X hits on this document

313 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 68

työhön heidän auttaessaan potilaita erilaisissa elintapamuutoksissa.

Muutoshalukkuuden testaamiseksi kehitettiin elin- tapahaastattelu, joka sisältää ravintoa, liikuntaa, painonhallintaa, tupakkatuotteita, alkoholin ja mui- den päihde- ja vaikuteaineiden käyttöä koskevia kysymyksiä. Kunkin osion päätteeksi potilas arvioi omaa muutosvalmiuttaan.

Terveysneuvontamalli koostuu neljästä eri muu- tosvaiheesta, jotka ohjaavat neuvontatilannetta potilaan muutosvalmiuden mukaisesti. Mallin pohjana on käytetty Prochaskan ja DiClementen jakoa muutoksen eri vaiheista, jotka ovat esi- harkinta-, harkinta-, päätöksenteko- ja toiminta sekä ylläpitovaihe.

Neuvontamalli sisältää vaihekohtaisesti vinkkejä siitä, kuinka potilaan muutosvalmius kannattaisi huomioi- da neuvontatyössä. Lisäksi jokaiseen muutosvaihee- seen on kirjattu erikseen ravintoon, painonhallin- taan, liikuntaan, tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihde- ja vaikuteaineiden käyttöön liittyviä erityishuomioitavia asioita. Muutosvaihemalli on rakennettu pääosin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuk- sen asiantuntijavoimin.

Muutosvaihemallin ottaminen osaksi käytännön potilasohjausta vaati ohjauksen sisällön uudistami- sen lisäksi myös kirjaamisen kehittämistä. Tavoit- teena oli kirjaamisen laadullinen kehittäminen, sisällöllinen yhtenäistäminen sekä potilasohjauksen jatkuvuuden ja tavoitteellisuuden turvaaminen. Elintapaohjauksen kirjaamista kehitettiin luomalla fraasisto Effica-potilastietojärjestelmään ja ohjeisto sen käyttämiseen. Oma sairaanhoitaja tai terveyden- hoitaja kirjaa potilastiedot ja neuvonnan sisällön HOITO -lehdelle.

Terveysneuvonta- ja kirjaamismallin toivotaan moti- voivan sekä potilaita että henkilökuntaa tulokselli- seen työhön käsiteltäessä elintapakysymyksiä vas- taanotoilla. Tavoitteena on yksilöllinen, sisällöltään ja menetelmiltään laadukas terveysneuvonta.

Yhteyshenkilöt: THM, th, terveyssuunnittelija Paula Käyhkö, paula.kayhko@jkl.fi sairaanhoitaja Johanna Pekkilä, johanna.pekkila@jkl.fi

16

Voimavaralähtöinen potilasohjaus ammatillinen lisäkoulutus terveysalan ammattilaisille

Työryhmä Irene Hartikainen TtM, Jaana Perttunen TtM, Leena Liimatainen TtT

Tausta Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveys- alan täydennyskoulutus- ja palveluyksikkö järjesti syksyllä 2005 D2D-hankkeen tilaaman Voimavara- lähtöinen potilasohjaus -koulutuksen (3 op) Muura- messa ja Keuruulla. Koulutukseen osallistui yhteensä 41 henkilöä: sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysio- terapeutteja ja sosiaalityöntekijä. Koulutuksessa hyödynnettiin voimavaralähtöisen potilasohjauksen tietoperustaa ja siinä tarvittavia taitoja, joita on kehi- tetty ja arvioitu Jyväskylän yliopistossa terveystieteen laitoksella sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä toteutetussa potilasohjauksen kehittämisprojektissa (Kettunen 2001, Liimatainen, Hautala & Perko 2005).

Tavoitteet Koulutuksen tavoitteena oli lisätä osallistujien osaa- mista voimavara- ja asiakaskeskeisen potilasohjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen päivittäisessä hoito- työssä. Tarkoituksena oli perehdyttää osallistujat terveyskäyttäytymisen muutosvaihemalliin sekä voimavarakeskeiseen ja dialogisuuteen perustuvan potilasohjauksen ideaan asiakkaiden elintapojen muutosprosessin tukemisessa. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa osallistujien potilasohjausmateriaalin arvi- oinnin, ohjauksen vaikuttavuuden arvioinnin sekä potilasohjauksen kehittämisen osaamista.

Toteutus Koulutuksen sisältörunko ja toteutus noudatteli voimavaralähtöisen ohjauksen ja opettamisen ideaa. Koulutus toteutettiin monimuoto-opiskeluna ja siihen sisältyi kolme ns. workshop-iltapäivää. Ennen kokoontumista opiskelijat perehtyivät workshop- päivän teemaan liittyvään kirjalliseen materiaaliin ja tekivät lukupakettiin liittyvät tehtävät. Tehtävien avulla kirjallisuuteen perehtyminen auttoi opiske- lijoiden oppimista workshopissa.

Workshop-päivien aiheet olivat:

  • Oppiminen ja ohjaamistilanteen suunnittelu

  • Voimavaralähtöisen terveysneuvonta- ja ohjaustilanteen toteuttaminen

  • Potilasohjausmateriaalin ja ohjauksen vaikuttavuuden arviointi sekä potilasohjauksen kehittäminen.

Koulutus eteni vaiheittain alkaen oppijan oman oppi- misen analysoinnista ohjaustilanteen tarpeenmääritte- lyyn ja tavoitteisiin, toteutukseen ja arviointiin.

Document info
Document views313
Page views315
Page last viewedSat Jan 21 11:52:41 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments