X hits on this document

61 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 15

nákladov podľa zodpovednosti útvarov. Problém má i svoje psychologické pozadie, nie je vždy účelné, aby všetky vnútropodnikové útvary poznali reálne ceny pre zakúpenie tovaru alebo materiálu. Vo vnútropodnikovom účtovníctve používajú na ocenenie pevné zložky, vopred stanovené alebo priemerné vnútropodnikové ceny.

Rôzne ocenenie potom prirodzene vedie k rôznym výsledkom vo finančnom a vnútropodnikovom účtovníctve.

Príklad

Vo FÚ je nákup materiálu ocenený obstarávacou cenou (105 Sk) a vedľajšie náklady obstarania – externú dopravu (15 Sk).

V účtve pre vnútorné riadenie je vo vzťahu k spracovaným normám nákupu a spotreby, materiál ocenený vo vopred danej skladovej cene (100 Sk).

Rozdiel predstavuje prekročenie vopred stanovenej ceny obstarania (5 Sk), ale aj vedľajšie náklady obstarania. Tie už nie sú z hľadiska vnútropodnikového riadenia „majetkom“, ale nákladom, ktorý sa vzťahuje k uskutočnenej aktivite zásobovacieho strediska (má zodpovednosť za náklady spojené s obstaraním). To môže byť tiež na základe veľkosti týchto odchýliek hodnotené.

V našom prípade sa spotrebovala polovica. Za účelom získania podrobnejších informácií pre riadenia hospodárnosti výrobného útvaru môžeme skutočnú spotrebu ďalej sledovať v rozčlení na spotrebu podľa normy (47 Sk)  a odchýlku od normy (3 Sk) – nadnormatívna spotreba.

Pevná (skladová) cena umožňuje:

-v HS-zásobovanie, sledovať hospodárnosť nákupov ( pevná cena = norma racionálneho nákupu v určitom období)

-v HS-výroba, sledovať plnenie výrobných noriem stanovených na základe PC

Hospodárske operácie:

1, Dodávateľská faktúra za materiál 105,-

2, Dodávateľská faktúra za prepravu 15,-

3, Prevod materiálu na sklad

a, vo FÚ 120,-

b, vo VPÚ

-pevná cena obstarávania 100,-

-odchýlka skutočnej od pevnej ceny obstarania 5,-

-vedľajšie náklady obstarania 15,-

4, Spotreba jednej ½ materiálu

a, vo FÚ 60,-

b, vo VPÚ 50,- z toho

-spotreba podľa výrobných noriem 47,-

nadnormatívna spotreba 3,-

+ strana 21 T-éčka

11.Rozd. FÚ–ÚVR pri zabezp. porovnateľnosti informácií

Základnou vlastnosťou kvalitných informácií je ich porovnateľnosť. Kvalifikovane sa rozhodnúť medzi viacerými variantmi je možné len za predpokladu, že informácie sú porovnateľné. Porovnateľnosť má celý rad konkrétnych prejavov.

Môže ísť:

a)porovnanie rôznych objektov z hľadiska výrobkov pomocou jedného nástroja (kalkulácia nákladov a ceny výrobkov)

b)porovnanie rôznych charakteristík jedného objektu skúmania (kalkulácia nákladov a ceny výrobkov -  zisk, strata)

c)porovnanie vykazovaných vlastností určitého objektu v čase

Jednou z obmedzujúcich vlastností regulovaného FÚ je to, že pre takúto porovnateľnosť neposkytuje vždy podklady. Snahou NaMÚ je zabezpečiť túto porovnateľnosť. Uvedené informácie majú hlavne v zodpovednostnom účtovníctve silný motivačný náboj, ktorý môže podstatne ovplyvňovať správanie vedúcich a výkonných pracovníkov.

Kalkulačné odpisy

Výška odpisov vo FÚ je charakteristická týmito rysmi:

-základňou ich určenia je historická (obstarávacia) cena, resp. vlastné náklady alebo majetok vytvorený vlastnou činnosťou,  príslušnej majetkovej zložky

-majetok sa odpisuje výhradne do výšky tejto ceny

Uvedené rysy smerujú na zachovanie nominálnej  výšky kapitálu, že podnik bude mať reprodukované finančné prostriedky na nákup rovnakej majetkovej zložky v okamihu, keď stopercentne odpíše jej pôvodnú obstarávaciu cenu ( odpisy sa vrátia prostredníctvom predajnej ceny). Tento predpoklad však s ohľadom na infláciu neplatí. Dôsledkom toho sú podhodnotené náklady a nadhodnotený zisk FÚ.

Vnútorné potreby riadenia si vyžadujú rešpektovať princíp reálneho zachovania kapitálu. Tento vychádza z predpokladu, že podnik bude mať po odpísaní príslušnej majetkovej zložky reprodukovanú nie pôvodnú obstarávaciu cenu, ale súčasnú (tzv.reprodukčnú) cenu podobnej majetkovej zložky.

Rešpektovanie tejto koncepcie je užitočné:

1.pre investičné rozhodovanie

2.vedie k väčšej triezvosti pri pohľade na vykázaný zisk vo FÚ

3.zvyšuje využiteľnosť kalkulácie vlastných nákladov.

Príklad zo strany 23

Kúpili sme výrobné zariadenie obstarané pred siedmimi rokmi za 2520 tis. Sk. Predpokladaná životnosť zariadenia je 14 rokov a ročný odpis uplatňovaný vo FÚ je 180 tis. Sk. V súčasnej dobe (v 8.roku) je podobné zariadenie na trhu k dispozícii za 2 625 tis. Sk (o 105 tis. Sk viac). Ročná výška odpisu z reprodukčnej obstarávacej ceny by za predpokladu rovnakej životnosti predstavovala 195 tis. Sk.

105 tis. / 7 = ročný odpis 180 000. Sk + 15 000 Sk = 195 000 Sk

- 6

Document info
Document views61
Page views61
Page last viewedTue Jan 24 16:20:52 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments