar dobre hospodáril a dosiahol vp. Zisk (úsporu), ktorý môže využiť napríklad na odmeny pre pracovníkov a na ďalší rozvoj. Ak skutočné N vp. útvaru sú vyššie ako uznané N, vp. útvar vykázal vp. Stratu (prekročenie nákladovej úlohy).

Od manažérov podniku závisí či uznané N vp. útvarov, t.j. vp. ceny nákladového typu budú mať výšku:

a)Skutočných vlastných nákladov

b)Plánovaných nákladov vopred stanovených podľa operatívnych kalkulácií – N stanovené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach,  určených technickou prípravou výroby. Podkladom pre stanovenie operatívnych kalkulácií môžu byť normy a normatívy spotreby jednotlivých druhov výrobných činiteľov na jednotku výkonu.

Vnútropodnikové (interné) výnosy predstavujú dôležitý nástroj vp. riadenia, pretože sa zameriavajú na dosiahnutie požadovanej hospodárnosti a na stimuláciu iniciatívy a aktivity pracovníkov strediska jednotlivých vp. útvarov.

Pri oceňovaní vp. útvarov možno použiť aj  vp. ceny ziskového typu, ktoré možno stanoviť:

a)Zakalkulovaním uč. zisku k nákladom podľa predbežnej kalkulácie,

b)Pužitím predajnej ceny vo funkcii vp. ceny, prípadne predajnej ceny zníženej o alebo sadzbu

Takéto ocenenie nie je legislatívne povolené pre potreby FÚ.

Schéma strana 165 len riadenie nákladov

35. a 36.  Variant 3.

Účtovanie vo VPÚ kombináciou nákladov na analytických účtoch 5 a 8 a kombináciou výnosov na analytických  účtoch 6 a 9

-v tomto variante budeme náklady a výnosy sledovať podľa HS (organizačno-zodpovednostné hľadisko)a jednak podľa výkonov – výrobkov, prác a služieb (kalkulačné hľadisko)

-Náklady externé podľa jednotlivých stredísk a výkonov budú účtované na analytických účtoch 5

-Náklady interné na analytických účtoch 8

-Výnosy externé podľa jednotlivých stredísk a výkonov budú účtované na analytických účtoch 6

-Výnosy interné budú účtované na analytických účtoch 9

-Zásoby vlastnej výroby podľa stredísk a výkonov sa budú účtovať na analytických účtoch 12

Vedenie VPÚ bude nepodvojné

-Bude sa viesť štatistickou formou = forma tabuliek, v ktorých pre každý potrebný účet bude vyhradený jeden stĺpec so stranami Md a D

-Spojovacie účty k nákladom a výnosom používať nebudeme

-Tento variant totiž pripomína v súčasnosti automatizovane vedené VPÚ a pri automatizovanom vedení VPÚ sú spojovacie účty nahradené kontrolami zabudovanými priamo v programe

+ zúčtovanie 1 nákladovej a 1 výnosovej operácie z externých vzťahov, 1 nákladovej a 1 výnosej operácie z interných vzťahov = Príloha č. 2

+ zúčtovanie výrobnej a správnej réžie = Príloha č. 2

ASúvahaP

------------------------------------------------

- 14

Document info
Document views50
Page views50
Page last viewedTue Jan 17 20:11:29 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments