X hits on this document

454 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 145

“FIZICĂ”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: I

Semestrul: 1

Titularul cursului: ş.l. dr. Ioan Luminosu

Colaboratori: as. Viorel Chiriţoiu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

1

1

0

Examen scris

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Transmiterea cunoştinţelor, relativ la fenomenele fizice, din care diverg disciplinele de specialitate şi care sunt utile studenţilor în înţelegerea aplicaţiilor tehnologice moderne.

Dezvoltarea deprinderii şi priceperilor de producere a fenomenelor fizice în laborator, de măsurare a mărimilor fizice şi de prelucrare matematică a datelor experimentale.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Fenomene Mecanice: legi ale mişcării în mediul ideal, rezistent, în câmpul forţelor elastice, în câmpul central de forţe, teoremele de conservare, unde elastice, aplicaţii. Fenomene electrice, magnetice şi electromagnetice: câmpul electric, legea lui Coulomb, intensitate, potenţial, legea lui Faraday, forţa Lorentz; unde electromagnetice, ecuaţiile lui Maxwell, birefringenţa optică, aplicaţii. Fenomene Cuantice: radiaţia termică, efecte cuantice, ecuaţia lui Schrödinger, cuantificarea nivelelor de energie, aplicaţii; Procese Electronice în Corpul Solid: structura cristalină, modelul electronilor liberi, modelul electronilor cvasiliberi, conducţia electrică, fenomene de contact, fenomene termoelectrice şi magnetoelectrice, aplicaţii; Proprietăţi electrice ale corpurilor semiconductoare:benzi energetice, semiconductorul omogen, semiconductorul neomogen, aplicaţii;

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.

Laboratorul: Studiul unor efecte termoelectrice (Seebeck); Studiul unor legi de distribuţie pe modele electrice utilizând date experimentale obţinute prin măsurători cu aparate analogice şi numerice; Studiul diodei semiconductoare în regim static; Studiul circuitului RLC în curent alternativ; Studiul oscilaţiilor amortizate în circuitul RLC utilizând date experimentale obţinute prin măsurători cu osciloscopul; Studiul unor proprietăţi electrice ale semiconductorilor (R = f(T); lărgimea benzii interzise);Studiul unor efecte optice în semiconductori (Dember, fotovoltaic)

2.

Seminarul: Ecuaţiile mişcării, teoremele dinamicii; Oscilaţii elastice, unde mecanice; Câmpul electric, câmpul magnetic, curentul alternativ; Unde electromagnetice; Radiaţia termică; Efecte Cuantice; Procese electronice în corpul solid.

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. I.Luminosu - Fizică - elemente fundamentale - Ed. Politehnica, 2002, Timişoara

2. I.Zaharie -  Elemente de Fizică Generală, Ed. Politehnica, 2001, Timişoara

3. I.Luminosu – Fizică – teorie, aplicaţii, autoevaluare- Ed. Politehnica, 2004, Timişoara

E.PROCEDURA DE EVALUARE

Laboratorul:

Aprecierea prin notă (1- 10) a capacitaţii de prelucrare a datelor experirnentale pe baza referatelor elaborate de studenţi cuprinzând modul de lucru, grafice, tabele şi răspunsuri la câte zece întrebări.

Seminarul

Aprecierea prin note (1-10) a răspunsurilor orale şi a unui test cu întrebări şi problerne.

Document info
Document views454
Page views454
Page last viewedThu Jan 19 11:08:28 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments