X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 140 / 173

630 views

0 shares

0 downloads

0 comments

140 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

vyjadrenia alebo

iné údaje súvisiace s hovorom.

Beriete na vedomie, že nie sme povinní zhotovovať žiadne záznamy, ak chýba zákonom požadovaný súhlas volajúceho so zaznamenávaním.

Súhlasíte, že odškodníte, ochránite a zachováte bez ujmy spoločnosť Microsoft, jej afilácie, zamestnancov, riaditeľov a akcionárov pred akýmikoľvek nárokmi, stratami, škodami, žalobami, rozsudkami a nákladmi akéhokoľvek druhu vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie, ktoré vzniknú v dôsledku a v súvislosti so záznamami. Platí to aj napriek ustanoveniam s iným významom vo vašej objemovej licenčnej zmluve.

My a naši dodávatelia budeme mať právo zhromažďovať a uchovávať záznamy, tokeny, štatistiky hovorov a systémové údaje z interakcií so službou online na účely zlepšenia výkonu služby online a vývoja, zlepšenia a zdokonalenia súvisiacich produktov, technológií a služieb spoločnosti Microsoft. Údaje zo všetkých produktov a služieb spúšťaných v rámci služby online zhromažďujeme, uchovávame a zoskupujeme do spoločného fondu údajov, ktorý sa využíva na skúšanie a zlepšovanie príslušnej služby a súvisiacich produktov, technológií a služieb spoločnosti Microsoft.

Hosťovanie. Budete hostiteľom všetkých aplikácií.

Odškodnenie zo strany zákazníka: Budete spoločnosť Microsoft obhajovať pred akýmkoľvek nárokom nezúčastnenej tretej strany založeným na tvrdení, že váš obsah používaný v súvislosti so službou online

porušuje patent, autorské práva alebo ochrannú známku tejto strany alebo

úmyselne a nezákonne využíva jej obchodné tajomstvo alebo nezverejnené informácie.

„Váš obsah“ zahŕňa aplikácie, zvukové výzvy, prúdy údajov a iný podobný obsah alebo informácie, ktoré poskytujete na používanie so službou online. Uhradíte tiež sumu, na ktorú bude znieť akékoľvek nepriaznivé právoplatné súdne rozhodnutie (alebo urovnanie, na ktorom sa dohodnete). S výnimkou ustanovení vo vašej objemovej licenčnej zmluve vzťahujúcich sa na podobné nároky súvisiace s našimi produktmi je v tejto sekcii uvedená naša výlučná náhrada za tieto nároky.

Urýchlene vás písomne upovedomíme o tomto nároku a prenecháme vám kontrolu nad obhajobou alebo urovnaním. Pri obhajobe voči nároku vám poskytneme primeranú súčinnosť. Súhlasíte s tým, že nám nahradíte primerané hotovostné výdavky, ktoré nám vzniknú pri poskytovaní tejto súčinnosti.

Obmedzenia povinnej ochrany. Vaše povinnosti nebudú platiť v rozsahu, v akom je nárok alebo rozsudok založený na:

(i)

špecifikáciách, ktoré vám poskytneme v súvislosti so službou online,

(ii)

neoprávnených úpravách, ktoré vykonáme na vašom obsahu,

(iii)

našej neoprávnenej redistribúcii vášho obsahu ľubovoľnej tretej strane alebo jeho použití v prospech ľubovoľnej tretej strany.

Geografické obmedzenie. V rámci služby online možno využívať iba hovory používateľov, ktoré prichádzajú z územia Spojených štátov amerických.

Uplynutie platnosti alebo ukončenie služby online. Nie sme povinní archivovať ani uchovávať systémové údaje. „Systémové údaje“ znamenajú všetky údaje zhromaždené nami v rámci služby online. Systémové údaje zahŕňajú záznamy o detailoch hovorov, vyjadrenia a záznamy celého hovoru. Žiadna strana nebude druhej strane zodpovedať za škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú výlučne v dôsledku vypovedania vašej objemovej licenčnej zmluvy v súlade s jej podmienkami.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 140 z 157

Document info
Document views630
Page views630
Page last viewedSun Jan 22 18:35:24 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments