X hits on this document

60 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 15

Uviesť do súladu skutočnú hodnotu a životnosť odpisovaného investičného majetku s výškou jeho odpisov umožňuje  NaMÚ. Používa na to metódy stanovenia tzv. kalkulačných odpisov.

4.Opravné položky

Všeobecne používanou praxou pri oceňovaní aktív je vo FÚ z hľadiska realizácie zásady opatrnosti iba postupné znižovanie ich hodnoty formou oprávok a opravných položiek. Tvoriť opravné položky na zvýšenie hodnoty aktív je vo FÚ zakázané. Je možné, že sa to bude realizovať od 1.1. 2003, ale len pri finančných nástrojoch. V skutočnosti však v dôsledku inflácie alebo iných dôvodov zvyšovanie hodnoty niektorých aktív nastáva. Napr. v prípadoch ornej pôdy, lesov, baní i iných nehnuteľností, umeleckých diel a pod. v PS vlastniacich uvedený majetok tak dochádza k vytváraniu tzv. tichých (skrytých) rezerv (aktív). Ich znalosť je pre riadenie potrebná, ale ich hodnotu môže evidovať iba NaMÚ.

Pri tvorbe opravných položiek, znižujúcich podľa zásady opatrnosti hodnotu aktív vo FÚ, sa vo väčšine prípadov používa odborný odhad preukázaný údajmi z invenatarizácie. Ak sa pri inventarizácii nevenuje tvorbe opravných položiek dostatočná pozornosť, môžu byť stanovené so značnou dávkou subjektivizmu a skresľovať tak netto hodnotu aktív vykázanú v súvahe.

5.Nezahrnuté položky

V účtovných výkazoch FÚ nie sú vôbec zahrnuté niektoré položky, ktoré majú svoju „vnútornú“ finančnú hodnotu značne ovplyvňujúcu i trhovú hodnotu podniku. Dôvodom sú objektívne ťažkosti spojené s ich ocenením. Najvýznamnejším z nich sú:

A, intelektuálny kapitál (zručnosti, skúsenosti a kvalifikácia pracovníkov),

B, úroveň vzťahov medzi sociálnymi skupinami vnútri podniku,

C, podpora podniku významným hospodárskym alebo politickým subjektom.

Odhad ich vplyvu na trhovú hodnotu podniku možno uskutočniť v NaMÚ.

6.Zisk – Cash Flow

Výkaz ziskov a strát je zostavovaný na tzv. akruálnom princípe, to znamená, že náklady a výnosy sa účtujú v období kedy nastali, bez ohľadu na to, či sa uskutočnil s nimi spojený peňažný tok. Hospodársky výsledok – zisk – nie je potom zhodný s prírastkom peňažných prostriedkov. V extrémnom prípade sa môže stať, že PS vykázal zisk a nemá pritom žiadne disponibilné peňažné prostriedky. Kvôli poznaniu skutočného peňažného toku sa zostavuje výkaz o peňažných tokoch (fakultatívne v PS bez povinnosti auditu).

7.Daňový tlak

Obsah výkazov závierky FÚ, hoci sú zostavované i pre externých používateľov, majú slúžiť ako zdroj informácií predovšetkým pre majiteľov PS (vlastníkov) a ukazovatele, ktoré obsahujú majú mať vypovedaciu schopnosť práve pre nich. V niektorých krajinách aj v SR sa podarilo daňovej legislatíve presadiť svoje stanoviská  i do metodických postupov účtovania. V dôsledku toho je slovesnká právna úprava účtovníctva poplatná požiadavkám vyčíslenia dane z príjmov právnických osôb. To znamená, že účtovné riešenie sa mnohokrát prjima až po dôkladnom preskúmaní daňových aspektov. Napr. v účtovných zásadách sa kladie dôraz na opatrnosť, ale keďže tvorba opravných položiek nie je väčšinou daňovo uznávaným nákladom, ponik ju často zanedbá. Daňovým nákladom nie sú účtovné, ale daňové odpisy, a tak väčšina PS používa vo funkcii účtovných odpisov daňové odpisy, čím si značne skresľuje informácie o skutočnej ekonomickej realite. Niektoré PS majú predstavu, že položky, ktoré nie sú dôležité pre výpočet dane z príjmov, netreba vôbec účtovať.

Do účtovných nákladov sa v dôsledku presadenia daňových požiadaviek do postupov účtovania nedostane napr. spotrebovaná pracovná sila individuálneho podnikateľa, ani spoločníkov v.o.s., ani komplementárov k.s., hoci ide o objektívny prevádzkový náklad. Tento náklad sa môže ako tzv. kalkulačná mzda zaúčtovať iba v NaMÚ.

V majetku nie sú také druhy, ktoré prinášajú podniku úžitok. Typickým príkladom sú predmety, ktoré má PS zaobstarané formou leasingu: nevykazujú sa v jeho súvahe a odpisy z nich, ak ide o investičný majetok, sa nevykazujú medzi odpismi vo výsledovke (výnimkou je nájom súboru majetku ako celku).

Anomálie vznikajúce tlakom daňovej legislatívy alebo daňovým pohľadom PS na úlohy FÚ je možné odstrániť pomocou NaMÚ.

O problémoch, ktoré spôsobujú rozdiely medzi účtovnou správnosťou informácií FÚ a ich ekonomickou hodnovernosťou pre riadenie sa diskutuje i na medzinárodnej úrovni. Ak sa podarí nájsť prijateľnú možnosť, premietne sa v nadnárodnej právnej úprave účtovníctva a následne aj v našej právnej úprave.

Nadnár.právna úprava účta sa upravuje v dvoch smeroch:

1.v rámci krajín , kde kódex účtovnej legislatívy tvoria v súčasnosti 3 direktívy (normy):

4 direktíva – upravuje účtovnú závierku, jej zverejnenie a overenie

7 direktíva – urpavuje konsolidovanú účtovnú závierku (za skupinu podnikov, 1 materská spoločnosť + všetky podniky, v ktorých má vplyv rozhodujúci + všetky podniky, v ktorých má vplyv podstatný od 20 – 50%)

8 direktíva – týka sa výkonu auditorskej profesie

2.v celosvetovom meradle sú najvýznamnejšie:

a, medzinárodné účtovné štandardy IAS – International Accounting Standards – vydáva ich výbor so sídlom v Londýne, od 1.1. 2003 bude možné v Sr zostavovať účtovnú závierku slovenskej účtovnej legislatívy i podľa IAS

b, americké účtovné zásady US GAAP – Generally Accepted Accounting Principles

10. Rozdiely FÚ – ÚVR pri zamedzovaní prieniku rušivých vplyvov okolia

Z funkcie FÚ vyplýva, že jeho prvotnou úlohou je reálne zobraziť vzťah podniku k okoliu i zmeny a kolísanie cien výrobných faktorov.

Rešpektovanie kolísania cien aj v účtovníctve pre vnútorné riadenie by však viedlo na jednej strane k veľmi zložitej evidencii najmä vo výrobe, na druhej strane by sťažovalo plnenie niektorých podstatných funkcií, predovšetkým zisťovanie a meranie

- 5

Document info
Document views60
Page views60
Page last viewedMon Jan 23 12:54:47 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments