X hits on this document

Word document

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH - page 4 / 6

37 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 6

5 timova porodične medicine nije ispunilo sljedeće kriterije:

Standard 5.6 – kriterij P 53

(Menadžment pacijenata sa opstruktivnom plućnom bolesti (COPD): dijagnostika – Procenat pacijenata sa COPD čija dijagnoza je potvrđena spirometrijom uključujući reverzibilno testiranje za pacijente sa novopostavljenom dijagnozom.)

Glavni razlog koji se navodi je to što timovi porodične medicine od pacijenata ne dobijaju nalaze spirometrije i reverzibilnog testiranja, te što pacijenatima kod kojih je ranije uspostavljena dijagnoza COPD ali ne posjeduju nalaz reverzibilnog testiranja specijalisti ne žele raditi ponovo reverzibilno testiranje.

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj indikator izmijeni. Mislimo da je rješenje u jasnijem definiranje termina «novopostavljena dijagnoza», te bi se tako iz indikatora isključili slučajevi kojima je dijagnoza COPD postavljena spirometrijom i reverzibilnim testiranjem ranije ali koji iz raznih razloga nemaju nalaze. Dakle akcenat bi bio na prospektivnom i samo djelomično retrospektivnom prikupljanju podataka tokom procesa pripreme za samoocjenu i vanjsku ocjenu i, naravno, kontinuirano nakon njih. Predlažemo da ovaj indikator bude unaprijeđeni i da glasi «Procenat pacijenata sa COPD kojima je dijagnoza postavljena u prethodnih 12 mjeseci a potvrđena je spirometrijom i reverzibilnim testiranjem»

Standard 3.6 – kriterij T 19 potkriterij 2

(TOM dobija 5 bonus poena ako se ocjenjivači uvjere da postoji dokumentirano poboljšanje na temelju dvije kliničke revizije tokom jedne godine)

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži. Napomena: u prvom potkriteriju nejasno šta znači «ispunjenost: minimalno 50%».

Standard 4.4 – kriterij T 21

(grupno savjetovanje pacijenata; pacijenti s faktorima rizika; pacijenti s hroničnim bolestima)

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži. Iako 5 timova nije ispunilo ovaj kriterij, nema prepreka za njegovo ispunjavanje.

Standard 5.5 – kriterij T 39

(Menadžment pacijenata sa karcinomom: skrining kolorektalnog karcinoma – procenat pacijenata starijih od 50 godina kod kojih je urađen skrining kolorektalnog karcinoma (test na okultno krvarenje) u posljednje dvije godine)

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži uz eventualne izmjene. Navodi se u izvještajima vanjskih ocjenjivača da timovi skrining rade samo ciljano kod pacijenata sa anamnezom koja bi upućivala na moguće oboljenje. Možda revidirati minimum i maksimum ispunjenosti ovog indikatora.

Standard 5.2 – kriterij U 27

(Menadžment TIA i moždanog udara: procenat pacijenata sa TIA ili moždanim udarom kod kojih je rezultat posljednjeg mjerenja ukupnog holesterola, mjerenog u posljednjih 15 mjeseci, bio 5 mmol/l ili manje)

4

adresa: Dr Mustafe Pintola 1, 71000 Sarajevo BiH, tel: 387 33 771-870; fax: 387 33 771-880

ž.r. 3383202266132924 UniCredit Zagrebačka Banka; ID: 4201093510003; PB: 1041102102

Document info
Document views37
Page views37
Page last viewedMon Jan 23 10:54:36 UTC 2017
Pages6
Paragraphs133
Words2487

Comments