X hits on this document

280 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 68

ja lääkärit valikoivat kuvattavat ohjeistuksen mukaan, huolehtivat lähetetiedoista ja kuvauspalautteen kertomisesta potilaalle.

Tulokset ja yhteenveto Keskitetyn kuvausjärjestelmän myötä alueen diabeetikot on saatu kattavasti seulonnan piiriin. Sairaanhoitopiirin alueella oli vuonna 2004 KELA:n tilaston mukaan 7 659 lääkekorvausta saavaa diabeetikkoa.

Tällä hetkellä kuvaseulonnan piirissä on noin 9 000 diabeetikkoa. Seulontakuvauksista on viiden vuoden aikana löydetty noin 300 laserhoitoa tarvitsevaa diabeetikkoa. Kuvauksiin osallistumisprosentti on noin 90. Asiakas hyötyy, kun kuvaus tapahtuu omassa terveyskeskuksessa. Kaikki kuvatut saavat palautteen kuvista, ja tämä lisää motivaatiota dia- beteksen hoitoon. Päällekkäisiä kuvauksia ei keski- tetyn seulonnan ansiosta ole.

Kuvauskäytäntö on mahdollistanut kuvaavan hoitajan kouluttamisen normaalien ja lievien retinopatialöy- dösten seulomiseen. Myös hälyttävät löydökset käsitellään nopeammin. Kuvien laatu on tasokas, ja laitteisto on toiminut hyvin. Käytäntömme on mah- dollistanut seulonnan harventamisen retinopatia- asteen ja diabeteksen hoitotasapainon perusteella 1- 3 vuoden välein tapahtuvaksi.

Kolmen eri toimijatahon saumaton yhteistyö on luonut laadukkaan ja kattavan järjestelmän alueen diabeetikkojen silmänpohjamuutosten varhaiseen toteamiseen ja hoitoon pääsyyn.

Yhteyshenkilö: Osastonhoitaja Kaarina Kosola, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri puh. 044 415 4367, kaarina.kosola@epshp.fi

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellisen diabetesryhmän hankkeet

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on työskennellyt alueellinen diabetestyöryhmä vuodesta 1985 alkaen. Vuodesta 2003 lähtien toisena nimenä työryhmällä on ollut diabetespotilaiden palvelulinjan johtoryhmä liittyen sairaanhoitopiirimme PERES-projektiin, yhte- nä osana laajaa perusterveydenhuollon ja erikoissai- raanhoidon yhteistyöprojektia, joka saa rahoitusta EU:lta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Työryh- mämme jäseniä ovat diabetesvastuulääkäri ja diabe- teshoitaja sairaanhoitopiirimme kustakin kuudesta kunnasta (terveyskeskuksesta) sekä keskussairaalasta. Lisäksi ryhmään kuuluu atk-tukihenkilö.

13

Hankkeitamme viime vuosina:

Koulutus Alueellisia koulutustilaisuuksia diabeteksen ja elin- muutosten riskitekijöiden hoidosta: 20 sairaanhoito- piirin työntekijää suoritti vuonna 2003 Diabetesliiton ja Sydänliiton järjestämän painonhallintaohjaajien kurssin. Vuonna 2005 kaikista terveyskeskuksista ja keskussairaalan sisätautiosastoilta yksi sairaanhoitaja kävi Diabeteskeskuksen hoidonohjauskurssin.

Alueellinen diabetesrekisteri Vuonna 2000 hankittiin keskussairaalan diabetes- poliklinikalle ProWellness -diabetesrekisteri ja vuo- desta 2002 alkaen kaikkiin terveyskeskuksiin. Perus- tietoja on vähitellen syötetty melko kattavasti. Tilan- ne olisi parempikin, jos yhteydet sähköisten sairaus- kertomusten ja diabetesrekisterin välillä toimisivat sujuvasti. Vuonna 2005 rekisterissä oli noin 3 800 diabeetikkoa, tämä on 4,8 prosenttia sairaanhoito- piirin väestöstä (67 000). Rekisteri on aktiivisessa käytössä etupäässä diabeteshoitajilla keskussairaalan diabetespoliklinikalla sekä neljässä terveyskeskuk- sessa.

Silmänpohjien valokuvaus ja silmäjärjestelmä Vuonna 2003 hankittiin sairaanhoitopiiriin digitaa- linen silmänpohjakamera kahdeksan vuotta palvel- leen Polaroid-kameran tilalle. Kamera kiertää kussa- kin kuudessa terveyskeskuksessa kahdesti vuodessa. Kuvat tallennetaan diabetesrekisterin laajennuksena olevaan silmäjärjestelmään, ja ne ovat heti hoitavan lääkärin nähtävissä. Diabetesvastuulääkärit seulovat kuvat ja merkittäviä muutoksia havaitessaan lähettä- vät sähköisesti silmälääkärille. Tämä antaa kuvien perusteella tarvittaessa suoraan ajan silmäpoliklini- kalle. Kuvaustoiminta on kattavaa sairaanhoitopiiris- sä, ja silmäjärjestelmä automaattisine ajanvarauksi- neen on säästänyt diabeteshoitajien aikaa muuhun diabetestyöhön terveyskeskuksissa.

Seudullinen ravitsemusterapeutti -projekti Ravitsemusterapeutti työskenteli loppuvuodesta 2004 kaksi kuukautta ja vuoden 2005 aikana kuusi kuukautta perusterveydenhuollossa. Hän ohjasi diabetesneuvontaa antavaa henkilökuntaa, tarkisti neuvontamateriaalia ja selvitti työpaikkaruokailun tilannetta; antoi ryhmä- ja yksilöohjausta diabee- tikoille ja diabetesriskissä oleville sekä tuki myös painonhallintaryhmäohjaajia.

Fysioterapeutti-projekti Fysioterapeutti on kartoittanut pienimuotoisesti diabeetikoiden liikuntamahdollisuuksia ja -paikkoja sekä liikuntaneuvonnan tilaa sairaanhoitopiirin alu- eella. Tavoitteena on saada ajantasaiset päivitettävät liikuntakalenterit ja parantaa liikuntaneuvontaa.

Document info
Document views280
Page views282
Page last viewedTue Jan 17 02:55:02 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments