X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 68 / 173

533 views

0 shares

0 downloads

0 comments

68 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP

Softvér nesmiete používať na výpočet izochrón, ktoré sa používajú alebo zobrazujú na mapách odvodených z vektorových údajov v softvéri. Izochróny sú skupiny bodov, ktoré predstavujú podobný čas jazdy z určitého miesta alebo na určité miesto.

Údaje ani žiadny iný obsah softvéru nesmiete prenášať na iných ani redistribuovať.

Vektorové údaje nesmiete používať na žiadny iný účel než na zobrazovanie takýchto vektorových obrázkov.

Softvér nesmiete používať s iným zariadením, ktoré lokálne používa údaje o cestnej sieti, ak údaje o cestnej sieti nie sú k dispozícii aj v softvéri.

Údaje a akýkoľvek iný obsah softvéru môžete používať len v súvislosti so softvérom.

Dodatočné odopretie zodpovednosti. Informácie, obsah a služby, ktoré sú súčasťou softvéru alebo ktoré sú prostredníctvom softvéru dostupné, môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby.

Odopretie záruky. Napriek ustanoveniam v rozpore s podmienkami a požiadavkami vašej objemovej licenčnej zmluvy sa všetky informácie, obsah, služby a súvisiaca grafika poskytujú bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Microsoft alebo jej príslušní dodávatelia týmto odopierajú všetky záruky a podmienky týkajúce sa informácií, obsahu, služieb a súvisiacej grafiky vrátane všetkých implicitných záruk a podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, odbornosti, právneho titulu a neporušenia cudzích práv.

Trvanie licencie. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným vo vašej objemovej licenčnej zmluve sú vaše licencie na softvér časovo obmedzené. Po uplynutí predplatného nesmiete získavať prístup k softvéru ani ho používať na základe licencií. Vtedy smieme softvér deaktivovať.

Duet for Microsoft Office and SAP 1.5

Žiadne LKP pre zariadenie. Smiete nadobudnúť iba LKP pre používateľa. LKP pre zariadenie nie je k dispozícii.

Exchange Server 2010 Standard a Enterprise

Nepotrebujete licencie LKP pre žiadneho používateľa ani zariadenie, ktoré pristupuje k inštanciám serverového softvéru bez toho, aby bolo priamo alebo nepriamo overované aktívnym adresárom.

Exchange Server 2007 Standard for Small Business

Spustenie inštancií serverového softvéru. V jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na licencovanom serveri môžete v tom istom čase spúšťať jednu inštanciu serverového softvéru. Prostredie operačného systému, v ktorom je spustená inštancia serverového softvéru, sa musí pripojiť k doméne, ktorej aktívny adresár je konfigurovaný nasledujúcim spôsobom:

Jeden server v doméne musí obsahovať všetky roly operácií FSMO (flexible single master operations) a musí byť koreňovým adresárom štruktúry aktívneho adresára,

žiadne dôveryhodné vzťahy s inými doménami,

žiadne podriadené domény a

celkový počet používateľov a zariadení v doméne nemôže byť väčší ako 75.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 68 z 157

Document info
Document views533
Page views533
Page last viewedWed Jan 18 01:49:10 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments