X hits on this document

Word document

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - page 3 / 26

144 views

0 shares

3 downloads

0 comments

3 / 26

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 20 หน่วยกิต

11.

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  .. 2539  และแก้ไขฉบับที่ 2

        .. 2540 (ดูภาคผนวก )

12.

อาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ดร.สลิล  บุญพราหมณ์

Ph.D. (Computer Science) University of New South Wales

พบ.. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วท..(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์จงสุข  อ้นสุวรรณ

วท.. (การจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม) . อัสสัมชัญ

วท.. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์จิตติมา  ศังขมณี

พบ.. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์

วท.. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์อุหมาด หมัดอาด้ำ

วท.. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูสงขลา

สาขาสารสนเทศศึกษา

ผศ. อรรจน์  บัณฑิตย์

ศศ.. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.. (บรรณารักษศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  .ขอนแก่น

อาจารย์เดชา  นันทพิชัย

อม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.. (บรรณารักษศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 .ขอนแก่น

อาจารย์สัจจารีย์  ศิริชัย

ศศ.. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ..(บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขานิเทศศาสตร์

รศ. ดร.ชูศักดิ์  เพรสคอทท์

Ph.D. (Art Education) Ohio State

Document info
Document views144
Page views144
Page last viewedWed Jan 18 00:09:00 UTC 2017
Pages26
Paragraphs751
Words3335

Comments