X hits on this document

42 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 10

2

Wstęp

„Nauka 2.0” jest to umowny termin oznaczający procesy, tendencje i zjawiska związane z wykorzystaniem w nauce nowych technologii i środowisk informacyjno- komunikacyjnych, zwłaszcza narzędzi, usług i zasobów internetowych. Odnosi się także, a raczej – przede wszystkim, do konsekwencji używania tychże technologii, co najmniej w zakresie:

  • (1)

    szeroko rozumianej komunikacji naukowej, w tym dla upowszechniania wyników badań, usprawnienia wymiany myśli i rozwoju współpracy między uczonymi, przełamywania barier między dyscyplinami etc.

  • (2)

    rozwoju wiedzy naukowej i rozumienia „naukowości” w ogóle, na przykład w kontekście recenzowania (peer review, czyli klasyczne recenzowanie versus weryfikacja społeczna), uznawania publikacji za naukowe, wpływu na rozwój poszczególnych dziedzin wiedzy, prawdopodobnie także – filozoficznego problemu demarkacji nauki i nie-nauki (na przykład: Kto „lepiej” kwalifikuję metodę/wiedzę jako naukową – pojedynczy geniusz, tradycyjne procedury i struktury czy „zbiorowy intelekt”?)

  • (3)

    aspektów organizacyjnych i społecznych nauki, powstawania wirtualnych wspólnot uczonych, wyłaniania się autorytetów.

Czy zachodzące obecnie zmiany w nauce mają charakter „kosmetyczny”, powierzchniowy, tj. dotyczą tylko usprawnienia k o m u n i k a c j i (ułatwienie przepływu idei, informacji i wiedzy) oraz o r g a n i z a c j i (na przykład: poczta elektroniczna wspomaga przygotowanie konferencji), czy też idą ębiej i sięgają f u n k c j o n o w a n i a n a u k i w s p o ł e c z e ń s t w i e , a nawet samej i s t o t y n a u k i i n a u k o w o ś c i jako takich – jest to interesujące i ważne pytanie, na które nie sposób odpowiedzieć ad hoc, bez pogłębionej refleksji. Problematyka nauki 2.0 stanowi, jak widać, zagadnienie nieproste i wielowymiarowe. Niniejszy tekst skupia się zatem wyłącznie na nowych narzędziach komunikacji oraz wybranych sposobach i skutkach ich użycia w nauce. Pozostałe aspekty nauki 2.0 nie są przedmiotem dyskusji. Termin „komunikacja naukowa” używany jest w szerokim, intuicyjnym znaczeniu.

Document info
Document views42
Page views42
Page last viewedSun Jan 22 16:50:19 UTC 2017
Pages10
Paragraphs296
Words2180

Comments