X hits on this document

Word document

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - page 2 / 26

143 views

0 shares

3 downloads

0 comments

2 / 26

1.

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ  การวางแผนและการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จขององค์กร

2.

เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

3.

ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้

4.

ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับสำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป

5.

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวและสามารถทำงานร่วม

       กับคนอื่นได้

5.

กำหนดการเปิดสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543

6.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี .. 2539  และแก้ไขฉบับที่ 2

      .. 2540  (ดูภาคผนวก )

7.

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี .. 2539  และแก้ไขฉบับที่ 2

      .. 2540  (ดูภาคผนวก )

8.

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบไตรภาค  โดยปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่ง มีระยะเวลาศึกษา 13

 สัปดาห์  (รวมสอบปลายภาค 1 สัปดาห์) การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า  1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา  คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต  การปฏิบัติการ  การทดลองหรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติเทียบเท่า 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาคิดเป็นประมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต และการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา  คิดเป็นปริมาณการศึกษา  9  หน่วยกิต

9.

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปีการศึกษา (12 ภาคการศึกษา)  ใช้เวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า 10

       ภาคการศึกษา  และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

10.

การลงทะเบียนเรียน

Document info
Document views143
Page views143
Page last viewedTue Jan 17 23:57:23 UTC 2017
Pages26
Paragraphs751
Words3335

Comments