X hits on this document

291 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 68

Diabeteksen ehkäisy myötätuulessa Dehkon 2D -hanke Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymässä

Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymän (Kylmäkosken, Urjalan ja Viialan) liittyminen Dehkon 2D hankkeeseen vuonna 2004 oli luonteva ratkaisu kuntayhtymälle, jossa jo ennestään oli panostettu diabeetikkojen hyvään hoitoon: terveyskeskuksessa toimii diabetestyöryhmä, kunnittain nimetyt diabe- teshoitajat ja vastuulääkäri. Terveyskeskuksessa on käytössä oma tyypin 2 diabeteksen hoito-ohje ja systemaattinen tiedonkeruu diabeetikoista. Hank- keen vahvuus on alusta alkaen ollut terveydenhuol- lon johdon vankka sitoutuminen ja työntekijöiden innostus. Hankesuunnitelman on laatinut ja sen toteutumista seurannut moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat ylilääkäri, johtava hoitaja, kaksi väes- tövastuulääkäriä, kolme diabeteshoitajaa, työterveys- hoitaja, ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti.

Väestöstrategiaa on toteutettu yhteistyössä mm. kuntien liikunta-, sosiaali- ja koulutoimien, apteek- kien sekä kansanterveysjärjestöjen kanssa. Syksyllä 2004 käynnistyi miesten 40-vuotistarkastuksen yhteydessä poimituille vähän liikkuville miehille suunnattu "Kuntokopla", jossa fysioterapeutin opas- tuksella tutustutaan eri liikuntamuotoihin ja kannus- tetaan liikkumisen iloon. Ravitsemusterapeutti on käynyt koulujen ja päiväkotien vanhempainilloissa puhumassa terveellisestä ravitsemuksesta. Maailman Diabetespäivää on vietetty mm. yleisöluennoin yhteistyökumppaneiden tuella. Paikallislehtiin on saatu artikkeleita, joilla pyritään kohottamaan väestön diabetestietoisuutta.

Korkean riskin strategian puitteissa on diabetesriski- lomakkeen täyttö nivottu luontevasti 40-vuotiaiden miesten ja 50-vuotiaiden naisten terveystarkastuk- siin. Lisäksi riskilomaketta käytetään kaikissa työter- veyshuollon terveystarkastuksissa sekä vuoden 2005 alusta aikuisneuvolan ajanvarausvastaanotoilla. Kaikki gestaatiodiabeetikot on myös otettu mukaan hankkeeseen. Osana korkean riskin strategiaa terveyskeskuksessa toimii painonhallintaryhmä, jota vetävät ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti.

Lokakuuhun 2005 mennessä riskilomakkeita on täytetty 1 284, ja korkean riskin potilaita on seuran- taan saatu 151. Lyhytinterventiokeruu 300 potilaasta on saatu valmiiksi keväällä 2005. Selkeä projekti- suunnitelma ja saatu hankerahoitus ovat auttaneet pitämään kokonaisuuden hallinnassa. Terveyskes- kuksen henkilökunta on osallistunut aiheeseen liittyviin koulutuksiin, ja lasten lihavuuden ehkäisy- toiminnan suunnittelu on aloitettu. Suurimpana

27

lähitulevaisuuden haasteena on Toijalan liittyminen kuntayhtymään vuoden 2006 alusta ja D2D- hankkeen toteuttaminen Toijalan alueella. Peruster- veydenhuollon resurssien riittämättömyys on mah- dollinen uhka projektille, mutta toistaiseksi henkilö- kunnan ja johdon sitoutuminen hankkeen laajuuteen on mahdollistanut suunnitellussa aikataulussa pysy- misen ja herättää toiveikkuutta myös tulevaisuuden suhteen.

Yhteyshenkilö: Terveydenhoitaja Maritta Tuomi, Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymä, Kylmäkosken neuvola puh. (03) 549 2422 tai 040 559 4822, maritta.tuomi@epthky.fi

D2D-hanke Kangasalan seudun terveyskeskuksessa

Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kangasala (25 682), Kuhmalahti (1 096), Luopioinen (2 372 asukasta) ja Pälkäne (4 321 asukasta). Väestöpohja oli 33 471 asukasta vuoden 2003 lopussa.

Väestövastuuperiaatteella toimivassa terveyskeskuk- sessa jokainen terveyskeskuslääkäri hoitaa oman alueensa diabeetikot. Terveyskeskuksessa toimii yksi päätoiminen diabeteshoitaja ja hänen varahenkilö- nään yksi koulutettu terveyskeskussairaalan sairaan- hoitaja.

Tavoitteet D2D-hankkeen tavoitteena on aikaansaada vuoden 2007 loppuun mennessä koko henkilökunnan sisäis- tämä tyypin 2 diabeteksen ehkäisymalli, joka on osa jokapäiväistä työtä. Ehkäisymalli tulee olla kirjattuna, jotta se on helposti kaikkien saatavilla ja käytettävis- sä. Ehkäisymallia tullaan käyttämään uusien työn- tekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksessä ja muun henkilökunnan täydennyskoulutuksessa.

Hankkeen nykytilanne Kangasalan seudun terveyskeskus aloitti D2D-hank- keen syyskuussa 2004. Hankkeella on moniammatil- liset ohjaus- ja hanketyöryhmät. Alatyöryhmiä perus- tetaan tarvittaessa työstämään erilaisia teema-alueita.

Hanke alkoi kahdella pilottialueella eli työterveys- huollossa ja Luopioisten avoterveydenhuollossa. Ne kuvasivat tyypin 2 diabeteksen ehkäisytoiminnan nykytilanteen ja etsivät sitä kautta kehittämiskohteita. Sen jälkeen on toimintaa kehitetty D2D:n valtakun- nallisen projektisuunnitelman mukaisesti.

Document info
Document views291
Page views293
Page last viewedWed Jan 18 03:57:12 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments