X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 113 / 173

593 views

0 shares

0 downloads

0 comments

113 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery

medzi pripojenými zdrojmi údajov a službou Passport Network alebo Windows Live ID (ďalej „Služba“). Softvér nesmiete používať na žiadny iný účel. Softvér nesmiete používať napríklad na synchronizáciu alebo prenos údajov z jedného z pripojených zdrojov údajov do druhého. Používanie Služby aj naďalej podlieha všetkým príslušným podmienkam používania a tieto práva neupravujú ani nedopĺňajú takéto podmienky.

Microsoft Services pre produkt NetWare 5.03:

Spustenie inštancií serverového softvéru. Na ktoromkoľvek serveri smiete spúšťať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému.

SharePoint Server 2010 for Internet Sites Enterprise:

Všetok obsah, informácie a aplikácie prístupné pre interných používateľov musia byť prístupné aj pre externých používateľov. Servery poskytujúce obsah, informácie a aplikácie určené len pre interných používateľov musia mať licenciu na produkt SharePoint Server 2010 a v prípade potreby na produkt FAST Search Server 2010 for Sharepoint. „Externí používatelia“ sú používatelia, ktorí nie sú (i) zamestnancami vašej spoločnosti alebo jej pobočky ani (ii) dodávateľmi alebo zástupcami vašej spoločnosti alebo jej pobočky. Všetci ostatní používatelia sú „interní používatelia“.

Používanie rovnakej spustenej inštancie na podporu produktov SharePoint Server 2010 a SharePoint Server 2010 for Internet Sites Enterprise: Zákazníci, ktorí chcú zlúčiť produkty SharePoint Server v rámci jedného nasadenia, môžu získať licencie na oba produkty, prideliť ich tomu istému serveru a používať rovnakú spustenú inštanciu softvéru súčasne na základe oboch licencií. Na prístup k obsahu určenému len pre interných používateľov však zákazníci musia získať licencie LKP v súlade s právami na používanie softvéru SharePoint Server 2010.

Používanie rovnakej spustenej inštancie na podporu produktov FAST Search Server 2010 for SharePoint a funkcie FAST Search, ktorá je súčasťou produktu SharePoint Server 2010 for Internet Sites Enterprise: Zákazníci, ktorí chcú zlúčiť produkty FAST Search v rámci jedného nasadenia, môžu získať licencie na produkt FAST Search Server 2010 for SharePoint aj SharePoint Server 2010 for Internet Sites Enterprise, prideliť ich tomu istému serveru a používať rovnakú spustenú inštanciu softvéru FAST Search súčasne na základe oboch licencií. Na prístup k obsahu určenému len pre interných používateľov však zákazníci musia získať licencie LKP SharePoint Server Standard a Enterprise v súlade s právami na používanie softvéru FAST Search Server 2010 for SharePoint.

SharePoint Server 2010 for Internet Sites Standard:

Softvér možno v tom istom čase používať len na vytvorenie a hosťovanie jednej lokality s jedným názvom domény (napríklad contoso.com) a jej subdomén (napríklad support.contoso.com). Lokalita je kolekcia vzájomne prepojených webových stránok a súvisiaceho webového obsahu, ktoré zdieľajú spoločnú domovskú stránku.

Všetok obsah, informácie a aplikácie prístupné pre interných používateľov musia byť prístupné aj pre externých používateľov. Servery poskytujúce obsah, informácie a aplikácie určené len pre interných používateľov musia mať licenciu na produkt SharePoint Server 2010. „Externí používatelia“ sú používatelia, ktorí nie sú (i) zamestnancami vašej spoločnosti alebo jej pobočky ani (ii) dodávateľmi alebo zástupcami vašej spoločnosti alebo jej pobočky. Všetci ostatní používatelia sú „interní používatelia“.

Používanie rovnakej spustenej inštancie na podporu produktov SharePoint Server 2010 a SharePoint Server 2010 for Internet Sites Standard: Zákazníci, ktorí chcú zlúčiť produkty SharePoint Server v rámci jedného nasadenia, môžu získať licencie na oba produkty, prideliť ich tomu istému serveru a používať rovnakú spustenú inštanciu

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 113 z 157

Document info
Document views593
Page views593
Page last viewedFri Jan 20 22:54:42 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments