X hits on this document

301 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 68

2. DEHKO-HANKKEET AIHEPIIREITTÄIN

2.1. Toiminnan organisointi

Potilastietojärjestelmän hyödyntäminen terveyskeskuksen diabetestyön resurssien suunnittelussa – Ähtärinjärven kansanterveyden kuntayhtymä

Tyypin 2 diabeteksen lisääntyminen ja sen ehkäisyyn ja hoidon tehostamiseen tähtäävä D2D-hanke ovat asettaneet haasteita terveyskeskuksille. Seulonta suuressa diabetesriskissä olevien ja tietämättään diabetesta sairastavien löytämiseksi on tehostunut. Jotta terveyskeskus voisi hyvin suoriutua seulonnasta, riskipotilaiden seurannasta sekä entisten ja uusien diabeetikoiden hoidosta, tarvitaan lisäresursseja tai ainakin resurssien uudelleen kohdentamista. Tarvitta- vien resurssien arvioimiseksi pitää terveyskeskuksen johdolla olla käsitys siitä, kuinka paljon diabeetikoita tai potentiaalisia diabeetikoita tällä hetkellä ja lähivuosina on.

Suunnittelussa tarvittavien tietojen tulisi syntyä vaivattomasti normaalin työn ohessa, mikä asettaa tiettyjä vaatimuksia potilastietojärjestelmälle. Käytös- sämme olevassa Mediatri-potilastietojärjestelmässä on otsikoihin perustuva struktuuri, joka mahdollistaa halutun tiedon keräämisen tilastollista tarkastelua varten. Diabeteksen hoitoon liittyvien resurssien suunnittelemista varten luotiin Mediatriin uusi otsik- ko DM-luokitus, jonka avulla määritellään jokaiselle riskiseulontaan osallistuvalle potilaalle riskipisteiden perusteella hänen sairastumisriskinsä. Lisäksi potilaat luokitellaan sokeriaineenvaihdunnan tilan perus- teella omiin ryhmiinsä. Jo diabetekseen sairastuneet luokitellaan DM-luokituksella eri ryhmiin hoitomuo- don perusteella. DM-luokitukseen otetaan kantaa jokaisella vastaanottokäynnillä, jolla diabetesriski määritetään tai diabeteksen seurantakäynneillä. Koska henkilökunta on järjestelmää käyttäessään tottunut ilmaisemaan potilaskertomukseen kirjattavat tiedot otsikoihin perustuen, ei tämän diabetekseen liittyvän lisätiedon kirjaaminen vastaavalla tavalla ole ollut ongelmallista.

DM-luokitusotsikon käyttö aloitettiin helmikuussa 2004. DM-luokitus oli 17.1.2007 mennessä määri- tetty 3 080 potilaalta. Kertynyt DM-luokitustieto on raportoitu muutaman kuukauden välein. Henkilö- kunta on kokenut raportoinnin myönteisenä työnsä näkyväksi tekemisenä, ja terveyskeskuksen johto on hyödyntänyt raportointia resurssien suunnittelussa ja ongelman laajuuden esille tuomisessa poliittisille päättäjille. Sairaanhoitopiirin D2D-ohjausryhmä on kokenut saavansa DM-luokitusraporteista

kaipaamaansa tietoa. Jatkossa on tarkoitus hyödyn- tää DM-luokitusta myös sairauden kehittymisen seurannassa ja hoidon laatua arvioitaessa yhdistä- mällä DM-luokkatietoon diabeteksen hoitotasa- painon laatukriteereitä.

Yhteyshenkilö: Harri Ylinen, johtava lääkäri, Ähtärinjärven kansanterveystyön kuntayhtymä harri.ylinen@ahtarinjarventk.fi tai harri.ylinen@kuusnetikka.fi

Diabeettisen retinopatian seulonta 194 000 asukkaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Työryhmä: Osastonhoitaja Kaarina Kosola, silmälääkäri Eeva Orhanen, sisätautilääkäri Eeva Korpi-Hyövälti, yleislääketieteen erikoislääkäri Anneli Latva-Nevala, diabeteshoitaja Terhikki Latvala ja diabeteshoitaja Marja-Leena Kurhela

Tausta ja tavoitteet Sairaanhoitopiirissä ei ollut systemaattista diabeet- tisen retinopatian seulontajärjestelmää ennen vuotta 1999. Sisätautilääkäri teki oftalmoskopian tyypin 1 diabeetikoille, ja tarvittaessa kuvaukset tai lisäselvi- tykset tehtiin silmäklinikassa. Tyypin 2 diabeteksen seuranta oli terveyskeskusten vastuulla. Kuvaseuran- taa ei ollut, oftalmoskopointi oli satunnaista ja doku- mentointi niukkaa. Tiedettiin, että jo taudin totea- misvaiheessa diabeetikolla voi olla retinopatia- muutos.

Sairaanhoitopiirissä tehtiin päätös digitaalisen silmän- pohjakuvauslaitteiston hankkimisesta vuonna 1998. Kuvausten ja tulkinnan toimintamalli syntyi laatukou- lutuksen harjoitustyönä 19981999. Tavoitteena oli saada kaikki sairaanhoitopiirin alueen diabeetikot säännölliseen kuvaseurantaan.

Menetelmä Toiminnasta vastaavat keskussairaalan sisätauti- ja silmätautiklinikat sekä perusterveydenhuolto. Kuva- ukset suoritetaan sisätautiklinikan digitaalisella sil- mänpohjakuvauslaitteistolla. Sisätautiklinikka koordi- noi toimintaa, ja silmänpohjakuvaukseen koulutettu sisätautiklinikan sairaanhoitaja kiertää alueen terveys- keskuksissa tekemässä kuvaukset ja seuloo normaalit ja lievät retinopatialöydökset.

Vaikeammat löydökset tulkitsee silmätautiklinikan nimetty lääkäri ja ottaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai hoitoon. Perusterveydenhuollon diabeteshoitajat

12

Document info
Document views301
Page views303
Page last viewedThu Jan 19 14:06:33 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments