X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 131 / 173

541 views

0 shares

0 downloads

0 comments

131 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Môžeme tiež monitorovať používanie služby online a sledovať a zobrazovať vaše údaje predplatiteľa, ktoré spracúva alebo ku ktorým získava prístup služba online, s cieľom zlepšiť tento a ďalšie produkty a služby spoločnosti Microsoft.

i)

Zabezpečenie údajov predplatiteľa. Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, ako je to opísané v prehľade zabezpečenia príslušnej služby online, s cieľom zabezpečiť vaše údaje predplatiteľa, ktoré spracováva alebo ku ktorým získava prístup služba online, proti náhodnej alebo nezákonnej strate, prístupu alebo zverejneniu. Súhlasíte, že tieto opatrenia sú:

našou výlučnou zodpovednosťou s ohľadom na zabezpečenie a spracovanie údajov predplatiteľa a

namiesto akýchkoľvek povinností zachovávať dôvernosť zahrnutých vo vašej objemovej licenčnej zmluve alebo akejkoľvek inej dohode o mlčanlivosti alebo dôvernosti údajov.

Prehľady zabezpečenia služby online nájdete na lokalitách uvedených v tabuľke nižšie.

Služba online

Prehľad zabezpečenia

Dynamics CRM Online

https://signin.crm.dynamics.com/portal/security.htm

Exchange Online Deskless Worker

Exchange Online Standard

SharePoint Online Deskless Worker

Office Communications Online Standard

SharePoint Online Standard

Office Live Meeting Standard

Office Live Meeting Professional

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149494

Exchange Hosted Archive

Forefront Online Protection for Exchange

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137325

j)

Rozsah použitia (pravidlá správania). Nesmiete:

používať službu online spôsobom, ktorý porušuje zákony, nariadenia, vládne príkazy alebo ustanovenia akéhokoľvek právneho poriadku alebo porušuje práva ostatných,

používať službu online spôsobom, ktorý môže poškodiť alebo narušiť jej používanie inou osobou,

používať službu online na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti akýmkoľvek spôsobom,

falšovať žiadne informácie v záhlaví e-mailov alebo protokolov (napr. predstierať iného odosielateľa – „spoofing“) alebo

používať službu online na odosielanie nevyžiadanej pošty (t. j. nevyžiadaných hromadných alebo komerčných správ) alebo iným spôsobom sprístupniť akúkoľvek ponuku určenú na porušenie týchto podmienok (napr. odopretie útokov na službu atď.) ani

odstraňovať, upravovať ani meniť žiadne regulačné alebo právne upozornenie alebo prepojenie, ktoré je súčasťou služby online.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 131 z 157

Document info
Document views541
Page views541
Page last viewedWed Jan 18 08:48:45 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments