X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 110 / 162

653 views

0 shares

0 downloads

0 comments

110 / 162

REGEL 34

  • (ii)

    lämnat in ett scorekort med en handicap som han, innan täv- lingen var avslutad, visste var högre än den han var berättigad till och detta påverkade antalet handicapslag han fick (Regel 6-2b), eller

  • (iii)

    lämnat in ett scorekort med en lägre score på något hål än han i själva verket haft (Regel 6-6d) och detta inte beror på att han underlåtit att ta upp en plikt som han, innan tävlingen var avslu- tad, inte visste att han ådragit sig, eller

  • (iv)

    visste, innan tävlingen var avslutad, att han brutit mot någon annan regel för vilken plikten är diskvalifikation.

34-2. Domares beslut Om en domare utsetts av tävlingsledningen, är dennes beslut slutgiltigt.

34-3. Tävlingsledningens beslut Om domare ej är utsedd, skall varje tvist eller tveksamhet beträffande reglerna hänskjutas till tävlingsledningen, vars beslut är slutgiltigt.

Om tävlingsledningen inte kan komma fram till ett beslut, får denna hänskjuta tvisten eller tveksamheten till R&A:s regelkommitté, vars beslut är slutgiltigt*.

Om tvisten eller tveksamheten inte hänskjutits till regelkommittén kan spelaren eller spelarna begära att en bestyrkt redogörelse genom en behörig representant för tävlingsledningen hänskjuts till regel- kommittén för ett uttalande om riktigheten i det fattade beslutet. Svaret kommer att skickas till denna behöriga representant.

Om spelet bedrivits i andra former än i enlighet med Regler för Golfspel, kommer regelkommittén inte att uttala sig i någon fråga.

*Anm: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs direkt till Svenska Golfförbundet (SGF). SGF kommer endast i tvek- samma fall att hänskjuta frågan till R&A.

107

Document info
Document views653
Page views655
Page last viewedTue Jan 24 18:35:11 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments