X hits on this document

278 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 68

Dehko-projekti Hämeenkyrössä

Hämeenkyrö on 10 000 asukkaan kunta, jonne syntyy runsaat sata lasta vuodessa, syntyneiden lisäksi kuntaan muuttaa uusia lapsiperheitä. Hämeenkyrön terveyskeskus päätti lähteä diabeteksen ehkäisy- projektiin mukaan muutamalla kohderyhmällä. Tähän hanke-esittelyyn otamme esimerkiksi lapsi- perheiden diabeteksen ehkäisyn.

Hämeenkyrössä syntyy hieman yli sata lasta vuodes- sa, ja näistä raskauksista noin 20 %:lla on raskauden aikana häiriöitä verensokerissaan. Nämä äidit on helposti poimittavissa äitiysneuvolasta mukaan seu- rantaan. Pidämme tätä kohderyhmää tärkeänä ennaltaehkäisyn kannalta mahdolliseen diabetes- riskiin vaikuttaminen voidaan aloittaa riittävän aikai- sin. Tarkoituksena on antaa näille perheille tietoa ravitsemuksesta, liikunnasta ja levosta ja keinoista, joilla painonhallinta saavutetaan ja miten sitä pide- tään yllä koko perheessä.

Koska tässä poimintatavassa eivät kuntaan muutta- neet perheet välttämättä pääse mukaan, päätimme pitää 10 kk ryhmäneuvolassa ravitsemusohjausta kaikille perheille. Vielä tässä vaiheessa voi enemmän informaatiota tarvitsevat ohjautua mukaan varsinai- seen projektiin.

Projekti toteutetaan seuraavasti: Terveyskeskuksessa on käytössä Effica terveyskertomus. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja merkitsee tiedon äidin kohonneesta riskistä syntyneen lapsen TIIV- lehdelle. Lehdelle merkitään myös muistutus äidin tulevasta sokeri- rasitustestistä. Lastenneuvolan terveydenhoitaja saa tiedon riskiperheestä, ohjaa äidin sokerirasitukseen ja kutsuu perheen tehostettuun ravitsemusohjaukseen.

Ravitsemusohjaus on tarkoitus pitää ryhmäneuvola- na, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kolmen kerran sarjana. Kokoontumisissa kerrotaan ravitse- muksesta sekä liikunnan ja levon merkityksestä. Ryhmään tulevat kaikki äidit huolimatta sokerirasitus- testin tuloksesta. Mikäli poikkeavuutta sokerirasitus- arvoissa havaitaan vielä synnytyksen jälkeen, äiti ohjataan lisäksi diabeteshoitajalle.

Jatkointerventiota tehdään lastenneuvola käynnillä mittaamalla äidiltä vyötärönympärys vuosittain sekä tarkastamalla BMI. Tuloksen mukaan annetaan neuvontaa ja ohjausta. Mikäli äiti tulee uudelleen raskaaksi, muistutetaan ruokavaliosta jo äitiysneu- volan alkukäynneillä, ja toimitaan saatujen sokeri- seurantaohjeiden mukaan.

29

Yhteyshenkilö: Terveydenhoitaja, terveyskasvatuksen yhdyshenkilö Tarja Soukko, Hämeenkyrön terveyskeskus puh. (03) 286 4590

Etelä-Pohjanmaan terveyskeskusten korkean diabetesriskin asiakkaiden ja tyypin 2 diabeetikoiden hoitopolut

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen terveys- keskuksissa ei ollut kirjattuja hoitopolkuja tyypin 2 diabeetikoille tai korkeassa diabetesriskissä oleville ennen Dehkon 2D hankkeen käynnistymistä vuon- na 2003. Ravitsemuksen ja liikunnan palvelulinjoja ei ollut kuvattu kirjallisesti. Dehkon 2D -hankkeen aikana hoitopolut on kirjattu keskitetysti ja ohjatusti alueen terveyskeskuksissa ja selvitetty rajapinnat työ- terveyshuoltoon. Hoitokäytännöistä on sovittu kunta- kohtaisesti, mikä mahdollistaa asiakkaan tehostuneen hoidon ja ohjauksen.

Toteutus Dehkon 2D –hanketyöryhmä kartoitti kuntien hoito- käytännöt hankkeen alkaessa. Hanketyöntekijät järjestivät alueen terveyskeskuksissa säännöllisesti useita tapaamisia, joissa prosessoitiin ja sovittiin korkean diabetesriskin, tyypin 2 diabeetikoiden ja raskausdiabeetikoiden hoitokäytännöistä. Hoitokäy- tännöt kirjattiin hoitopoluiksi yhteistyössä terveyskes- kuksen moniammatillisen henkilöstön kanssa. Han- ketyöntekijöiden lisäksi terveyskeskusten omille työntekijöille mahdollistettiin hoitopolkujen kirjaa- misen loppuunsaattaminen rahoittamalla työaikaa kunnan koosta riippuen kahdesta viikosta kahteen kuukauteen.

Ryhmä- ja ravitsemusohjauskäytäntöjen nykytila kirjattiin ja sovittiin kuntakohtaiseksi hoitopoluksi. Mainittakoon, ettei kahdesta tehdystä aloitteesta huolimatta yhdessäkään sairaanhoitopiirin kunnassa ole omaa ravitsemusterapeuttia, mutta hoitopolkui- hin on kirjattu ostopalvelun mahdollisuus. Hankkeen toimesta on järjestetty ravitsemuskoulutusta paikal- listen toimijoiden ravitsemusneuvonnan tehosta- miseksi. Hanke on kustantanut 41 henkilön PPP – painonhallintaryhmänohjaajan koulutuksen sekä koulutettu psykologeja heille työnohjaajiksi. Lisäksi järjestettiin 44 henkilölle VLCD (very low calory diet)

  • -

    ohjaajakoulutus. Liikunnan palvelulinjoja kirjattiin ja

kuntien liikuntatarjonta koottiin päivitettäviksi liikun- takalentereiksi sekä painettuun että sähköiseen muo- toon (www.tep.fi) hankeyhteistyössä Liihota-, Liikku- misresepti- ja Verka-hankkeiden kanssa. Rajapinta työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon kanssa selvitettiin. Hoitopolut on esitelty kuntakohtaisesti terveyskeskuksen työntekijöille.

Document info
Document views278
Page views280
Page last viewedMon Jan 16 18:48:44 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments