X hits on this document

300 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 68

Malli on tarkoitettu opiskelija- ja työterveyshuollon käyttöön. Terveydenhoitajan vetämä ryhmä kokoon- tuu kolme kertaa 1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmäohja- usmallin materiaalit ovat oppimispeli, ryhmäläisen työkirja ja ohjaajan kirja. Oppimispelin tavoitteena on herättää pohtimaan omia tapoja ja tottumuksia sekä ratkaisuvaihtoehtoja. Työkirjassa on tehtäviä ja

tieto-iskuja stressin hallinnasta ja terveellisistä elin- tavoista. Ohjaajan opaskirja opastaa ryhmäohjaus- mallin käyttöön. Ryhmäohjausmallin taustalla on konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan sosiaalinen vuorovaikutus on keskeistä ja toiminta on osallistujakeskeistä.

RaPatti-ryhmäohjausmallin ja sen materiaalin teke- miseen on osallistunut moniammatillinen työryhmä, johon on kuulunut ravitsemusterapeutti, psykologi, terveydenhoitajia, liikuntafysiologi ja lääkäri. Heistä osa toimii Oulun aluetyöterveyslaitoksessa tutkijoina ja kouluttajina ja osa työ- ja opiskelijaterveyden- huollossa (Medivire ja YTHS). Ryhmäohjausmalli materiaaleineen testataan pilottiryhmissä syksyllä 2005 ja siirretään käytäntöön koulutuksen keinoin vuonna 2006.

Yhteyshenkilö: Erikoistutkija, dosentti Jaana Laitinen, Työterveyslaitos, Oulu, puh. 030 474 6006, jaana.laitinen@ttl.fi

Etelä-Pohjanmaan Liikkumisresepti-hanke

Liikkumisresepti-ajatus tuotiin Suomeen vuonna

  • 2001.

    Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri aloitti

      • 1.8.2004

        oman kansalliseen terveysstrategiaan poh-

jautuvan kaksivuotisen liikkumisreseptihankkeen nimeltään Liikkumisreseptin alueellinen toteuttami- nen ja vaikutusten arviointi. Hanke toteutetaan 26 kunnan alueella, joissa asuu noin 190 000 asukasta. Hankkeen kustannuksiin osallistuvat sairaanhoito- piirin lisäksi STM ja Kuortaneen urheiluopisto. Hank- keessa on päätoiminen projektikoordinaattori ja lääkärin työpanosta 1 päivä viikossa. Hanketta ohjaa ohjausryhmä (16 jäsentä) ja projektiryhmä (7 jäsentä).

Hankkeen tavoitteiksi on asetettu liikkumisreseptin tunnetuksi tekeminen sekä lääkäreiden ja muun terveydenhuoltohenkilökunnan kouluttaminen moni- ammatillisena yhteistyönä toteuttamaan liikuntaneu- vontaa ja -seurantaa. Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa terveysliikuntaneuvontatyöhön työkaluja ja

19

materiaalia ja toimia yhteistyössä kaikkien kunnissa toimivien terveysliikuntatoimijoiden kanssa. Liikku- misreseptin käyttöä ja sen toimivuutta liikuntaneu- vonnan työkaluna arvioidaan. Tavoitteena on liikun- nallisen elämäntavan lisääminen erityisesti vähän tai ei ollenkaan liikuntaa harrastavien keskuudessa.

Liikuntaneuvonnan toteutumisesta kerätään tietoa haastatteluilla ja kyselyillä hankkeen alussa, aikana ja lopussa. Saadun tiedon pohjalta ja yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa luodaan ja kehi- tellään toimintamalleja niin, että liikuntaneuvonnasta ja -seurannasta tulisi pysyvä, toimiva ja moniammatil- linen toimintatapa terveydenhuoltoon. Tuloksia jul- kaistaan raportteina ja opinnäytetöinä.

Liikkumisreseptihanke on järjestänyt paikallisia ja alueellisia koulutustapahtumia sekä seminaareja. Vuo- den 2005 lopulla on 264 neljästäsadasta alueemme lääkäristä ja noin 550 muuta liikuntaneuvontaa toteut- tavaa terveydenhuollon henkilöä, muun muassa fysio- terapeutteja ja terveydenhoitajia, on ollut mukana hankkeen koulutuksissa. Terveyskeskuksissa ja kunnan liikuntatoimissa on nimetty liikkumisreseptivastaavat. Kaikissa alueen 26 kunnassa on käytössä terveysliikun- takalenterit sekä paperisena että sähköisenä (www.tep.fi) versiona. Hanke on ollut mukana toteutta- massa terveyteen liittyviä tilaisuuksia: toteutustapoina muun muassa alustukset, esittelyosastot ja terveys- neuvontapisteet sekä liikuntatapahtumat. Näin on tavoitettu noin 6 500 henkilöä. Henkilökohtaista terve- ysliikuntaneuvontaa on tähän mennessä hankkeen toimesta saanut noin 1 000 henkilöä.

Koulutusmateriaaliksi ja liikuntaneuvonnan työka- luksi suunniteltu Liiku riittävästi/Liike on lääkettä - kortin/julisteen avulla on havainnollistettu terveys- liikunnan monipuolisuutta, liikunnan laatua ja mää- rää terveyden kannalta. Tuote toteutettiin usean kansanterveysjärjestön ja UKK-instituutin kanssa yhteistyössä. Materiaalia on jaettu jo yli 20.000 kpl terveydenhuollon käyttöön. Kortti on hyväksytty mm Suomen Osteoporoosiliitto ry:n koulutusmateriaa- liksi. Hanke on tuottanut myös Terve ikääntyminen / Liikutko riittävästi -kortin ikääntyvien liikuntaneu- vontaan terveydenhuollon työkaluksi.

Liikkumisresepti on ollut hyvin esillä tiedotusvälineissä. Maakuntalehdissä ja paikallislehdissä ollut lukuisia kirjoituksia ja esimerkiksi neljä alueella toteutettua liikkumisresepti-aiheista ohjelmaa on esitetty televi- siossa.

Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori, LitL. Liisa Lähdesmäki, Liikkumisreseptihanke / EPSHP, Mediwest puh. 040 504 9686 l.lahdesmaki@epshp.fi

Document info
Document views300
Page views302
Page last viewedThu Jan 19 13:42:54 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments