X hits on this document

299 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 68

Mittari Raskausdiabeetikon hoidon laadunseurannassa käytämme ProWellnessista saatua tietoa. Laatu- mittaria kehitellään edelleen.

Yhteystiedot Terveydenhoitaja Eija Luoto, Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä puh. (08) 439 4564, eija.luoto@ras.fi

Vastaanottohoitajan ohjeet Saarijärven- Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä

Vastaanottohoitajan ohjeet ovat työväline sairaan- hoitajille, jotka vastaavat kroonisten sairauksien seurannasta ja potilasohjauksesta sekä äkillisesti sairastuneiden potilaiden tutkimisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista. Vastaanottohoitajan ohjeet perustuvat Käypä hoito –suosituksiin, Sairaanhoitajan käsikirjaan ja Lääkärin käsikirjaan. Ohjeet on laadittu Saarijärven-Karstulan seudun terveyskeskuksessa moniammatillisissa työryhmissä ja hyväksytty kunta- yhtymän lääkärikokouksessa terveyskeskuksen yhtei- seksi hoito-ohjelmaksi. Ohjeet sisältävät tiivistetyssä muodossa yleistä, ajantasaista tietoa sairauksista; neuvonnan ja ohjauksen keskeisen sisällön, seuranta- käynnit ja tutkimukset hoitajan vastaanotolla, kriteerit lääkärin vastaanotolle ohjaamisesta sekä ohjeet jatkoseurannasta sopimiseksi.

Ohjeita on testattu vuoden ajan terveyskeskuksen omassa käytössä yhteensä noin 30 000 potilaskon- taktissa. Kesällä 2005 ohjeet julkaistiin Terveyspor- tissa osana Sairaanhoitajan tietokantoja (www.terveysportti.fi). Keskeisiä kansansairauksia (esimerkiksi verenpainetauti, astma, COPD, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, nivelreuma, meta- bolinen oireyhtymä) on julkaistu noin kymmenen ja äkillisiä terveysongelmia tai akuutteja sairauksia kos- kevia ohjeita on julkaistu yli 60. Sosiaali- ja terveys- ministeriön tuen ansiosta vastaanottohoitajan ohjeet ovat maksutta käytettävissä 31.5.2006 asti. Osa oh- jeista (esimerkiksi diabeteksen hoitoa käsittelevä ohje) on edelleen terveyskeskuksen sisäisessä käytös- sä, mutta julkaistaan todennäköisesti myöhemmin myös Terveysportissa.

Ohjeiden tarkastamiseen ovat osallistuneet maamme eturivin lääkäriasiantuntijat sekä Lääkärin käsikirjan päätoimittaja. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on tarkastanut useita ohjeita ja todennut ohjeissa kuvatun työnjaon asianmukaiseksi, edellyttäen että sairaanhoitajien laajennetusta toimenkuvasta ja siihen liittyvästä lisäkoulutuksesta on työpaikalla paikallisesti sovittu, ja että terveyskeskuksen johto on

15

tehnyt nimetyille hoitajille kirjalliset, yksilöidyt pää- tökset työjärjestelyjen kannalta perustelluista tehtävä- siirroista. Terveydenhuollon ammattihenkilölaissa tehtävien delegoinnille määriteltyjen yleisten edelly- tysten (riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito) tulee myös täyttyä.

Ohjeita päivitetään ja täydennetään säännöllisesti toiminnan kehittymisen myötä. Koska ohjeisiin sisältyy uusia ja edelleen kehittyviä toimintakäytän- töjä, niiden toimivuudesta toivotaan runsasta palau- tetta niin sairaanhoitajilta kuin lääkäreiltäkin.

Yhteyshenkilöt: Sairaanhoitaja Marjatta Jokinen, Saarijärven – Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, puh. (014) 459 6451, marjatta.jokinen@skthky.fi Projektipäällikkö Päivi Koikkalainen, Saarijärven – Karstulan seudun th ky, puh. 044 459 7906, paivi.koikkalainen@skthky.fi

2.2. Diabeteksen hoito ja omahoidon tukeminen

Saarijärven-Karstulan seudun nettipäiväkirja TerveysPuntari

Dehko-palkinnon saanut hanke, esittely sivulla 4.

Muuttuvat päivät, haaveet jo jäivät…

  • -

    tukea ja ohjausta elintapamuutokseen

Jyväskylässä

Vastaanottotoiminnassa tavataan jatkuvasti potilaita, jotka ovat päättäneet muuttaa elintapojaan ja tarvit- sevat tukea muutoksen tekemisessä. Jotkut taas eivät tiedosta muutostarvetta tai eivät ole kiinnostuneita muuttamaan elintapojaan terveellisemmiksi. Potilai- den muutoshalukkuus vaihtelee suuresti ja sen huo- mioon ottaminen on tärkeää, jotta neuvonta olisi tuloksellista.

Potilaskeskeisessä työssä potilasta rohkaistaan arvioi- maan elintapojensa hyötyjä ja haittoja. Hän itse asettaa myös toiminnalleen tavoitteet. Hoitohenkilö- kunnan tavoitteena ei ole käännyttää asiakasta omal- le kannalleen, vaan sopia yhdessä hänen kanssaan menettelytavoista. On parempi, että potilas tekee joitakin muutoksia terveellisempään suuntaan, kuin että vastarinta herää liiallisten vaatimusten edessä. Näiden ajatusten pohjalta Jyväskylän kaupungin avosairaanhoitoon kehitettiin uusi terveysneuvonta- malli työmenetelmäksi sairaanhoitajien neuvonta-

Document info
Document views299
Page views301
Page last viewedThu Jan 19 11:56:16 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments