X hits on this document

47 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 15

nový ročný odpis je o 15 000,- vyšší a môže byť len v NaMÚ, vo FÚ nesmie byť

12.Rozdiely FÚ – ÚVR pri zabezp. Porovnat. inf.   Kalkulačné nájomné a kalkulačné úroky.

Základnou vlastnosťou kvalitných informácií je ich porovnateľnosť. Kvalifikovane sa rozhodnúť medzi viacerými variantmi je možné len za predpokladu, že informácie sú porovnateľné. Porovnateľnosť má celý rad konkrétnych prejavov.

Môže ísť:

a)porovnanie rôznych objektov z hľadiska výrobkov pomocou jedného nástroja (kalkulácia nákladov a ceny výrobkov)

b)porovnanie rôznych charakteristík jedného objektu skúmania (kalkulácia nákladov a ceny výrobkov -  zisk, strata)

c)porovnanie vykazovaných vlastností určitého objektu v čase

Jednou z obmedzujúcich vlastností regulovaného FÚ je to, že pre takúto porovnateľnosť neposkytuje vždy podklady. Snahou NaMÚ je zabezpečiť túto porovnateľnosť. Uvedené informácie majú hlavne v zodpovednostnom účtovníctve silný motivačný náboj, ktorý môže podstatne ovplyvňovať správanie vedúcich a výkonných pracovníkov.

Kalkulačné nájomné a kalkulačné úroky

Ich zmyslom je porovnávať rozdiely medzi skutočne platenými úhradami ( za vypožičané priestory, hnuteľný a nehnuteľný majetok, resp. za vypožičaný kapitál) a úhradami, ktoré by boli hradené za iných, riadiacim pracovníkom stanovených (overovaných, analyzovaných) podmienok.

Stanovenie kalkulačného nájomného alebo úrokov je výrazom tzv. oportunitných veličín (alternatívne náklady), ktoré vyjadrujú výšku nákladov, resp. výnosov, ku ktorým by došlo za iných, doposiaľ nerealizovaných podmienok.

Má dvojaký význam:

1.rozširujú vypovedaciu schopnosť kalkulácií vlastných nákladov výkonov, ktoré potom zahŕňajú nielen reálne vynaložené náklady, ale i ušlé zisky, resp. straty

2.je to nástroj usmerňovania motivácie a zainteresovanosti prac. a zodp. útvarov.

Kalkulačné nájomné = výnosu nájomného, ktoré by podnikateľ dostal keby majetok externe prenajímal tretím osobám (mimo podnik)

Príklad:

Predajná divízia podniká v lukratívnych priestoroch blízko centra mesta a dosahuje pomerne slušné zisky. Vedenie podniku spolu s majiteľom však cíti, že dosiahnuté zisky sú skôr výsledkom výnimočných podmienok, než úsilia pracovníkov divízie. Za účelom zvýšenia ich motivácie sa rozhodli premietnuť do nákladov divízie oportunitný náklad vo výške ušlých výnosov z prenájmu týchto priestorov. Priestory je možné prenajať za 4,5 mil. Sk ročne.

Uvedená skutočnosť sa vôbec neprejaví vo finančnom účtovníctve. V nákladovom účtovníctve sa ponúka viacero možností. Uvádzame tú, ktorá kalkulačné nájomné chápe ako vnútropodnikový náklad predajnej divízie a vnútropodnikový výnosy vrcholového vedenia podniku. Predchádzajúce príklady vedú k rozdielnemu vykázaniu stavu majetku a zisku vo finančnom a nákladovom účtovníctve.

Naše riešenie kalkulačného nájomného je príkladom, ktorý sa v rozdielnosti vykázaného majetku a zisku neprejaví.

Pri kalkulačnom nájomnom možno v uvedenom príklade v skriptách strana 25 účtovať:

a)celé nájomné, ak vrcholové vedenie chce max. zvýšiť úsilie predajnej divízie o zvyšovanie zisku,

b)časť nájomného (napr. časť prevyšujúcu doterajšie výnosy) v prípade, ak vrcholové vedenie chce čiastočne zvýšiť úsilie predajnnej divízie o zvyšovanie zisku.

Kalkulačné úroky

Možno pod nimi rozumieť aj úroky z vlastného kapitálu. V našej účtovníckej praxi účtujeme iba úroky z cudzieho kapitálu na účte 562. Ak sa však vlastník rozhodne vložiť kapitál do určitého druhu podnikateľskej činnosti, zriekol sa tým iných alternatívnych možností investovania a teda aj možných výnosov z nich.

Jedným z týchto výnosov môžu byť i výnosy, ktoré by získal vo forme úroku v prípade, ak by kapitál nevložil do súčasného podnikania, ale poskytoval by ho ako pôžičku alebo úver.

Pri výpočte hodnoty kalkulačných úrokov z vlastného kapitálu, sa vychádza z určenia:

-základne kalkulačného úroku (je to v podstate kapitál potrebný pre prevádzkovanie činnosti)

-z úrokovej sadzby

Na stanovenie základne možno použiť tento postup

1.majetok podľa súvahy

2.odpočítame majetok nepotrebný pre prevádzku

3.pripočítame majetok potrebný pre prevádzku, ktorý nie je v súvahe obsiahnutý,napr. najatý – zapožičaný majetok evidovaný na podsúvahových účtoch

majetok potrebný pre prevádzku ocenený podľa súvahy

4.+ prehodnotenie tichých rezerv a opravných položiek (upresnenie ocenenia podľa trhovej hodnoty)

5.odpočítame odpočítateľný kapitál (kryje majetok vložený tak, že prináša výššie výnosy ako sú bankové úroky)

Odpočítateľný kapitál predstavujú tie položky súvahy, ktoré svojim výnosom, prevyšujú hodnotu úrokových sadzieb. Napr. licencie, patenty, niektoré cenné papiere, cudzí kapitál, ktorý má podnik k dispozícii bezúročne (preddavok od odberateľa)

Pasívne časové rozlíšenie – výnosy budúcich období, výdavky budúcich období

Úroková sadzba by mala byť sadzbou:

-ktorá je pre danú krajinu obvyklá

-alebo sa vypočíta ako priemerná hodnota úrokových sadzieb

Prenásobením hodnoty prevádzkového nevyhnuteľného kapitálu a úrokových sadzby sa potom vypočítajú kalkulačné úroky z vlastného kapitálu.

- 7

Document info
Document views47
Page views47
Page last viewedSun Dec 11 02:20:51 UTC 2016
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments