X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 73 / 173

520 views

0 shares

0 downloads

0 comments

73 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor

k dispozícii iba v prípade vydaní Enterprise daného softvéru.

ii)

Licencovanie založené na počte používaných procesorov. Na základe tejto možnosti sa celkový počet softvérových licencií požadovaných pre server rovná súčtu softvérových licencií požadovaných v bodoch (A) a (B) nižšie. V prípade iných vydaní než Enterprise je k dispozícii iba táto možnosť.

(A)

Ak chcete spúšťať inštancie serverového softvéru vo fyzickom prostredí operačného systému na serveri, vyžaduje sa softvérová licencia pre každý fyzický procesor, ktorý príslušné fyzické prostredie operačného systému používa.

(B)

Ak chcete spúšťať inštancie serverového softvéru vo virtuálnom prostredí operačného systému na serveri, vyžaduje sa softvérová licencia pre každý virtuálny procesor1, ktorý každé z týchto virtuálnych prostredí operačného systému používa. Ak používa virtuálne prostredie operačného systému zlomok virtuálneho procesora, zlomok sa ráta za celý virtuálny procesor.

1 Virtuálny procesor je procesor nachádzajúci sa vo virtuálnom (alebo inak emulovanom) hardvérovom systéme. Virtuálne prostredia operačného systému používajú virtuálne procesory. Výlučne na licenčné účely sa na virtuálny procesor vzťahuje ten istý počet postupností a jadier ako na každý fyzický procesor v základnom fyzickom hardvérovom systéme. Takže pre akékoľvek virtuálne prostredie operačného systému na serveri, na ktorom každý fyzický procesor zabezpečuje X logických procesorov, sa počet požadovaných licencií určí sčítaním hodnôt a) a b) uvedených nižšie:

a)

jedna licencia pre každých X logických procesorov používaných vo virtuálnom prostredí operačného systému,

b)

jedna licencia, ak počet používaných logických procesorov nie je celočíselný násobok X.

Hodnota X používaná vyššie sa rovná počtu jadier alebo (ak existuje takáto možnosť) počtu postupností v každom fyzickom procesore.

b)

Pridelenie požadovaného počtu licencií serveru.

i)

Po určení počtu softvérových licencií potrebných pre server musíte prideliť tento počet softvérových licencií príslušnému serveru. Tento server je licencovaný server pre všetky tieto licencie. Tú istú licenciu nesmiete prideliť viac ako jednému serveru. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitný server.

ii)

Smiete znova prideliť softvérovú licenciu, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia). Softvérovú licenciu smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete licencovaný server z používania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak opätovne prideľujete licenciu, server, ktorému licenciu znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným serverom pre príslušnú licenciu.

II)

Spustenie inštancií serverového softvéru. Vaše právo spúšťať softvér závisí od možnosti, ktorú ste použili na určenie počtu požadovaných licencií.

i)

Neobmedzená virtualizácia. Ak serveru pridelíte počet licencií rovnajúci sa celkovému počtu fyzických procesorov na serveri:

(A)

Kedykoľvek môžete naraz spúšťať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru v jednom fyzickom prostredí operačného systému a v ľubovoľnom počte virtuálnych prostredí operačného systému na príslušnom serveri.

(B)

Nemusíte udeľovať licenciu virtuálnym procesorom.

ii)

Licencovanie založené na počte používaných procesorov. Kedykoľvek môžete naraz spúšťať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru v jednom fyzickom a virtuálnom prostredí operačného systému na licencovanom serveri. Celkový počet fyzických a virtuálnych procesorov použitých týmito prostrediami operačného systému však nesmie prekročiť

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 73 z 157

Document info
Document views520
Page views520
Page last viewedTue Jan 17 05:23:36 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments