X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 142 / 173

651 views

0 shares

0 downloads

0 comments

142 / 173

Kombinované licenčné modely

Ponuky, ktorých licenčné podmienky vyplývajú z kombinácie dvoch alebo viacerých licenčných modelov.

Táto sekcia sa vzťahuje na nižšie uvedené produkty.

1.

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Standard Suite

2.

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Premium Suite

I)

Definície.

a)

„Klientske prostredie operačného systému“ je prostredie operačného systému, v ktorom sa používa klientsky operačný systém.

b)

„Zariadenie s licenciou na balík VDI“ je zariadenie, ktorému pridelíte licenciu na balík VDI a z ktorého pristupujete k virtuálnym klientskym prostrediam operačného systému a používate ich na diaľku.

c)

„Hostiteľ balíka VDI“ je zariadenie, v ktorom hosťujete virtuálne klientske prostredia operačného systému. V týchto prostrediach sa spúšťa softvér, ku ktorému pristupujete a ktorý používate na diaľku zo zariadení s licenciou na balík VDI.

d)

„Licencia na balík VDI“ znamená licenciu na balík VDI Standard Suite, licenciu na balík VDI Premium Suite alebo obidve licencie.

e)

„Softvér VDI“ je softvér spoločnosti Microsoft, pre ktorý vám boli udelené práva na používanie, prístup alebo správu na základe licencie na balík VDI.

II)

Predplatená licencia. Licencie na balík VDI sú predplatené. Právo na používanie softvéru na základe predplatenej licencie uplynie po uplynutí platnosti alebo vypovedaní príslušnej registrácie alebo zmluvy, na základe ktorej ste licenciu získali. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou vaše právo na používanie softvéru, prístup k softvéru alebo spravovanie prostredí operačného systému na základe licencie na balík VDI sa skončí po uplynutí platnosti tejto licencie.

III)

Práva na používanie roamingu. Okrem prípadov uvedených nižšie môže jediný primárny používateľ zariadenia s licenciou na balík VDI pristupovať na diaľku k virtuálnym klientskym prostrediam operačného systému z ľubovoľného oprávňujúceho zariadenia tretej strany1 bez toho, aby musel pre toto zariadenie získať samostatnú licenciu na balík VDI.

1„Oprávňujúce zariadenie tretej strany“ je zariadenie, ktoré vlastní alebo ovláda iná entita než vaša spoločnosť alebo jej pobočky.

Keď sa primárny používateľ nachádza v priestoroch vašej spoločnosti alebo jej pobočky, práva na používanie roamingu sa neuplatňujú.

Obmedzenia prístupu k softvéru Windows Server s cieľom hosťovať grafické používateľské rozhranie (použitím funkcií softvéru RDS alebo inej technológie) na základe balíka VDI Standard Suite platia v prípade, ak sa práva na používanie roamingu uplatňujú na základe balíka Standard Suite.

Prístup k virtuálnym klientskym prostrediam operačného systému nesmiete naraz povoliť zo zariadenia s licenciou na balík VDI aj z oprávňujúceho zariadenia tretej strany.

Akýkoľvek prístup na základe práv na používanie roamingu musí byť na účely súvisiace s prácou.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 142 z 157

Document info
Document views651
Page views651
Page last viewedMon Jan 23 15:20:50 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments