X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 24 / 173

581 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 173

Univerzálne licenčné podmienky

Tieto licenčné podmienky sa vzťahujú na používanie všetkého softvéru a služieb online spoločnosti Microsoft, na ktoré je poskytnutá licencia na základe vašej objemovej licenčnej zmluvy.

A.

Práva na používanie. Ak súhlasíte s podmienkami objemovej licenčnej zmluvy vrátane týchto práv na používanie produktov a Zoznamu produktov, smiete používať softvér a služby online tak, ako to opisujú tieto práva na používanie.

B.

Práva na používanie ďalších verzií. Licenčné podmienky pre niektoré produkty povoľujú používanie jednej alebo viacerých kópií alebo inštancií naraz. Pre ktorýkoľvek z týchto produktov, pre ktorúkoľvek povolenú kópiu alebo inštanciu môžete vytvoriť, uložiť a spustiť namiesto licencovanej verzie kópiu alebo inštanciu

predchádzajúcej verzie

inej povolenej jazykovej verzie

inej dostupnej verzie platformy (napríklad 32-bitovej alebo 64-bitovej)

Ak to výslovne nepovoľujú licenčné podmienky pre produkt, nesmiete používať iné verzie iných súčastí, napríklad serverový softvér alebo doplnkový softvér.

C.

Softvér tretej strany. Ak sa so softvérom licencovaným treťou stranou dodávajú ďalšie podmienky, tieto podmienky určujú vaše práva na jeho používanie a ďalšie súvisiace práva a možnosti odškodnenia.

D.

Predbežný kód. Ak sa s predbežným kódom dodávajú ďalšie podmienky, na jeho používanie sa vzťahujú tieto dodané podmienky.

E.

Aktualizácie a doplnky. Smieme aktualizovať alebo doplniť licencovaný softvér. V takom prípade smiete so softvérom použiť aktualizáciu alebo doplnok. Ak sa s aktualizáciou alebo doplnkom dodávajú ďalšie podmienky, na jeho používanie sa vzťahujú tieto dodané podmienky.

F.

Zákaz komerčných hostiteľských služieb. Produkty nesmiete hostiť na komerčné hostiteľské služby.

G.

Technické obmedzenia. Musíte dodržiavať akékoľvek technické obmedzenia v produktoch, ktoré ho umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nesmiete ich obchádzať. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/TechLimit.aspx.

H.

Ďalšie práva. Právami na prístup k softvéru na ľubovoľnom zariadení nezískavate žiadne práva na implementáciu patentov spoločnosti Microsoft alebo ďalšieho duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft do softvéru alebo zariadení, ktoré majú prístup k danému zariadeniu.

I.

Dokumentácia. Ktokoľvek má prístup k vášmu počítaču alebo internej sieti, smie kopírovať a používať dokumentáciu na interné referenčné účely. Dokumentácia neobsahuje elektronické knihy.

J.

Aktivácia produktu. Niektoré produkty a služby online vyžadujú aktiváciu a kľúč pre objemové licencie, aby ste ich mohli nainštalovať alebo k nim pristupovať. Aktivácia spája používanie softvéru so špecifickým zariadením. Informácie o tom, kedy sa vyžaduje aktivácia alebo kľúč, nájdete v časti Product Activation na lokalite http://www.microsoft.com/licensing. Ste zodpovední za používanie pridelených kľúčov a za aktiváciu produktov pomocou zariadení využívajúcich službu Key Management Service (KMS). Kľúče nesmiete zverejniť tretím stranám.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 24 z 142

Document info
Document views581
Page views581
Page last viewedFri Jan 20 07:02:20 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments