X hits on this document

302 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 68

Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointi- lomake on otettu systemaattisesti käyttöön tervey- denhoitajan, sairaanhoitajan, työterveyshoitajan, diabeteshoitajan ja lääkärin vastaanotoilla sekä erilaisissa terveystarkastuksissa.

Asiakkaat on ohjattu joko yksilölliseen tai ryhmäinter- ventioon. Ryhmät ovat olleet ensitieto-, liikunta- ja painonhallintaryhmiä. Kuntayhtymässä on ollut jo useiden vuosien ajan käytössä kooste alueen aikuis- ten liikuntaryhmistä, ja sen käyttöä on nyt tehostettu. Suunnitteilla on miesten elintapaneuvontaryhmän kokeileminen myöhemmin.

Pilottialueiden ja koko terveyskeskuksen henkilökun- taa on koulutettu runsaasti. Koulutusta on järjestetty henkilökunnan toivomusten mukaisesti ravitsemuk- sesta, liikuntaneuvonnasta, tupakoinnin lopettamisen ohjauksesta ja erilaisten ryhmien ohjaamisesta.

Hankkeen laajeneminen Syyskuussa 2005 D2D-hanke on laajentunut Kuhmalahden, Pälkäneen ja Sahalahden avoter- veydenhuoltoon.

Vuoden 2006 alusta hanke laajenee Kangasalan alueelle, jolloin koko kuntayhtymä on hankkeessa mukana. Näillä uusilla alueilla huomioidaan työter- veyshuollon ja Luopioisten kokemukset ja jatketaan yhdessä niiden kanssa ehkäisymallin kehittämistä.

Yhteystiedot: D2D-yhdyshenkilö Marketta Ahonen, Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä puh. (03) 2851 111, marketta.ahonen@tk.kangasala.fi

Verenpainevastaanoton hoitajista dehkohoitajia D2D-hanke Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskuksessa

Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskuksessa diabee- tikoita hoitavat kaikki 13 väestövastuulääkäriä, kaksi diabeteshoitajaa, ravitsemusterapeutti, jalkojen- hoitaja ja fysioterapeutti. Vuosina 20022004 laadit- tu hoito-ohjelma toimii yhteisenä ohjenuorana dia- beteksen hoidossa ja hoidon ohjauksessa. Asiakkaat, joilla on todettu koholla oleva paastosokeri tai huonontunut sokerinsieto, kuuluvat tämän hoito- ohjelman piiriin.

Yksilöllisen hoidonohjauksen lisäksi asiakkaita on voitu ohjata moniammatillisesti toteutettuihin painonhallinta- ja diabetesryhmiin sekä terveys- keskuksen fysioterapiaosaston järjestämiin liikunta- ryhmiin.

28

Diabetesriskin seulontaa on tehty jo muutaman vuoden ajan terveysneuvonnan toteuttamissa 40- ja 45-vuotiaiden miesten sekä 45- ja 50–vuotiaiden naisten terveystarkastuksissa. Asiakkaat, joilla on ollut poikkeavat sokeriarvot, ovat ohjautuneet hoito-ohjel- man mukaiseen hoitoon, mutta muille korkeita riski- pisteitä saaneille ei ole ollut yhteisesti sovittua hoito- polkua. Gestaatiodiabeteetikkoja on seulottu ja hoi- dettu raskausaikana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeen mukaan, mutta toimintamalli jatkoseuran- nasta on puuttunut.

Näistä lähtökohdista päätimme kesällä 2004 keskit- tyä D2D-hankkeessamme tyypin 2 diabeteksen riski- ryhmiin kuuluvien henkilöiden seulonnan laajenta- miseen sekä ohjauksen ja seurannan järjestämiseen.

D2D-hanke nivottiin osaksi samaan aikaan menossa olevaa hoitajien vastaanottotoiminnan kehittämistä, jonka tavoitteena oli aluksi tehostaa verenpaine- potilaiden seurantaa ja ohjausta ja myöhemmin vuo- den 2007 aikana laajentua väestövastuuhoitajatyös- kentelyksi. Hoitajat täyttävät diabetesriskin arviointi- lomaketta verenpainevastaanottojen yhteydessä ja antavat ohjausta 720 riskipistettä saaneille asiakkail- le sekä huolehtivat jatkoseurannasta. Hankkeen alku- mittauksena sairaanhoidon opiskelija Eija Weckman- Rossi teki opinnäytetyön, jonka aiheena oli veren- paineasiakkaan yksilövastuisen hoitotyön toteutumi- nen sairaanhoitajan vastaanotolla. Keskeisinä kehittä- mistoimenpiteinä hankkeessa on ollut hoitajien perehdyttäminen hankkeeseen, täydennyskoulutus sekä vastaanottotoiminnan käytännön järjestelyt.

Vuoden 2005 aikana sovittiin myös terveysneuvon- nan ikäkausitarkastuksissa korkeita riskipisteitä saa- neiden henkilöiden ohjauksesta ja hoidosta. Terveys- tarkastuksen tekevä terveydenhoitaja antaa lyhyt- ohjauksen 714 pistettä saaneille, ja yli 15 pistettä saaneet ohjataan diabeteshoitajan vastaanotolle. Jatkossa, kun hoitajien vastaanottotoiminta vakiintuu, 1520 pistettä saaneet ohjataan väestövastuuhoita-

jien asiakkaiksi.

Gestaatiodiabeetikkojen seurannan ja hoidon järjes- täminen on työn alla. Hankkeen vahvuutena on sen maastoutuminen olemassa olevaan käytäntöön. Verenpaineen paikallisiin olosuhteisiin sovellettu Käypä hoito suositus oli ollut käytössä vajaan vuo- den ja diabeteksen ennaltaehkäisy löydettiin luonte- vaksi osaksi olemassa olevaa käytäntöä.

Yhteyshenkilö: Merja Hanski puh. 040 826 7644, merja.hanski@vlk.fi

Document info
Document views302
Page views304
Page last viewedThu Jan 19 14:13:06 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments