X hits on this document

PDF document

Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat - page 2 / 8

52 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 8

Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat

Pohjoismaiden ja Euroopan väestönkehitys lisää eläkejärjestelmäämme kohdistuvia paineita. Samalla kerättyjen eläkevarojen hallinnointi nousee yhä tärkeämmäksi. Eläkejärjestelmiä on Pohjoismaissa uudistettu useamman kerran viime vuosien aikana, mutta kuitenkin yhä keskustellaan varojen riittävyydestä. Erilaisia vaihtoehtoja rahojen sijoittamiseksi on esitetty ja myös työuran pidentämistä on vaadittu. Mikä on eläkkeidemme laita tulevaisuudessa? Tarvitaanko suuria eläkemaksujen korotuksia? Mitä tuottovaatimuksia kerätyille varoille tulisi asettaa? Mikä kansantaloudellinen merkitys eläkerahastoilla voi olla?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan, kun Pohjola-Norden kokoaa elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajia syysseminaariinsa.

Luennoitsijat / Föreläsare

Anders Rusk on Pohjola-Nordenin puheenjohtaja. Hän on aikaisemmin ollut Opetusalan ammattijärjestön, OAJ:n, järjestöjohtaja ja toimii nyt Pohjoismaiden opettajajärjestöjen neuvottelukunnan pääsihteerinä.

Anders Rusk är ordförande i Pohjola-Norden. Rusk har tidigare varit organisationsdirektör vid Undervisnings- sektorns fackorganisation OAJ och är idag generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd.

Mari Kiviniemi on Suomen pääministeri ja Keskustapuolueen puheenjohtaja. Hän on ollut kansanedustaja vuodesta 2005 ja on vastannut useasta ministerinsalkusta ennen kuin hänet nimettiin pääministeriksi kesä- kuussa 2010. Kiviniemi oli aktiivinen Pohjola-Nordenissa jo nuoruusvuosinaan ja on toiminut mm. liittohallituk- sen varapuheenjohtajana.

Mari Kiviniemi är Finlands statsminister och ordförande för Centerpartiet. Hon har varit riksdagsledamot sedan år 2005 och har innehaft ett flertal ministerposter innan hon blev statsminister i juni 2010. Kiviniemi var aktiv inom Pohjola-Norden redan i ungdomsåren och har bl.a. varit vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Maarit Feldt-Ranta valittiin eduskuntaan vuonna 2007, jolloin hän toimi Sosialidemokraattisen puolueen puoluesihteerinä. Eduskuntatyön lisäksi hänellä on useita yhteiskunnallisia tehtäviä, mm. Suomen Kuntaliitto r.y:n hallituksen jäsenenä ja Raaseporin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana. Feldt-Ranta on Pohjola- Nordenin liittohallituksen jäsen ja hän kuuluu myös Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan.

Maarit Feldt-Ranta valdes in i riksdagen år 2007 medan hon arbetade som partisekreterare för Socialdemo- kratiska partiet. Utöver arbetet i riksdagen har hon ett flertal samhälleliga uppdrag, bl.a. som styrelseledamot i Finlands Kommunförbund r.f. och vice ordförande i Raseborgs stadsfullmäktige. Feldt-Ranta är ledamot i Pohjola-Nordens förbundsstyrelse och hör till Finlands delegation i Nordiska rådet.

Jan Vapaavuori on Suomen asuntoministeri, pohjoismainen yhteistyöministeri ja ministeri valtioneuvoston kansliassa. Hän on ollut Kokoomuksen kansanedustaja vuodesta 2003 ja Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1997.

Jan Vapaavuori är Finlands bostadsminister, nordisk samarbetsminister samt minister i statsrådets kansli. Han har varit riksdagsledamot för Samlingspartiet sedan år 2003 och fullmäktigledamot i Helsingfors sedan 1997.

Matti Vuoria on Keskinäisen työeläkeyhtiön Varman toimitusjohtaja. Hän on aikaisemmin toiminut mm. kaup- pa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkönä ja Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Useiden luotta- mustehtävien joukosta poimittakoon tässä yhteydessä Arvopaperimarkkinayhdistyksen puheenjohtajuus sekä Työeläkevakuuttajat TELA ry:n ja Finanssialan Keskusliitto ry:n hallituksen jäsenyys.

Matti Vuoria är VD för Ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma. Han har tidigare verkat bl.a. som kanslichef vid handels- och industriministeriet och som styrelseordförande för Fortum Oyj. Bland ett flertal förtroendeupp- drag kan här nämnas att Vuoria är ordförande för Värdepappersmarknadsföreningen samt styrelsemedlem i Arbetspensionsförsäkrarna TELA r.f. och Finansbranschens Centralförbund r.f.

Kerstin Hessius on Ruotsin pääomamarkkinoista erittäin laajan kokemuksen omaava kansantaloustietei- lijä. Hän on aikaisemmin toiminut mm. Ruotsin valtionpankin varajohtajana ja Tukholman pörssin toimi- tusjohtajana. Syksystä 2004 lähtien hän on toiminut eläkerahaston Tredje AP-fondenin toimitusjohtajana. Viime vuodenvaihteessa rahaston hallinnoima omaisuus oli 206,5 miljardia kruunua (yli 20 milj. eur).

Kerstin Hessius är en nationalekonom med mycket bred erfarenhet av den svenska kapitalmarknaden. Hon har tidigare varit bl.a. vice riksbankschef och VD för Stockholmsbörsen. Sedan hösten 2004 är hon VD för Tredje AP-fonden, som vid förra årsskiftet förvaltade 206,5 miljarder kronor (över 20 milj. eur).

Document info
Document views52
Page views57
Page last viewedMon Jan 23 02:54:07 UTC 2017
Pages8
Paragraphs214
Words2567

Comments