X hits on this document

58 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 15

-o zásobách vlastnej výroby,

-o aktivovaných výkonoch,

-o oceňovaní,

-informácie vzťahujúce sa k časovému rozlišovaniu nákladov a výnosov, ide o presnú väzbu medzi danou legislatívou

2.poskytovať informácie o nákladoch, výnosov a rentabilite výkonov (výroba, práca, služby), sú dôležité pre:

a)vnútorné riadenie hospodárnosti a efektívnosti

b)pre cenovú kontrolu a cenotvorbu

3.poskytovať informácie pre útvarové (zodpovednostné) riadenie

-treba vymedziť kritériá, ktorí pracovníci dokážu ovplyniť, za kvalitné splnenie úloh dať  odmenu

4.poskytovať informácie, zabezpečovať bežnú kontrolu nákladov

-zisťujú sa odchýlky od noriem, normatívov rozpočtov a príčiny odchýlok

5.poskytovať informácie pre rôzne iné riadenie a rozhodovanie

Napríklad

-pre hodnotenie dlhodobých vkladov

-pre rozhodovanie o štruktúre aktív a kapitálu

-pre krátokodobé rozhodovanie

-pre optimalizáciu sortimentu,

-pre max. využitie kapacity,

-pre výber odberateľa,

-pre stanovenie dolnej cenovej hranice výrobkov.

V úlohách 1 – 4 sú relatívne stabilné, poznáme úlohy aj metódy ich riešenia, lebo sa už dlhodobo používajú. Oblasť 5 závisí od toho, čo podnik rieši, nie je to stabilizovaná metóda pre ňu, požiadavky na ňu stále narastajú.

Čím je PS ekonomicky zložitejšej situácii, tým viac potrebuje informácie NaMÚ, i časový aspekt.

Z časového hľadiska:

-úloha 1 – musí sa uskutočniť minimálne 1x ročne, ale najčastejšie sa uskutočňuje 1x mesačne

-úloha 2 – 4 – sa uskutočňujú krátkodobo, hneď po skončení operácie

-úloha 5 – podľa charakteru úlohy – dlhodobé (životnosť strojov) a krátkodobé (odberateľ)

Náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na získanie informácií, musia byť nižšie ako efekty z informácií – zásada efektívnosti informačného systému.

Efekt – poznanie riadiacich pracovníkov, kontrola, rozhodovanie

5.Zákl. typy rozhodovacích úloh vyžadujúcich informácie NaMÚ

Hľadiská:

1.Rozhodovacích úloh existuje viac

2.Klasifikácia rozhodovacích úloh môže byť rôzna

3.Existujú určité základné charakteristiky, ktoré dovoľujú vymedziť typy úloh:

a)Nutnosť vkladu prostriedkov (investícií)

b)Dlhodobosť alebo krátkodobosť vzniku efektov a pôsobenia vkladu prostriedkov

c)Vznik efektov peňažne merateľných alebo nemerateľných

d)Zmena výrobnej kapacity alebo predpoklad využitia existujúcej kapacity

e)Zmena sortimentu

f)Iné kritériá.

Relatívne špecifickú oblasť predstavujú cenové rozhodnutia.

Schéma na strane 46

6.Základná klasifikácia rozhodovacích úloh a rozhodovacie kritéria

1.Pri úlohách vyžadujúcich vklady prostriedkov s dlhodobým vznikom efektov, obyčajne sa označuje ako rentabilita vložených prostriedkov a ukazovatele od nej odvedené ako čistá súčasná (prítomná) hodnota, vnútorné výnosové percento, index rentability, návratnosť vložených prostriedkov.

2.Pri úlohách, ktoré nevyžadujú vklad sa vložené prostriedky nemenia, kritériom rozhodovania je zisk.

3.V niektorých úlohách nie je možné (alebo je nežiadúce) pôsobiť na výnosy. Vtedy sa kritériom rozhodovania stáva úspora nákladov (hospodárnosť).

Hospodárnosť – úspornostná forma (min. nákladov pri danom objeme, množstve)

činnostná forma (max. objemu, množstva pri daných nákladoch)

4.Pri krátkodobom riadení môže byť rozhodujúca likvidita i keď jej zabezpečenie bude znižovať zisk. Pokiaľ by sa však likviditta nezabezpečila, mohol by sa podnik dostať do konkurzu. Môžeme pristúpiť krátkodobo k stratovému predaju, len aby sme zabezepčili peňažné prostriedky.

5.Niekedy sa úplne rozhodujúcim kritériom môže stať faktor času. Napríklad pri technickom rozvoji je zvyčajne rozhodujúce, kto príde najskôr na trh s novým (inovovaným) výrobkom. Tento ovplyvňuje predajnú cenu, ktorá zaplatí i                           “nehospodárnosť“, spôsobenú urýchlením technického rozvoja.

6.V určitých prípadoch nepostačuje hodnotenie rozhodovacích úloh iba pomocou ekonomických, peniazmi vyjadrených kritérií, pretože opatrenie pôsobí na vznik mnohých ďalších kladných efektov, ktoré sú  buď ťažko peňažne vyčísliteľné,  alebo ich vôbec nemožno vyčísliť (napr. úspory z nového poriadku, ktorý si vyžaduje automatizácia, zvýšenie záujmu

- 3

Document info
Document views58
Page views58
Page last viewedSun Jan 22 06:49:50 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments