X hits on this document

481 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Toma Leonida Dragomir

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0.5

1.5

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cunoaşterea conceptelor sistemice fundamentale şi a aplicării lor în domeniul automaticii (conducerii de procese) ca părţi ale unei pregătiri inginereşti generale la un nivel care să permită abordarea de probleme concrete practice, studiu individual, utilizare creativă multidisciplinară, tehnică şi ştiinţifică.

Disciplina furnizează fundamente de automatică consolidând motivaţia pentru cunoştinţe fundamentale din alte domenii (75%) şi pentru aplicaţii de programare şi sisteme încorporate (25%).

B. SUBIECTELE CURSULUI

Sisteme dinamice (preliminarii):1. Concepte fundamentale referitoare la sisteme dinamice. 2. Descrierea semnalelor şi sistemelor. 3. Utilizarea transformatelor Laplace şi z. 4. Regimuri de funcţionare. 4. Teoria sistemelor şi automatica. Sisteme lineare:1. Caracterizarea sistemelor lineare în timp continuu în domeniul timp şi în domeniul imaginilor; calcularea răspunsului sistemelor .2. Caracterizarea sistemelor lineare în timp discret în domeniul timp şi în domeniul imaginilor; calcularea răspunsului sistemelor. 3. Obţinerea modelelor matematice ale sistemelor. 4. Discretizarea sistemelor în timp continuu. 5. Elemente de transfer tipizate. 6. Linearizare. 7. Stabilitatea sistemelor lineare. 8. Controlabilitatea sistemelor lineare. 9. Observabilitatea sistemelor lineare.

Elemente de automatică: Arhitecturi de sisteme automate – echipamente componente. Echipamente de cânp (elemente de execuţie, - de măsurare, regulatoare).  Sisteme în circuit deschis şi sisteme în circuit închis.  Problematica sintezei sistemelor automate şi a implementării structurilor de conducere. Noţiuni despre sisteme cu evenimente discrte şi  implementarea soluţiilor de automatizare cu automate programebile.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Lista principalelor lucrări de laborator, teme de seminar, sau/şi conţinutul proiectul de an)

1.

Reprezentarea semnalelor în timp continuu şi în timp discret folosind mediul de programare Matlab/Simulink.

2.

Modelarea matematica a sistemelor fizice în timp continuu.

3.

Modelarea sistemelor în timp discret.

4.

Studiul regimurilor dinamice ale sistemelor liniare – analize de stabilitate şi performanţe dinamice.

5.

Utilizarea modulului dspace pentru implementarea filtrelor de ordinul II.

6.

Studiul sistemelor liniare în timp continuu în regim armonic.

7.

Studiul unui sistem de reglare automată şi implementarea soluţiei de reglare folosind un modul cu microcontroller şi un modul dSpace.

D. BIBLIOGRAFIE

1. Dragomir, T.L., Elemente de Teoria Sistemelor, Ed. Politehnica, 2004.

2  Dorf, R.C., Bishop, R.H., Modern Control Systems, Pearson – Prentice Hall, Tenth Ed.,2005.

3. Åstrőm, K.J., Wittenmark, B, Computer-Controlled Systems, Prentice Hall, Third Edition, 1997.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Se precizează modul de examinare scris/oral, durata, structura aproximativă a subiectelor de examen (forma subiectelor teoretice aplicative, etc), ponderile examenului şi activităţilor pe parcurs în nota finală.

Examen scris, cu durata de 3 ore, cu subiecte teoretice care vizează înţelegerea conceptelor, problematicii şi aplicării rezultatelor teoretice (pondere de 2/3 din nota de examen) şi cu subiecte aplicative constând în rezolvarea unor probleme (1/3 din nota de examen). Nota finală conţine nota de la examen în proporţie de 2/3 şi nota de la activitatea pe parcurs (laborator)în proporţie de 1/3.

F. COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Se indică 3 universităţi străine de prestigiu in care funcţioneaza discipline  comparabile

Document info
Document views481
Page views481
Page last viewedFri Jan 20 20:53:49 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments