X hits on this document

410 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 145

“FUNDAMENTE DE INGINERIE ELECTRICĂ”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE  

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii:  I

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Dumitru Radu

Colaboratori: as. ing. Ildiko Tatai

Număr de ore / săptămână / Verificarea / Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

1

1

0

Examen scris

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Asimilarea unor cunoştinţe de bază în domeniul circuitelor electrice şi al câmpului electromagnetic, necesare înţelegerii unor discipline predate ulterior:Fundamente de inginerie electronică, Teoria sistemelor, Măsurări senzori şi traductoare, Maşini şi acţionări electrice, ş.a. Nivelul de tratare şi volumul de cunoştinţe este corelat cu numărul de ore alocat disciplinei şi cu nivelul cunoştinţelor de electricitate şi magnetism pe care le au  din liceu o mare parte dintre studenţi.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Noţiuni de bază privind circuitele electrice: Sarcina electrică; Câmpul electric; Tensiunea electrică; Curentul electric; Legea conducţiei electrice; Legea transformării energiei; Teoremele lui Kirchhoff; Elementele ideale de circuit. Circuite electrice de c.c. liniare şi neliniare: Generatoarele reale de tensiune şi de curent; Metode da analiză a circuitelor liniare; Teorema consservării puterilor; Calculul circuitelor neliniare. Circuite electrice în regim sinosoidal: Ecuaţiile circuitelor în forma complexă; Impedanţa şi admitanţa complexă; Puterile electrice în c.a.; Rezonanţa; Circuite trifazate. Circuite electrice în regim tranzitoriu: Teoremele condiţiilor iniţiale; Circuite simple RL,RC,RLC în regim tranzitoriu; Metoda operaţională de analiză a regimului tranzitoriu.Câmpul electric şi câmpul magnetic staţionar: Mărimi fizice, legi şi teoreme; Materiale dielectrice şi materiale conductoare în câmp electric; Materiale magnetice; Circiute magnetice; Energie şi forţe în câmp electric şi în câmp magnetic. Cămpul electromagnetic: Legea circuicuitului magnetic; Legea inducţiei electromagnetice; Ecuaţiile lui Maxwell; Propagarea energiei electromagnetice; Unde electromagnetice.

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator, seminar, proiect)

Teme de seminar

Circuite electrice de curent continuu

Circuite electrice de curent alternativ sinusoidal

Circuite electrice în regim tranzitoriu

Calculul câmpului electric şi magnetic staţionar

Legea inducţiei electromagnetice.

Lucrări de laborator

Aparate de măsură şi elemente de circuit

Circuite de curent continuu liniare şi neliniare

Circuite de curent alternativ monofazate şi trifazate

Circuite electrice liniare în regim tranzitoriu

Document info
Document views410
Page views410
Page last viewedMon Jan 16 13:21:34 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments