X hits on this document

53 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 15

Na trhu realizovaná produkcia, ktorá v predajnej cene obsahuje i kalkulačné úroky, zabezpečí aspoň minimálny prirastok peňažných prostriedkov ako náhradu za to, že svoj kapitál vložil do tejto produkcie, čim sa vzdal iných alternatív investovania.

Kalkulačné úroky možno využiť:

a)pri zainteresovanosti vnútropodn. útvarov na priaznivom rozdiele medzi príjmami a výdavkami, ktoré svojou činnosťou ovplyvňujú - PV

b)pri tvorbe tzv. vnútropodnikovej banky – simuluje úhrady medzi strediskami

c)príp. pri zvýšení záujmu na čo najnižšej úrovni tých viazaných prostriedkov, ktorých výšku môžu ovplyvniť stredisko

13. Kalk.N, kalkulačné riziko a kalkulačná mzda

Kalkulačné náklady

-nazývajú sa kalkulačné z 2 dôvodov:

-treba ich vypočítať, resp. vykalkulovať, pretože vo FÚ ich neúčtujeme. Neobsahuje ich ani klasická kalkulácia, pretože tá býva zostavená zväčša z údajov zaúčtovaných vo FÚ.

-mali by byť súčasťou manažérskych kalkulácií v NaMÚ. Manažérske kalkulácie by mali byť objektívne, mali by vychádzať nielen z účtovných podkladov FÚ, ale mali by dávať manažérovi odpoveď na to čo ich skutočne stojí výroba daného výkonu. Skutočne – nielen podľa informácií z FÚ, ale aj z ekonomického pohľadu. Preto sa v manažérsky orientovanej kalkulácii uplatňujú aj nasledovné kalkulačné náklady: kalkulačné odpisy, kalkulačné nájomné, kalkulačné úroky, kalkulačná podnikateľská odmena (mzda), kalkulačné riziko.

Kalkulačná odmena – mzda

-súčasná legislatívna úprava neumožňuje zahrnúť do mzdových nákladov prácu súkromného (individuálneho) podnikateľa, ani prácu spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s.

-odmena za túto prácu sa chápe ako čerpanie zisku, z ekonomického pohľadu je však táto práca nevyhnutná pre podnikateľskú činnosť, mala by patriť medzi náklady a prísluľný podiel z nej by mal vchádzať i do kalkulácií

-pre ekonomické výpočty je potrebné túto prácu oceniť ako mzdový náklad

-v účtovníctve ho zaúčtovaný nenájdeme, preto ho treba vykalkulovať

-pri určovaní výšky kalkulačnej odmeny vychádzame z toho, že podnikateľ má alternatívnu možnosť dať svoje schopnosti k dispozícii inému podniku, ide teda o náklad obetovaných príležitostí, alternatívny (oportunitný) náklad

-výška kalkulačnej mzdy sa bude rovnať odmene, ktorá vy sa vyplácala podnikateľovi, ak by bol zamestnaný v inom podnikateľskom subjekte

Príklad

Vlastník podniku, ktorý sa zaoberá podnikateľskou činnosťou, vykázal v r. 2000 účtovný zisk = 170. 000,-. Mal možnosť nastúpiť do konkurenčnej firmy ako zamestnanec, kde by dostával mesačne 15.000,- (15.000*12 = 180.000,- = náklad obetovaných príležitostí)

Účtovný HV................................170.000,- (V – N)

Kalkulačná mzda.......................- 180.000,-

Ekon. HV strata                         -  10.000,-

Hoci z aspektu účtovného sa javí podnik ako ziskový, z ekonomického hľadiska je stratový.

Kalkulačné riziko

-predstavuje nepredvídateľnosť nákladov, ktoré vznikajú pri podnikateľskej činnosti a nie sú kryté adekvátnym poistnením

Medzi takéto riziká patrí:

a)riziko výrobyvychádza z možného vzniku mimoriadnych nákladov pri práci nadčas, pri konštrukčných chybách, pri vzniku nepodarkov

b)záručné riziko – predstavuje náklady v prípadoch, že si odberateľ uplatní nárok zo zákonnej alebo zmluvnej lehoty

c)ostatné riziká – riziko pri obstarávaní, pri skladovaní, riziko predaja, devízové riziko

-ak kalkulácia ponukovej ceny obsahuje i položku kalkulačné riziko a odberateľ takúto cenu akceptuje, dokážu z tržby z predaja kompenzovať aspoň čiastočne straty spôsobené týmito rizikami

-výšku kalkulačného rizika môžeme vypočítať nasledovným spôsobom

Kalkulačné riziko v Sk  = vzťahová veličina (tržby z predaja)  * % rizik. nákl./100

% rizikových nákladov možno určiť na základe analýzy historických údajov pomocou využitia štatistických metód

14.  Kalk. N, kalkulačné úroky, kalkulačné riziko

Kalkulačné náklady

-nazývajú sa kalkulačné z 2 dôvodov:

-treba ich vypočítať, resp. vykalkulovať, pretože vo FÚ ich neúčtujeme. Neobsahuje ich ani klasická kalkulácia, pretože tá býva zostavená zväčša z údajov zaúčtovaných vo FÚ.

-mali by byť súčasťou manažérskych kalkulácií v NaMÚ. Manažérske kalkulácie by mali byť objektívne, mali by vychádzať nielen z účtovných podkladov FÚ, ale mali by dávať manažérovi odpoveď na to čo ich skutočne stojí výroba daného výkonu. Skutočne – nielen podľa informácií z FÚ, ale aj z ekonomického pohľadu. Preto sa v manažérsky orientovanej kalkulácii uplatňujú aj nasledovné kalkulačné náklady: kalkulačné odpisy, kalkulačné nájomné, kalkulačné úroky, kalkulačná podnikateľská odmena (mzda), kalkulačné riziko.

Kalkulačné úroky

Možno pod nimi rozumieť aj úroky z vlastného kapitálu. V našej účtovníckej praxi účtujeme iba úroky z cudzieho kapitálu na účte 562. Ak sa však vlastník rozhodne vložiť kapitál do určitého druhu podnikateľskej činnosti, zriekol sa tým iných alternatívnych možností investovania a teda aj možných výnosov z nich.

- 8

Document info
Document views53
Page views53
Page last viewedWed Jan 18 16:13:02 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments