X hits on this document

49 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 15

o výrobky vzhľadom na dodržiavanie dodacích lehôt, kvalitu a pod.)

Ukazovatele

Súčasný svetový trend vyhodnocovania efektívnosti projektov, jednoznačne smeruje ku koncepcii číselnej súčasnej hodnoty:

-Má priamu väzbu na rast trhovej hodnoty podniku,

-Opiera sa o peňažné toky, nielen o kategórie výnosov a nákladov,

-Predpokladá zohľadnenenie faktoru času i neistoty pri hodnotení podniku,

-V trhových ekonomikách má rozhodujúce miesto medzi finančnými kritériami spolu s vnútorným  výnosovým percentom,

Vo veľkej väčšine našich podnikov i v bankových analýzach projektov, naďalej prevládajú tradičné postupy pomocou doby návratnosti, účt. rentability alebo metódy úspor priemerných ročných nákladov.

Čistá súčasná hodnota a vnútorné výnosové percento by sa mali uplatňovať v investičnej praxi našich podnikov vo väčšej miere. To nevylučuje súčasné používanie, napríklad doby návratnosti, najmä v prípadoch výraznej potreby posudzovať investičné projekty z krátkodobého hľadiska podnikovej likvidity.

Hodnotenie projektov podľa tohto kritéria alebo podľa úspor priemerných ročných nákladov, je však treba považovať za uplatniteľné len za určtitých špecifických podmienok. Ich aplikáciou v širšom rozsahu,z ktorých sa u nás často stretávame môže viesť k skresľujúcim záverom pri hodnotení a výbere investičných alternatív. Posudzovanie efektívnosti projektov podľa iných kritérií ako je čistá súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento nie je treba zavrhovať, avšak treba ich aplikovať len v tých situáciách, ktoré sú vhodné.

9.Rezervy finančného účtovníctva z hľadiska potrieb riadenia podniku

Finančné účtovníctvo (FÚ) poskytuje základné podkladdové informácie pre riadenie a rozhodovanie. Zákon o účtovníctve (431/2002 Zb.z.) ukladá podnikateľským subjektom (PS) povinnosť viesť účtovníctvo úplne, preukazným spôsobom a správne tak, aby verne zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom. Napriek tomu, má však FÚ isté rezervy z hľadiska verného zobrazenia ekonomickej skutočnosti. V niektorých situáciách poskytuje FÚ informácie, ktoré sú síce účtovne správne, ale nie úplne ekonomicky hodnoverné. Transformácia „účtovných“ informácií na ekonomické je potom úlohou vnútropodnikového – NaMÚ.

Výsledky a diskusia. Príčiny nutnosti transf. údajov FÚ.

Základnými informačnými podkladmi FÚ pre riadenie a rozhodovanie sú výkazy účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát (výsledovka) a výkaz peňažných tokov (CF). Pre svoje informačné potreby ich môžu zostavovať i v období kratšom ako  1 rok, určenom potrebami manažérov.

1.Minulosť

Účtovné výkazy FÚ poskytujú základnú „surovinu“ pre finančnú analýzu PS. Obsahujú však údaje, ktoré sa vzťahujú na minulosť a preto aplikácia na dnešné ohodnotenie nemusí byť už aktuálna. Pri analýzach treba klásť veľký dôraz na aktualizáciu, novelizáciu, odhady výsledkov a predpoklady, ktoré platia po dátume zostavenia výkazov. Objektívnosť interpretácie výsledkov si vyžaduje údaje porovnávať:

-V rámci časových radov,

-V rámci podobných PPS.

2.Fair value

Súvaha nezobrazuje presne súčasnú finančnú hodnotu PS. Naša národná i nadnárodná účtovná legislatíva používa na ohodnotenie aktív a pasív historickú hodnotu. Účtovné ocenenie aktív a pasív vo FÚ nie je potom v mnohých prípadoch zhodné s ich súčasnou hodnotou. Touto môžu byť všetky aktíva a pasíva ocenené zatiaľ iba v NaMÚ.

Používatelia i prekladatelia účtovných výkazov si plne uvedomujú nedostatočnosť historických cien najmä v prípade finančných nástrojov. V roku 2000 vydala EÚ návrh novelizácie štvrtej a siedmej direktívy. Týka sa oceňovania primárnych i odvodených finančných nástrojov. Namiesto historických cien je možné pri nich uplatniť „fair value“ (reálnu, adekvátnu, správnu, spravodlivú, primeranú hodnotu). Fair value nie je dovolená pre všetky položky súvahy. Položky, ktoré nie sú finančnými nástrojmi sa budú ďalej oceňovať na báze historických cien.

Od roku 2002 sa používa reálna hodnota na ocenenie finančných nástrojov v ČR. Od roku 2003 sa bude používať aj v SR.

Reálnou hodnotou sa podľa Z. o účt. Rozumie:

A, trhová hodnota,

B, ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca, ak nie je možné zistiť      trhovú hodnotu,

C, ocenenie podľa iných právnych predpisov určených účtovnou legislatívou.

3.Skutočná životnosť – účtovná amortizácia (odpisovanie)

Skutočná životnosť odpisovaného investičného majetku je iba zriedkavo viazaná na jeho účtovne vyjadrenú amortizáciu. K odtrhnutiu reálnej doby používania odpisovaného investičného majektu a jeho účtovne vyjadrenej amortizácie dochádza zvyčajne:

A, pri používaní daňových odpisov vo funkcii účtovných odpisov,

B, pri použití zrýchlených účtovných odpisov,

C, pri nehmotnom investičnom majetku stanovením minimálnej dvojročnej lehoty odpisovania.

- 4

Document info
Document views49
Page views49
Page last viewedTue Jan 17 17:31:27 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments