X hits on this document

334 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 68

daan erityisesti gestaatiodiabeetikoille ja mielen- terveyspotilaille. Tavoitteena on pysyvä toiminnan muutos työyhteisössä. Tulosten ja vaikuttavuuden seuraamiseksi pyritään kehittämään järjestelmä, jota voidaan tulevaisuudessa soveltaa kaikkien valtimo- tautipotilaiden interventioissa. Hoitopolkukokonai- suus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2006 loppuun mennessä. Se liitetään paikalliseen diabe- teksen hoito-ohjelman hierarkkiseen prosessikuvauk- seen kaikkien työntekijöiden työasemille.

Hankkeen pohjaksi on luotu hoitopolun perusmalli ja intervention tulosten seuraamiseksi avainindikaat- toreiden Excel-taulukkomalli. Hoitopolussa käytetään Diabetesliiton riskinarviointilomaketta sekä liitetään korkean riskin henkilöiden tiedonkeruu samaan yhteyteen. Talon ulkopuoliset toimijat yhdistetään hoitopolkuun. Toteutuksesta huolehtimaan on valittu työryhmä hankkeen kannalta oleellisilta alueilta: lääkärien ja omahoitajien vastaanotot, mielenterveys- työ, työterveyshuolto, äitiysneuvola, koulu- ja opiske- lijaterveydenhuolto, lastenneuvola, fysioterapia. Jokainen vastuutyöryhmän jäsen huolehtii omalla alueellaan hoitopolkukaavion mukaisen sovelluksen kehittämisestä. Oman työyhteisön sisällä ideoimalla pyritään saamaan aikaan kaikkia työntekijöitä moti- voiva malli, jolla on hyvät edellytykset muotoutua pysyväksi toiminnaksi käytettävissä olevat resurssit huomioiden. Työyksiköstä valittu sopiva henkilö tekee työstään vapautettuna selvitystä 2–4 viikon ajan. Jokaisesta yksiköstä pyritään osallistumaan PPP- ryhmäohjaajakoulutukseen.

Hankkeen tutkimuksellisessa osuudessa kaksi tervey- denhoitajaa tekee Pro gradu -tutkielman gestaatio- diabeetikoiden terveysvalinnoista ja terveyteen liitty- västä elämänlaadusta Kuopion yliopiston hoitotie- teen laitoksella professori Anna-Maija Pietilän ohja- uksessa. Tutkimuksessa saatua tietoa hyödynnetään GDM-asiakkaiden interventioiden sisältöä kehitettä- essä. Tavoitetuille potilaille tarjotaan osallistumista seurantaan omassa terveyskeskuksessa.

Yhteyshenkilö: Diabetesvastuulääkäri Mirja Pääkkönen, Siilinjärven terveyskeskus puh. (017) 402 111, mirja.paakkonen@tk.siilinjarvi.fi

24

Miten valtimotautia torjutaan Leppävirralla

Dehkon 2D –hankesuunnitelma ajalle 1.11.05 – 30.4.06, tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeen- panohanke (Pohjois-Savon shp)

Tarve Tyypin 2 diabetes lisääntyy räjähdysmäisesti kautta maailman. Myös Leppävirralla väestövastuutyössä tavataan korkean riskin yksilöitä jopa päivittäin. Elämäntapamuutoksilla voidaan torjua tyyppi 2 diabetesta tai siirtää myöhempiin ikävuosiin. Peri- mään ei voida vaikuttaa, mutta tupakoimattomuus, fyysinen aktiivisuus, terveellinen ruoka ja normaali paino ehkäisee kaikkia sydän- ja verisuoni-sairauksia. Hankkeessa mietitään kunnan eri yhteistyötahojen kanssa miten löydetään sairastumisvaarassa olevat ja tuetaan omaehtoista terveydenedistämistä korkean riskin yksilöillä ja koko väestössä. Kysymys on siitä, miten ihmiset itse saadaan oivaltamaan, että Päivän Pienillä Päätöksillä tehdään terveyttä. Perustervey- denhuollon toimijat ja työterveyshuolto ovat avain- asemassa korkean riskin asiakkaiden seulonnassa, hoidonohjauksessa ja seurannassa.

Mitä tehdään Hoitopolku kirjataan korkean riskin asiakkaiden seulontaa, ohjausta ja seurantaa varten. Riskiyksilöt itse ja heitä kohtaavat tietävät, mistä saavat tietoa, tukea ja kannustusta omahoitoonsa. Interventiot toimivat. Kehitetään kunnan eri toimijoiden kanssa elämäntapamuutosten tueksi pysyviä yksilö- tai ryhmäneuvontamalleja. Seurattavat mittarit määri- tellään. Kehitetään potilastietojärjestelmän hyväksi- käyttöä hoidon vaikuttavuuden arvioimiseksi. Ennal- taehkäisevän työn vaikuttavuuden seuraaminen mahdollistuu - lisää henkilökunnan työmotivaatiota ja työhyvinvointia. Tietoja käytetään suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Miten Arvioidaan nykykäytännöt (SWOT). Elämäntapa- kartoituksen teko osataan, mutta lisätään koulutusta ihmisen arjen ymmärtämisestä (empowerment ja motivoiva haastattelu). Miten erilaiset hallintakäsi- tykset ja arvomaailmat ohjaavat ihmisten valintoja. Opetellaan perustelemaan terveystottumuksen muutostarve asiakaslähtöisesti - tavoitteena terveys- viestinnän samansuuntaisuus. Pidetään ”ideariihiä” käytäntöjen muutostarpeesta, jotta opitaan näke- mään yhteistyömahdollisuudet kunnan eri hallinto- kuntien kanssa, vastuunjako selvittäen. Liikuntatoimi ja kansalaisopisto panostavat erilaisiin aktiviteettei- hin. Liikkumisreseptin käyttöä lisätään. Paikalliset leipomot ja ravintolat huomioivat teemapäivissään suola-, rasva- ja kuituasioita. Seulonnassa hyödyn- netään apteekkien osaamista. Sydänmerkkituote

Document info
Document views334
Page views336
Page last viewedMon Jan 23 22:56:29 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments