X hits on this document

59 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 15

3.Charakteristika rozpočtovníctva, kalkulácií a finančnej analýzy

Rozpočtovníctvo predstavuje inforamčný systém o predpokladaných výsledkoch podnikateľskej činnosti v budúcnosti. Pod rozpočtovaním  rozumieme stanovenie výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov a predpokladaného hospodárskeho výsledku na určitý časový úsek vopred. Zmyslom rozpočtovníctva je pomáhať úspešne zvládnuť priebeh hodnotového procesu podnikania a nie presne dodržať rozpočet vo všetkých oblastiach.

Rozpočet by mal vyť tým najlepším odhadom toho, čo podnik dosiahne počas rozpočtového obdobia. Význam rozpočtovania:

a)Umožňujú predvídať podmienky podnikania

b)Umožňujú rýchlejšie odhaľovať možnosti znižovania nákladov,

c)Zvyšujú kvalitu a rýchlosť ekonomického rozhodovania

Rozpočet vlastne stanovuje:

a)Úlohy v hodnotovom vyjadrení,

b)Vyčleniť prostriedky na splnenie týchto úloh,

c)Dosiahnuť hospodársky výsledok

Rozpočet sa tým stáva základným nástrojom presadzovania zodpovednosti. Mimoriadny význam má rozpočtovanie a rozpočty v riadení režijných nákladov (priame náklady sú zistené v prvom rade kalkuláciami)

Každý PS si zostavuje podľa vlastných potrieb a vlastného uváženia rozpočty. Tvorí si tak svoj rozpočtový systém. Základnými súčasťami rozpočtového systému PS býva hlavne:

1.rozpočtová súvaha,

2.rozpočtová výsledovka,

3.rozpočet peňažných tok,

4.rozpočet investičných výdajov a kapitálových operácií,

5.rozpočet výdajov na výskum a vývoj,

6.prípadne iné druhy rozpočtov (napríklad rozpočet dlhodobého vývoja nákladov)

Komplexný ročný rozpočet sa zvykne nazývať aj podnikateľský plán.

Podstatou kalkulácií (analyzujú náklady na 1 kalkulačnú jednotku) je zistenie skutočných alebo stanovenie predpokladaných nákladov na jednotlivé výkony PS (výrobky, práce a služby), aby sa dala stanoviť vnútropodniková alebo predajná cena výkonu.

Sú nástrojom, ktorý nám umožňuje poznať náklady na výkon a sú predpokladom ceny.

Rámcové pravidlá pre zostavovanie kalkulácií pre potreby

a)oceňovania vlastných výkonov vo FÚ sú dané postupmi účtovania pre podnikateľov a zákonom o účtovníctve.

b)pre zostavenie kalkulácií predajnej ceny je upravené zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách a Vyhláškou MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách

-Kalkulácie pre potreby FÚ – sú rámocovo upravené postupmi účtovania, sú to kalkulácie vnútropodnikových cien

-Kalkulácie predajných cien – treba vedieť zákony, ktoré ich upravujú Zákon o cenách č.18/1996 Z.z. + Vykonávacia vyhláška č. 87/1996 Z.z.

Máme rôzne metódy na stanovenie kalkulačných predajných cien, a podľa toho ich delíme na:

-Klasické kalkulácie (dlhodobé) = tradičné

-Kalkulácie variabilných nákladov

-Kalkulácie ABC (na zlepšenie rozpočtu réžijných nákladov),

-Kalkulácie životného cyklu výrobkov

Finančná analýza sa zaoberá vyhodnocovaním majetkovej a finančnej situácii PS.

Základné ukazovatele sú čerpané zo súvahy (výsledovky), vyjadruje finančnú situáciu podniku. Dôležité je robiť analýzu za podnik, ale aj ich jednotlivé strediská, aby sme čo najlepšie poznali efektívnosť výrobného procesu.

Ukazovatele:

-Efektívnosť,

-Hospodárnosť,

-Akosť.

K vymedzeniu ÚVR, ktoré sme uviedli, je potrebné poznamenať, že označenie NaMÚ sa vo svete nepoužíva jednotne. Koncepcie NaMÚ a jeho organizácia sa v rozvinutých krajinách viac či menej odlišujú. Obvykle sa zvykne rozlišovať koncepcia:

Angloamerická manažérske účtovníctvo

Francúzska analytické alebo prevádzkové

Nemecká – nákladové účtovníctvo

Dôležitá je ale skutočnosť, že potreba vnútorných informácií pre riadenie sa v trhových podmienkahc vyvíja približne rovnako a že možno dedukovať určitú vývojovú zákonitosť bez ohľadu na to, ako sa označuje príslušná zložka informačného systému podniku.

Zatiaľ nevznikla potreba zjednotenia pojmov.

4.Základné úlohy ÚVR (NaMÚ)

Základné úlohy ÚVR:

1.minimálne poskytovať informácie pre FÚ

- 2

Document info
Document views59
Page views59
Page last viewedMon Jan 23 08:54:27 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments