X hits on this document

320 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 68

Workshopeissa pohdittiin terveyskäyttäytymisen muutosta ja sen tukemista muutosvaihemallin pohjal- ta sekä harjoiteltiin dialogiin perustuvaa, asiakas- ja voimavaralähtöistä neuvontakeskustelua. Erityistä huomiota kiinnitettiin ikääntymisen tuomiin haastei- siin oppimisessa ja ohjaamisessa.

Koulutuksessa huomioitiin osallistujien aikaisempi tieto ja kokemus. Luetettavan materiaalin ja ennakko- tehtävien avulla osallistujat virittäytyivät kontakti- päivien aiheisiin ja teemoihin. Näin workshop työs- kentelyssä korostui osallistujien rooli ja jakaminen sekä lisäksi mahdollistui oppiminen reflektion avulla. Osallistujat toimivat koulutuksessa oman toiminta- yksikkönsä asiantuntijoina. Keskusteleva, vuorovai- kutteinen lähestymistapa antoi osallistujille myös mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja näkemyk- siään eri työyksiköiden välillä.

Arviointi Arviointi tapahtui koulutuksen päätteeksi kerätyllä koulutuspalautteella. Osallistujat olivat erittäin tyyty- väisiä koulutuksen antiin. Erityistä kiitosta sai sen voimavaralähtöinen, reflektioon perustuva lähesty- mistapa.

Yhteyshenkilö Irene Hartikainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, puh. 0400 989 449, irene.hartikainen@jypoly.fi

Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen hoitotyön koulutuksessa

Hankkeen taustalla on DEHKO:n tavoite tehostaa diabetesosaamista terveydenhuollossa. Hankkeen tavoitteena on määritellä sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden diabetesalan perusosaaminen, määri- tellä diabeteshoitajan diabeteshoitotyön erikoisosaa- minen ja kehittää diabeteksen ehkäisyn ja hoidon osaamista terveysalan ammattikorkeakoulun perus- tutkinnoissa sekä kehittää valtakunnalliset ammatil- liset erikoistumisopinnot diabeteshoitotyöhön. Taus- talla on DEHKO:n tavoite tehostaa terveyden- huollon diabetesosaamista.

Hankkeen toimijat: Diabeteshoitajat ry, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, Oulun seudun ammatti- korkeakoulu, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Savonia- ammattikorkeakoulu. Yhteistyötahoina ovat olleet Suomen Diabetesliitto ry ja DEHKO.

Hanke on käynnistynyt tammikuussa 2004 Tuomen (2003) esiselvityksen pohjalta. Esiselvitykseen osallistuneet ammattikorkeakoulut pitivät tärkeänä diabeteshoitotyön koulutuksen kehittämistä valta-

17

kunnallisesti ja laativat hankesuunnitelman. Hanke päättyy toukokuussa 2006.

Hankkeen aluksi määriteltiin diabeteshoitotyön perusosaaminen ja erikoisosaaminen sekä kartoi- tettiin diabeteshoitotyön opintojen määrä sairaan- hoitajan perustutkinnossa. Diabeteshoitotyön perusosaamisen varmistamiseksi kehitettiin moni- ammatillinen diabeteksen ehkäisyn ja hoidon opintokokonaisuus, jota pilotoitiin osassa eri tavoin mukana olleissa ammattikorkeakouluissa jo vuonna 2005. Tässä yhteydessä työstettiin verkko-opetuksen oppimateriaalia.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon ammatillisten erikoistumisopintojen opetussuunnitelma valmistui syksyllä 2004 ja se pilotoitiin viidessä ammattikor- keakoulussa vuonna 2005. Pilotointiin liitettiin vertaisarviointi, jossa tarkasteltiin oppimis-, opetus ja opetuksen tukiprosessia. Vertaisarviointi tuotti myös tietoa erilaisista tavoista toteuttaa erikoistumisopin- toja. Pilotoinnin jälkeen erikoistumisopintojen ope- tussuunnitelmaa tarkistetaan, jonka jälkeen se on valmis julkaistavaksi erillisessä DEHKO-raportissa 2006.

Hanketta on esitelty postereina alan kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa (Sairaanhoitaja- päivät, Terveydenhoitajapäivät, Diabeteshoitajien koulutuspäivät, FEND-konferenssi) ja sen tuotoksia on esitelty artikkeleissa Diabetes ja lääkäri -lehdessä. (Katso Sairaanhoitajalehti).

Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti siinä mukana olleiden toimijoiden aktiivisuuden ansiosta. Sen puitteissa koulutuksen, potilasjärjestön ja käy- tännön diabeteshoitotyön tiivis yhteistyö on ollut mahdollista. Hanke on osaltaan kehittänyt diabetes- hoitotyön koulutusta Suomessa.

Työryhmän puheenjohtaja: Tuula-Maria Partanen, THM, Savonia-ammattikorkeakoulu Työryhmän jäsenet: Outi Himanen, SHO, Diabetesliitto, Kaija Jokela, THM, SAMK, Marjatta Luukkanen, THM, STADIA, Hilkka Niittyniemi, THM PIRAMK, Paula Nikkanen, DH, Diabeteshoitajat ry, Salla Seppänen, THM, OAMK

Yhteyshenkilö Tuula-Maria Partanen Savonia-ammattikorkeakoulu, Terveys, puh. 044 020 8610, tuula-maria.partanen@savonia-amk.fi

Document info
Document views320
Page views322
Page last viewedSun Jan 22 04:29:24 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments