X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 35 / 173

545 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 173

Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft

Inštalácia a práva na používanie: V licencovanom zariadení smiete inštalovať a používať jednu kópiu softvéru. V žiadnom inom zariadení nesmiete inštalovať ďalšie kópie softvéru.

Office Professional Plus 2010 a Office Standard 2010:

Licencia na prácu doma (PD). Každá nadobudnutá licencia PD umožňuje jednému primárnemu používateľovi zariadenia, v ktorom je spustená osobitne licencovaná kópia softvéru (zariadenie v práci), inštalovať a používať jednu kópiu softvéru pre domáce zariadenie (používateľ pracujúci doma). Ak inovujete softvér v zariadení v práci, smie používateľ pracujúci doma inovovať kópiu v domácom zariadení. Právo používať softvér pre používateľa pracujúceho doma končí, keď používateľ pracujúci doma prestane pre vašu organizáciu pracovať. V tom čase musí používateľ pracujúci doma odstrániť softvér z domáceho zariadenia.

Office Resource Kit.

Inštalácia a práva na používanie. Smiete inštalovať a používať ľubovoľný počet kópií softvéru Office Resource Kit.

Distribúcia. Smiete kopírovať a distribuovať softvér Office Resource Kit. Každá kópia musí byť úplná vrátane všetkých upozornení o autorských právach a ochranných známkach. Od koncových používateľov musíte vyžiadať súhlas s podmienkami na ochranu softvéru najmenej do miery vyplývajúcej z vašej objemovej licenčnej zmluvy vrátane týchto práv na používanie produktov.

Rental Rights pre systém Office:

Ponúkané licencie Rental Rights nie sú samostatné licencie na používanie softvéru s objemovou licenciou, ale dodatočné licencie, ktoré upravujú vaše práva na používanie iného oprávňujúceho softvéru v zariadení. „Oprávňujúci softvér“ zahŕňa produkty, ktoré sú v Zozname produktov identifikované ako oprávňujúci softvér pre licencie Rental Rights pre systém Office.

Okrem prípadov uvedených nižšie podlieha oprávňujúci softvér licenčným podmienkam, ktoré sa s ním dodali a ktoré upravujú jeho používanie. Práva udelené v tomto dokumente nevytvárajú ani nerozširujú žiadnu záruku ani záväzok podpory. V tomto prípade neplatia všeobecné licenčné podmienky uvedené vyššie.

Licenciu Rental Rights musíte prideliť každému licencovanému zariadeniu, ktoré prenajímate, poskytujete na lízing alebo požičiavate.

Zákaz prenajímania, poskytovania na lízing alebo požičiavania oprávňujúceho softvéru sa neuplatňuje. Smiete povoliť, aby oprávňujúci softvér inštalovaný v licencovanom zariadení používali ďalší používatelia. Používatelia musia písomne alebo online súhlasiť s licenčnými podmienkami skôr, ako začnú softvér používať.

Všetkých používateľov musíte upozorniť, že:

používateľom oprávňujúceho softvéru neponúkame žiadnu záruku,

používateľov nebudeme obhajovať pred žiadnymi nárokmi tretej strany, že oprávňujúci softvér porušuje práva duševného vlastníctva tejto strany, a

nebudeme zodpovedať za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania oprávňujúceho softvéru.

Odškodníte nás za všetky nároky alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku neupozornenia všetkých používateľov.

Licencované zariadenie, ktorému pridelíte licenciu Rental Rights, smiete používať vo svoj prospech.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 35 z 157

Document info
Document views545
Page views545
Page last viewedWed Jan 18 18:25:57 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments