X hits on this document

328 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 68

kansallisesta tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmasta vuosina 20032010. Ohjelman mukaisesti Tampe- reella toteutettiin Ruotu-tutkimus (Riskiseulonnan osuvuuden arviointi terveyskeskuksen terveystarkas- tuksissa), jossa Diabetesliiton tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomaketta käytettiin kaikissa näissä ikäkausitarkastuksissa. Asiakkaan saadessa 12 pistettä tai enemmän, hänet lähetettiin sokerirasitus- ja lipiditutkimuksiin ja niistä seuraaviin interventioi- hin, kuten myöhemmin D2D-hankkeessa.

Ikäkausitarkastuksiin (40- ja 50-vuotiaat) tullessaan asiakas täyttää edelleen Diabetesliiton riskitesti- lomakkeen. Jos hän saa 15 pistettä tai enemmän, hänet ohjataan sokerirasitus- ja lipiditutkimuksiin. Vastauksiaan hän menee kuulemaan alueensa dehkohoitajan vastaanotolle. Dehkohoitajan luona asiakas käy kaksi kertaa, jolloin käynnistetään tervey- denhoitajan käyntiin liittyvät interventiot Dehkon 2D

  • -

    hankkeen ohjelman mukaisesti. Tämän jälkeen asia-

kas ohjataan tarvittaessa painonhallintaryhmään tai muihin interventioihin. Jos yksilöohjausta tarvitaan, se jatkuu alueellisen aikuisneuvonnan terveyden- hoitajan vastaanotolla.

Riskitestilomake lähetetään etukäteen myös 70- vuotiaitten terveystarkastuksiin tulijoille tarkastuk- seen liittyvän kyselylomakkeen mukana ja samoin kriteerein heidät lähetetään laboratoriotutkimuksiin ja käynnistetään D2D-hankeen mukaiset interven- tiot, kuten 40- ja 50-vuotiaillakin.

Ikäkausitarkastuksissa tavoitetaan suuri joukko vali- koitumatonta väkeä. Dehkon korkean riskin strate- gian yhtenä kohtana on tyypin 2 diabeteksen riski- ryhmiin kuuluvien tavoittaminen suunnatuissa terve- ystarkastuksissa. Tällä toiminnalla saadaan tavoitet- tua osa siitä joukosta, joka ei tavallisesti käytä terve- yspalveluja. Osallistumisprosentti tarkastuksiin vaih- telee 40- ja 50-vuotiailla miehillä ikäryhmästä riippu- en 6164 % ja naisilla 8490 %. 70-vuotiaitten terveystarkastuksiin osallistuu noin 84 % ikäluokasta.

Yhteyshenkilö: Projektisihteeri Anneli Salminen, Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi puh. 020 777 8854 tai 050 521 5063, anneli.salminen@tampere.fi

26

D2D Virroilla

Virrat on Pohjois-Pirkanmaalla sijaitseva noin 8 000 asukkaan kaupunki. Vesi, jylhät kalliot ja upeat männikkökankaat hallitsevat virtolaista luontoa ja maisemaa. Virroilla asuu pirkanmaalaisesti melko vanhusvoittoinen väestö, mistä johtuen tyypin 2 diabeetikoiden määrä on suhteellisen suuri.

Virroilla on vuodesta 1998 alkaen toteutettu MBO- laatuhanketta, jonka tavoitteena on ollut seuloa MBO-potilaita ja seurata heidän hoitoaan sekä samalla ehkäistä tyypin 2 diabetesta. Käytännössä näiden MBO-seulaan jääneiden asiakkaiden seuranta on jäänyt satunnaiseksi ja diabeteksen ehkäisyohjel- ma tuli kuin tilauksesta muistuttelemaan terveyskes- kuksen henkilökuntaa ja asiakkaita MBO -asiasta ja tietysti tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä.

Virtain terveyskeskuksessa otettiin Tyypin 2 diabe- teksen sairastumisriskin arviointilomake (jatkossa riskitesti) systemaattiseen käyttöön vuoden 2004 syksyllä kaikkien 40-vuotiaiden ikäkausitarkastuk- sissa. Lisäksi riskitestejä on tehty terveydenhoitajien aamuvastaanotoilla henkilöille, joilla on epäilty ole- van suurentunut diabetesriski. Koko terveyskeskuk- sen henkilökunnalle tehtiin myös diabetesriskitesti. Vuoden 2005 aikana on myös aloitettu diabetestieto- iskut työpaikoilla ja niiden yhteydessä on testattu paikalla olleet työntekijät. Tähän mennessä on jo käyty Virtain kolmella suurimmalla työpaikalla. Virtolaisten tietoisuutta diabeteksen ehkäisystä on myös lisätty paikallislehden artikkeleilla sekä erilai- sissa kylätapahtumissa, joissa diabeteshoitaja on käynyt tietoiskuja antamassa.

Riskitestit ovat poikineet yhteensä 75 glukoosi- rasitusta, joista 27 %:lla on ollut diabeettinen tulos. Onneksi kuitenkin yli puolella testatuista on ollut normaali sokerinsieto. Riskitesti on koettu hyväksi ja nopeaksi työvälineeksi ja ehkä juuri siksi sen käyttö onkin ollut niin runsasta.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhanke on lähtenyt Virroilla käyntiin vauhdilla. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tietoisia diabeteksen ehkäisyn tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta, ja siten motivaatio tähän työhön on pysynyt korkealla. Työn tulokset eivät ehkä ole kovin näkyviä vielä, mutta vuosien varrella tämä työ – kuten kaikki muukin ennalta- ehkäisytyö – kantaa runsaasti hedelmää.

Yhteyshenkilö: Diabeteshoitaja Anu Hietala, Virtain terveyskeskus puh. (03) 485 3252, anu.hietala@virrat.fi

Document info
Document views328
Page views330
Page last viewedMon Jan 23 05:15:05 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments