X hits on this document

55 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 15

Jedným z týchto výnosov môžu byť i výnosy, ktoré by získal vo forme úroku v prípade, ak by kapitál nevložil do súčasného podnikania, ale poskytoval by ho ako pôžičku alebo úver.

Pri výpočte hodnoty kalkulačných úrokov z vlastného kapitálu, sa vychádza z určenia:

-základne kalkulačného úroku (je to v podstate kapitál potrebný pre prevádzkovanie činnosti)

-z úrokovej sadzby

Na stanovenie základne možno použiť tento postup

1.majetok podľa súvahy

2.odpočítame majetok nepotrebný pre prevádzku

3.pripočítame majetok potrebný pre prevádzku, ktorý nie je v súvahe obsiahnutý,napr.

najatý – zapožičaný majetok evidovaný na podsúv. Účtoch,majetok potrebný pre prevádzku ocenený podľa súvahy

4.+ prehodnotenie tichých rezerv a opravných položiek (upresnenie ocenenia podľa trhovej hodnoty)

5.odpočítame odpočítateľný kapitál (kryje majetok vložený tak, že prináša výššie výnosy ako sú bankové úvery

Odpočítateľný kapitál predstavujú tie položky súvahy, ktoré svojim výnosom, prevyšujú hodnotu úrokových sadzieb. Napr. licencie, patenty, niektoré cenné papiere, cudzí kapitál, ktorý má podnik k dispozícii bezúročne (preddavok od odberateľa)

Pasívne časové rozlíšenie – výnosy budúcich období, výdavky budúcich období

Úroková sadzba by mala byť sadzbou:

-ktorá je pre danú krajinu obvyklá

-alebo sa vypočíta ako priemerná hodnota úrokových sadzieb

Prenásobením hodnoty prevádzkového nevyhnuteľného kapitálu a úrokových sadzby sa potom vypočítajú kalkulačné úroky z vlastného kapitálu.

Na trhu realizovaná produkcia, ktorá v predajnej cene obsahuje i kalkulačné úroky, zabezpečí aspoň minimálny prirastok peňažných prostriedkov ako náhradu za to, že svoj kapitál vložil do tejto produkcie, čim sa vzdal iných alternatív investovania.

Kalkulačné úroky možno využiť:

a)pri zaint. vnútropodnikových útvarov na priaznivom rozdiele medzi príjmami a výdavkami, ktoré svojou činnosťou ovplyvňujú - PV

b)pri tvorbe tzv. vnútropodnikovej banky – simuluje úhrady medzi strediskami

c)príp. pri zvýšení záujmu na čo najnižšej úrovni tých viazaných prostriedkov, ktorých výšku môžu ovplyvniť stredisko

Kalkulačné riziko

-predstavuje nepredvídateľnosť nákladov, ktoré vznikajú pri podnikateľskej činnosti a nie sú kryté adekvátnym poistnením

Medzi takéto riziká patrí:

d)riziko výrobyvychádza z možného vzniku mimoriadnych nákladov pri práci nadčas, pri konštrukčných chybách, pri vzniku nepodarkov

e)záručné riziko – predstavuje náklady v prípadoch, že si odberateľ uplatní nárok zo zákonnej alebo zmluvnej lehoty

f)ostatné riziká – riziko pri obstarávaní, pri skladovaní, riziko predaja, devízové riziko

-ak kalkulácia ponukovej ceny obsahuje i položku kalkulačné riziko a odberateľ takúto cenu akceptuje, dokážu z tržby z predaja kompenzovať aspoň čiastočne straty spôsobené týmito rizikami

-výšku kalkulačného rizika môžeme vypočítať nasledovným spôsobom

Kalkulačné riziko v Sk  = vzťahová veličina (tržby z predaja)  * % rizik. nákl./100

% rizikových nákladov možno určiť na základe analýzy historických údajov pomocou využitia štatistických metód

15. Rozdiely FÚ – ÚVR pri vylučovaní dopadu nástrojov VPR na skresľovanie char. podniku ako celku

Pri riadení vnútropodnikových útvarov sa používajú niektoré motivačné nástroje, ktorých finančné (hodnotové) vyjadrenie nie je v súlade s oceňovacími princípmi, vyžadovanými vo finančnom účtovníctve. Tieto hodnoty nemožno mechanicky prevziať do FÚ.

Typickým príkladom takýchto rozdielov je použitie vnútropodnikových cien na ocenenie zmeny stavu zásob vlastných výkonov, aktivovaných výkonov, iných zložiek podnikových aktív (výnimočne i pasív).

Ak sa na ocenenie hoci i časti týchto výkonov použije napr. vnútropodniková cena na úrovni trhovej ceny, alebo vnútropodniková cena so zakalkulovaným ziskom, potom sa mechanické prevzatie do FÚ dostáva do rozporu s požiadavkou zákona o účtovníctve, ktorý vyžaduje ocenenie produktov na úrovni vlastných nákladov. Táto skutočnosť by nemala viesť k podriadeniu požiadaviek VPR. Je však potrebné vziať ju do úvahy pri koncipovaní vzájomných vzťahov oboch podsystémov.

Súčasťou priamych nákladov, ktorými sa oceňuje zmena stavu zásob výrobkov strediska “Hlavná výroba“ je i výkon strediska “Doprava“. Výkony strediska  “Doprava“ sa, s ohľadom na skutočnosť, že stredisko väčšiu časť svojej aktivity predáva externe, dlhodobo oceňujú výkony vnútropodnikovou cenou na úrovni trhovej ceny.

V sledovanom období odoberalo strediska “Hlavná výroba“ celkom 10% dopravných výkonov ocenených v trhovej cene  120 000,- Sk. Na ocenenie ostatných položiek priamych nákladov používa podnik operatívne kalkulácie, ktoré sa neodchýlili od skutočných nákladov na výrobu. Stredisko “Hlavná výroba“ vyrobilo v sledovanom období 1000 ks výrobkov, z nich sa predalo 900 ks.

Zjednodušujúce predpoklady:

a)stredisko “Doprava“ používa na svoje výkony len jeden typ dopravných prostriedkov,

b)súčasťou strediskových nákladov strediska “Doprava“ nie sú žiadne druhotné náklady

- 9

Document info
Document views55
Page views55
Page last viewedFri Jan 20 18:22:19 UTC 2017
Pages15
Paragraphs624
Words8723

Comments