X hits on this document

287 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 68

tehdään tutuksi väestölle kansanterveysjärjestöjen ja elintarvikekauppiaiden kanssa. Selvitetään yhteydet muiden terveydenedistämishankkeiden kanssa omassa - ja naapurikunnissa. Haastetaan kyläläiset omaehtoiseen kampanjaan, mihin saadaan julki- suutta paikallislehden jutulla. Se on 2 000 kilon keikka Sorsakoskella:

Sauvo ja souva Leppävirta Suomen kartalle. Rajoita riskit, liikuta lihoja, pudota painoa - tavoittele terveyttä!

Motto: Terveyttä ei tehdä terveyskeskuksessa, vaan kunkin ihmisen arjessa PÄIVÄN PIENISSÄ PÄÄTÖKSISSÄ

Yhteyshenkilö: Hanketyöntekijä Ulla Pailamo, Leppävirran terveyskeskus, puh. 040 825 3556, ulla.pailamo@leppavirta.fi

Kaikem paree ydinryhmä ja maailman ainoat dehkohoitajat Tampereella

Työryhmä: dehkohoitajat Marja-Leena Airaksinen, Pirjo Aromaa, Pirkko Karvonen, fysioterapeutti Helena Ivari ja projektisihteeri Anneli Salminen

Tampereen Dehko-ohjelma 20002010 valmistui syksyllä 2001. Siinä esitettyjen henkilöstölisäysehdo- tusten mukaan valtuusto hyväksyi kolmen tervey- denhoitajan toimen perustamisen. Toimet täytettiin huhtikuussa 2004 ja työn painopisteeksi määriteltiin diabeteksen ennaltaehkäisy. Epäviralliseksi nimityk- seksi näille terveydenhoitajille tuli DEHKOHOITAJA.

Työn alkaessa sovittiin dehko-työryhmän sihteerin kanssa koko kaupunkia koskevat yhtenäiset toiminta- mallit ja määriteltiin dehkohoitajien toimenkuva dehkotyöryhmän antamien raamien mukaan. Dehkohoitajille ohjautuu asiakkaita 40- ja 50- vuotiaitten ikäkausitarkastuksista, työterveyshuol- losta, perusterveydenhuollon vastaanotoilta sekä yleisötapahtumista, joissa korkea sairastumisriski on todettu.

Toimenkuvassa painottuu työikäisten riskiasiakkaiden tehostettu intervention käynnistäminen ja jatkohoi- don suunnittelu, painonhallintaryhmien koordinointi, kehittäminen ja vetäminen yhteistyössä muiden ter- veydenhoitajien kanssa. Oman alueen henkilökun- nalle ja väestölle tiedottamisesta myös huolehditaan. Yleisöä on tavoitettu erilaisissa tapahtumissa esim. terveystoreilla, yhdistyksissä, kauppakeskuksissa. Tapahtumista tietoa on levitetty laajasti myös median avulla. Yhtenäisestä kirjaamiskäytännöstä sovittiin,

25

jotta asiakkaan muutosprosessia tukeva tiedonkulku toteutuu.

Dehkohoitajat ovat olleet mukana kehittämässä ”Diabeteksen ennaltaehkäisyn ja hoidon työnjako Tampereella” -hoidonohjausmallia.

Tampere laati Aikapommi-hankesuunnitelman lähtiessään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukana Dehkon 2D-hankkeeseen vuonna 2004. Hanketta koordinoimaan palkattiin dehko-työryhmän sihteeri kokopäiväiseksi projektisihteeriksi ja vuoden 2005 alussa fysioterapeutti kehittämään liikuntainterven- tiota ja rakentamaan liikuntaketjua.

Dehkohoitajien ja fysioterapeutin yhteistyö mahdol- listaa asiakkaan etenemisen elämäntapamuutok- sessaan. Terveysliikuntaneuvonnan pienryhmien, liikuntakokeilujen ja yksilöohjauksen avulla tuetaan asiakkaan ohjautumista itsenäiseen terveysliikuntaan. Fysioterapeutin toimenkuvaan kuuluu myös liikunta- neuvontaosaamisen kehittäminen, terveysliikuntapal- veluista tiedottaminen ja yhteistyö liikuntapalvelu- tuottajien, kuten liikuntatoimen kanssa. Tavoitteena on, että asiakas saa perusterveydenhuollossa laadu- kasta ja moniammatillista liikuntaneuvontaa.

Seuranta intervention eri vaiheissa tukee asiakkaan kanssa yhdessä laaditun tavoitteellisen suunnitelman toteutumista. Tasavertainen kohtaaminen ja vuoro- vaikutteisuus auttavat häntä pysyvään elämäntapa- muutokseen. Päämääränä on työmuotojen laadulli- nen kehittäminen ja niiden saaminen osaksi koko perusterveydenhuollon arkityötä ja verkostoituminen mm. työterveyshuollon kanssa.

Yhteyshenkilö: Projektisihteeri Anneli Salminen, Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi puh. 020 777 8854, 050 521 5063, anneli.salminen@tampere.fi

Ikäkausitarkastuksilla tärkeä osa Tampereen Dehkon 2D -hankkeessa

Tampereella tehdään ikäkausitarkastuksia aikuisten terveystarkastusyksikössä 40- ja 50-vuotiaille miehille ja naisille. Myös 70-vuotiaat kaupunkilaiset saavat kutsun terveystarkastukseen. Tarkastukset ovat kuu- luneet jo lähes 20 vuoden ajan alueellisten aikuis- neuvoloiden toimintaan.

Vuonna 2003 valmistui Tyypin 2 diabeteksen ehkäi- syohjelma Tampereella, joka oli Tampereen sosiaali- ja terveystoimen Dehko-työryhmän laatima paikal- linen sovellutus ja käytännön ohjeisto Diabetesliiton

Document info
Document views287
Page views289
Page last viewedTue Jan 17 15:04:18 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments