X hits on this document

PDF document

Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat - page 3 / 8

48 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 8

Pensioner så in i Norden

Den demografiska utvecklingen i Norden och Europa ökar pressen på våra pensionssystem. Samtidigt blir förvaltningen av de insamlade pensionsmedlen allt viktigare. Flera reformer av pensionssystemen har genomförts i Norden under senare år men fortsättningsvis diskuteras det om hur väl pengarna kommer att räcka till. Det har framförts olika förslag om hur medlen bör placeras och ställts krav på att tiden i arbetslivet måste förlängas. Hur ser det ut med våra pensioner i framtiden? Kommer det att krävas stora premiehöjningar? Vilka avkastningskrav ska ställas på de insamlade medlen? Vilken samhällsekonomisk betydelse kan pensionsfonderna ha?

Bland annat dessa frågor kommer upp när Pohjola-Norden vid höstens seminarium samlar representanter för näringsliv och organisationer.

Axel West Pedersen toimii tutkijana NOVAssa, joka on yksi Norjan suurimpia yhteiskuntatieteellisiä tutkimus- laitoksia. Novassa harjoitetaan hyvinvointitutkimusta ja keskitytään ihmisen koko elämänkaareen, lapsuudesta vanhuuteen. West Pedersen työskentelee usean sosiaalipoliittisen hankkeen parissa ja hän on erikoistunut tulonjakoeroihin, eläköitymiskäyttäytymiseen, eläkejärjestelmiin ja eurooppalaiseen sosiaaliturvaan.

Axel West Pedersen är forskare vid NOVA, som är ett av Norges största samhällsvetenskapliga forskningsin- stitut. Vid institutet koncentrerar man sig på välfärdsforskning och studier av människans livscykel från barndom till ålderdom. West Pedersen arbetar med ett flertal socialpolitiska projekt och hans kompetensområden är skillnader i inkomstfördelningen, pensioneringsbeteende, pensionssystem och social trygghet i Europa.

Torfinn Slåen kuuluu Suomen kokeneimpiin yritysvalmentajiin. Vuodesta 1985 hän on työskennellyt niin isojen yritysten kuin pienempienkin organisaatioiden kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Torfinn Slåen on kirjoittanut kolme kirjaa tuloksenteosta ja hänen ajatuksensa ovat jo vaikuttaneet tuhansien suo- malaisten käsityksiin työnteosta.

Torfinn Slåen är en av de mest erfarna arbetslivscoacharna i Finland. Sedan år 1985 har han arbetat med såväl stora företag som små organisationer både i Finland och internationellt. Torfinn Slåen har skrivit tre böcker om hur man når resultat och hans tankar har redan påverkat tusentals finländares uppfattning om arbete.

Ann Selin on Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n puheenjohtaja. Hänellä on lukuisia luottamustehtä- viä joista mainittakoon mm. SAK:n hallituksen jäsenyys, Union Network International UNIn hallituksen ja työvaliokunnan jäsenyys, Eläke-Tapiolan hallituksen varapuheenjohtajuus ja VVO-yhtymä Oyj hallituksen jäsenyys.

Ann Selin är ordförande för Servicefacket PAM r.f. Hon har ett flertal förtroendeuppdrag bl.a. som sty- relsemedlem i FFC, styrelseledamot och arbetsutskottsmedlem i Union Network International, UNI, vice ordförande i styrelsen för Pensions-Tapiola och styrelseledamot i VVO-koncernen.

Sixten Korkman on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia ekonomisteja ja yhteiskunnallisia keskustelijoita. Hän on aikaisemmin toiminut pääjohtajana Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä ja valtiovarainministe- riön ylijohtajana. Viimeiset viisi vuotta Korkman on toiminut ETLAn ja EVAn toimitusjohtajana.

Sixten Korkman är en av Finlands internationellt mest kända nationalekonomer och samhällsdebattörer. Han har tidigare varit generaldirektör vid sekretariatet för EU:s ministerråd (Ecofin) och överdirektör vid finansminis- teriets nationalekonomiska avdelning. Under de fem senaste åren har Korkman arbetat som VD för Näringslivets forskningsinstitut ETLA och Näringslivets delegation EVA.

Jussi Laitinen on Aktia Oyj:n toimitusjohtaja. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kansainvälisestä työstä pankki- ja rahoitusalalla, ja hän on myös toiminut mm. eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtajana sekä Merita-Nordban- kenin eri johtotehtävissä.

Jussi Laitinen är verkställande direktör på Aktia Abp. Han har över 30-års internationell erfarenhet från bank- och finansbranschen och har tidigare arbetat bl.a. som investeringsdirektör för Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och innehaft olika chefspositioner i Merita-Nordbanken.

Vuorineuvos Martin Saarikangas on yksi Suomen liike-elämän huippusuorittajista, joka on luonut pitkän uran työelämässä mm. Suomen telakkateollisuuden keulakuvana ja myöhemmin myös kansanedustajana. Saarikangas on Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunnan puheenjohtaja.

Bergsrådet Martin Saarikangas hör till dem som åstadkommit topprestationer i finländskt affärsliv. Han har dessutom haft en lång karriär i arbetslivet bl.a. som en galjonsfigur för varvsindustrin i Finland och senare som riksdagsledamot. Saarikangas är ordförande för Pohjola-Nordens näringslivsutskott.

Document info
Document views48
Page views53
Page last viewedWed Jan 18 18:46:30 UTC 2017
Pages8
Paragraphs214
Words2567

Comments