X hits on this document

325 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 68

3. DEHKON 2D –HANKEALUEIDEN HANKKEET AIHEPIIREITTÄIN

3.1. Toimintamallit

Kauhavan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän Dehkon 2D –hanke

Dehkon 2D –palkinnon saanut hanke, esittely sivulla 8.

Dehkon 2D –hanke Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä toimii viiden kunnan alueella. Sen muodostavat Suonen- joen kaupunki sekä Rautalammin, Karttulan, Tervon ja Vesannon kunnat. Alueen väestöpohja on noin 19 600 asukasta. Sisä-Savo kuuluu Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin.

Mukaan valtakunnalliseen hankkeeseen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tuli mukaan Dehko- hankkeeseen vuonna 2005. Sairaanhoitopiiriltä saadun hankerahoituksen turvin on kuntayhtymään palkattu puoleksi vuodeksi hanketyöntekijä, jonka tehtäviin kuuluu varmistaa diabeteksen ehkäisyn nykyisten toimintatapojen ja hoitopolkujen toimi- vuus sekä edelleen kehittää niitä ja varmistaa D2D- hankkeen tiedonkeruun toteutuminen. Hanketyön- tekijä kehittää ryhmäohjaustoimintaa terveellisten elintapojen edistämiseksi (mm. ravintoryhmät, liikuntaryhmät), rakentaa yhteistyöverkoston peruskoulun terveydenhoidon opetusohjelmista vastaavien opettajien kanssa tavoitteena parantaa nuorten diabetestietoisuutta, toimii yhteistyössä muiden hallintokuntien ja järjestöjen kanssa terveel- listen ja diabetesta ehkäisevien elintapojen puolesta sekä edistää väestön tietoisuutta diabeteksen ehkäisy- mahdollisuuksista ja toimii yhdyshenkilönä D2D- hankkeessa Sisä-Savossa viiden kunnan alueella.

Vastuutyöryhmä Vastuutyöryhmä: ylilääkäri Jussi Helin, johtava hoitaja Aino Hirvonen, lääkäri Aira Airaksinen, hanketyöntekijä/sairaanhoitaja Annikki Sutinen, fysioterapeutti Johanna Halonen, työterveyshoitaja Anne Korhonen, terveydenhoitajat Varpu Vuorela, Eija Rahkonen, Tarja Kotilainen, Leea Manunen ja Kaisa Ruostila

Dehko omana toimintana Vuoden 2003 syksyllä perustettiin kuntayhtymään Dehko-työryhmä, johon valittiin diabeteksen ehkäi- syn kannalta keskeisten toimialueiden edustajia. Ryhmän tehtävänä oli luoda yhtenäinen suunnitelma diabetekseen sairastumisvaarassa olevien riskiyksi- löiden kartoittamiseksi sekä heidän ohjauksensa, seurannan ja hoidon järjestämiseksi. Hoitopolut suunniteltiin vastaamaan valtakunnallista suositusta.

Diabeteksen ehkäisyhanke käynnistettiin innos- tuneesti omana toimintana vuoden 2004 alussa, jolloin lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle järjestettiin ensimmäinen koulutustilaisuus. Tiedottamisen ja koulutusten avulla on pyritty lisäämään kunta- yhtymän henkilöstön ja asiakaskunnan tietoisuutta diabetesriskin tunnistamisessa. Kuntayhtymän henkilökunta on kiinnittänyt erityisesti huomiota diabeteksen varhaisen diagnoosin ja hoidon sekä korkean riskin strategiaan. Ennalta ehkäisevää toimintaa kohdistettiin niihin henkilöihin, joilla todettiin riskitestissä suurentunut sairastumisalttius diabetekseen.

Sisä-Savon D2D-hankkeen toiminta 2005–2006

  • Dehko-ryhmä toimii vastuutyöryhmänä, joka valvoo ja ohjaa paikallista toimintaa.

  • Hoitopolutus on muokattu vastaamaan valtakunnallista suositusta.

  • Riskitestilomakkeita ja tiedotteita on jaettu mm. terveyskeskuksen kaikkiin työpisteisiin, apteekkeihin ja yksityisille lääkäriasemille.

  • D2D-hankkeeseen liittyvä tiedonkeruu on käynnistetty, ja henkilöstö on koulutettu lomakkeiden täyttöön.

  • Kaksi hoitajaa Suonenjoelta ja Karttulasta osallistuivat syksyn PPP-ohjaajakoulutukseen. Ryhmäohjaus aloitetaan näissä kunnissa 2006 vuoden alussa. Keväällä 2006 PPP-ohjaaja- koulutukseen osallistuu Rautalammilta, Vesannolta ja Tervosta yhteensä 23 hoitajaa ja kaksi fysioterapeuttia.

  • Fysioterapeutit kartoittavat kuntien liikunta- tarjonnan (mitä, kenelle, missä, ketkä väliin- putoajia, liikuntapaikkojen kunto ja asiakkaiden mahdollisuus käyttää niitä). Liikuntakalenterit on työstetty valmiiksi Suonenjoella ja Karttulassa. Riskiasiakkaat ohjataan arkiliikunnan pariin.

  • Hankkeessa on käynnistetty yhteistyö eri yhdistysten kanssa, jotta kolmas sektori saadaan mukaan ehkäisytyöhön ja toimimaan terveel- listen elintapojen puolesta lisäämällä väestön tietoisuutta aikuistyypin diabeteksen merkityk- sestä terveydelle.

  • Yhteistyö terveystiedon opettajien kanssa on valmisteilla nuorten diabetestietoisuuden lisäämiseksi.

22

Document info
Document views325
Page views327
Page last viewedSun Jan 22 23:17:31 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments