X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 37 / 162

541 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 162

34

DEFINITIONER

Tävlingsledning ”Tävlingsledningen” är den eller de personer som utsetts att leda täv- lingen. Om situationen inte uppstår i en tävling avses den kommitté som har ansvaret för spel- och tävlingsverksamheten på banan.

Utomstående Som ”utomstående” räknas allt som inte ingår i matchen eller, i slag- spel, inte tillhör tävlarens sida, och däri inbegrips en domare, en mar- kör, en observatör och en forecaddie. Varken vind eller vatten är utom- stående.

Utrustning ”Utrustning” är allt som används eller bärs av eller för spelaren. Till utrustningen räknas inte en boll han har spelat på hålet eller något litet föremål, t.ex. ett mynt eller en peg, när detta används för att mar- kera bollens läge eller för att avgränsa ett område där han skall drop- pa en boll. Utrustning innefattar en golfbil eller golfvagn, vare sig den är motordriven eller ej. Om en sådan delas av två eller flera spelare, anses bilen (vagnen) och allt i den tillhöra den spelare vars boll är inblandad i situationen. Om den förflyttas av en av de spelare som delar den, anses dock bilen (vagnen) och allt i den vara denne spe- lares utrustning.

Anm: En boll som spelats på hålet är utrustning när den har lyfts och inte åter satts i spel.

Vattenhinder Ett ”vattenhinder” är varje hav, sjö, damm, å, bäck, dike, öppet drä- neringsdike, eller annat öppet vattendrag (vare sig det finns vatten däri eller ej) och annat av liknande natur på banan.

All mark och allt vatten innanför ett vattenhinders gräns tillhör vat- tenhindret.

Gränsen för ett vattenhinder sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt. Pinnar och linjer som visar vattenhinders gränser befinner sig i hin- dren. Sådana pinnar är hindrande föremål. En boll är i ett vattenhin- der när den ligger i eller någon del av den vidrör vattenhindret.

Document info
Document views541
Page views543
Page last viewedWed Jan 18 10:22:58 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments