X hits on this document

285 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 68

  • Tapahtumat: Terveysmessut Karttulassa

11.02.05

Yhteyshenkilö: D2D-hanketyöntekijä Annikki Sutinen, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä puh. 044 050 3277 tai 020 150 3431, annikki.sutinen@sstk.kuh.fi

Diabeteksen ehkäisy Lapinlahden kunnassa, kolmen kohdan strategia

Lapinlahden kunta on Suomessa tyypillinen, hieman muuttotappiollinen maaseutupaikkakunta, jonka ikä- rakenne ei oleellisesti poikkea suomalaisten maa- seutupaikkakuntien keskiarvosta. Kunnan väkiluku on 7 700 asukasta. Asukkaista alle 15-vuotiaita on 19 %, 1564-vuotiaita 63 % ja yli 65-vuotiaita 18 %. Lapin-lahden kunnassa hyvinvointistrategia on sisälly- tetty kuntastrategiaan. Hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen nähdään tärkeänä kaikilla hallinnon- aloilla. Dehkon 2D-hankkeeseen vastaamme kolmella strategialla.

1. Tutkimusstrategia: Vuonna 2003 Kuopion yliopistosta lähestyttiin kunnanjohtaja Kari Virrantaa ajatuksella, että Lapinlahti ottaisi vetovastuun lihavuuden, metabo- lisen oireyhtymän ja diabeteksen preventiossa Savossa. Kunta myönsi hankkeelle 10 000 euron apurahan toiminnan käynnistämiseksi. Vuonna 2004 lähetettiin 760:lle iältään 3065-vuotiaille (syntymä- vuosikohortit) lapinlahtelaisille kysely, jossa tiedus- teltiin heidän omia ja lähisukulaistensa sairauksia sekä terveystottumuksia. Lisäksi heitä pyydettiin ilmoittamaan pituutensa ja painonsa. Kyselyyn vastasi 80 %. Selvityksen mukaan ylipainoisia (BMI>25) on noin kuusi henkilöä kymmenestä ja selvää terveys- haittaa merkitsevä ylipaino (BMI>30) on joka viiden- nellä. Tämä väitöskirjaa varten suoritettu kysely osoitti useiden sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöiden kasaantumista samoille henkilöille. Erityisenä vaaratekijöiden kertymäryhmänä voidaan tutkimuksen perusteella pitää keski-ikäisiä miehiä. Joka kolmannella oli ilmoituksensa mukaan kohon- nut verenpaine joka neljäs ilmoitti rasva-arvojensa olevan poikkeavat. Vastanneista 7 % ilmoitti sokeri- arvojensa olevan koholla tai sairastavansa diabetesta. Nämä alustavat analyysit osoittavat, että diabeteksen syy-seuraussuhteet saattavat olla moninaiset ja tutki- mus valmistuessaan merkittävä. Diabeteksen ehkäi- syyn on kunnassa lähdetty näyttöön perustuvin interventioin.

2. Korkeanriskin strategia: Moniammatillinen D2D-hanketyöryhmä järjestää terveyskeskuksessa koulutusta ja toteuttaa sekä

23

yksilö- että ryhmäohjausta. Terveystoimen suunni- telmalliset hoitopolut ja toimintaohjeet ohjaavat asiakkaat seulonnan jälkeen tarpeelliseen hoitoon, seurantaan ja ohjaukseen. D2D-tietoutta ollaan viemässä eteenpäin mm. painonhallinta-, tupakan- vieroitus-, mielenterveys-, erityisliikunta- ja Tulppa- ryhmissä.

3. Väestötason strategia: Lapinlahdella Dehkon sanomaa vie väestötasolle Ylä- Savon terveysliikunta ja ravitsemus –hanke. Tämä seutukunnallinen hanke on Lapinlahden kunnan alullepanema ja hallinnoima. Lapinlahdella hanke- toimintaa on pyritty toteuttamaan vauvasta vaariin poikkihallinnollisena yhteistyönä. Hankkeen kautta päivähoidon toimijoille on tarjottu liikunta- ja ravitse- muskoulutusta sekä materiaalia ja toimintamalleja. Ohjatun välituntiliikunnan kokeilulla taas on lisätty liikuntaa kaikilla Lapinlahden alakouluilla. Kunnan työ-ikäisille ja ikääntyneille on tarjottu tietoiskuja, luentoja sekä terveysjärjestöyhteistyönä toteutetut terveysmessut. Lisäksi Ylä-Savoa kiertäneellä ravinto- näyttelyllä on tavoitettu kaiken ikäisiä kuntalaisia myös Lapinlahdella.

Yhteyshenkilö: Johtava hoitaja Esa Pekkarinen, Lapinlahden terveyskeskus, puh. (017) 272 0402, esa.pekkarinen@lapinlahti.fi

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hoito- polkujen kehittäminen Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymässä 2005 – 2006

Työryhmä: Lääkäri Mirja Pääkkönen, osastonhoitaja Hilja Ryynänen, terveydenhoitaja Sari Nurmenniemi, TtM-opiskelija terveydenhoitaja Arja Halkoaho, TtM- opiskelija terveydenhoitaja Marja Kavilo, ylilääkäri Martti Pärnänen

Terveydenhoitajat ovat tehneet 2000-luvun alusta alkaen elämäntapakartoituksia potilaille, joilta löytyy tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä. Niiden jälkeen potilas on ohjattu yksilöohjaukseen, lyhytkestoiseen ryhmäohjaukseen tai pitempikestoiseen PPP-ryh- mään. Asiakkaat ovat tulleet lääkärien, omahoitajien ja terveydenhoitajien aikuisvastaanotoilta. Lasten- neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on aloitettu koko perheeseen kohdistettuja interventioita. Hoito- polkuja tarkasteltaessa havaittiin niissä olevan auk- koja ja toiminnan tulosten jääneen järjestelmällisesti seuraamatta.

Kehityshanke kuvaa ehkäisyn prosessit ja vahvistaa olemassa olevat hoitopolut. Uudet hoitopolut luo-

Document info
Document views285
Page views287
Page last viewedTue Jan 17 12:04:39 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments