X hits on this document

558 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 162

FÖRORD REGLER FÖR GOLFSPEL 2004–2007

Den föreliggande svenska regelboken är en översättning av den engelskspråkiga utgåva som fastställts att gälla för den nya revisions- perioden 2004–2007 av R&A Rules Ltd och USGA.

Den engelska revisionen har denna gång fokuserats främst på en språklig modernisering av regeltexten för att underlätta för läsaren att förstå och tillämpa reglerna. Också i den svenska versionen har vi strävat efter att uppnå en ledig stil men som ändå ger möjlighet för användaren att göra till en strikt och entydig regeltolkning i varje situation.

De sakliga ändringarna i reglerna är i denna revision av mindre omfattning än förväntat. De viktigaste ändringarna framgår av sammanfattningen på sidorna 12–17.

I det inledande avsnittet om Etikett och uppträdande på banan har dock stora omarbetningar gjorts för att anpassa avsnittet till dagens golfspel. I avsnittet förtydligas numera bl a tävlingsledningens möj- ligheter att beivra uppenbara brott mot ett gott uppträdande på banan.

Revisionen av den svenska regelboken har genomförts av SGF:s regelrevisionsgrupp, som under arbetet fått hjälp och idéer från intresserade regelexperter i landet. Särskilt värdefulla insatser har gjorts av Lars Engstrand, Claes Grönberg och Hans Malmström, för vilket revisionsgruppen vill framföra sitt varma tack.

SGF:s Regelrevisionsgrupp Karl-Johan Köhler, Ordförande i Regelkommittén Jan Ohlin Thomas Waldenstedt

Document info
Document views558
Page views560
Page last viewedThu Jan 19 05:13:59 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments